ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
18 - 20 มิ.ย. 62
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วัดพัฒนาราม
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วันที่ : 18 - 20 มิ.ย. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1725
เลขหนังสือรับ : บท 507
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
26 มิ.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ : 26 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 446
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
เตือนความจำ
24 มิ.ย. 62
ตอบแบบสอบถามการจัดการ เรียนการสอนกิจกรรมเสริม ทักษะและสร้างเสริม ประสบการณ์อาชีพ
28 มิ.ย. 62
การสำรวจติดตามการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
28 มิ.ย. 62
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
30 มิ.ย. 62
การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
10 ก.ค. 62
การรายงานการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ก.ค. 62
กิจกรรมบ้านหลังเรียน
12 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ
12 ก.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
25 ก.ค. 62
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดู และติดตามการใช้สารเสพติด
01 ส.ค. 62
การของบประมาณค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก
20 ส.ค. 62
เผยแพร่วีดิทัศน์ใน ห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
- อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
- ประชุมเครือข่ายสมุย 2
6
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
- การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
7
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
8
9
10
- ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
11
12
13
- ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
14
- ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
15
16
17
- การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
18
- ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
19
- ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
20
- ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
21
22
23
24
25
26
- ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | พ.ค. 62 | เม.ย. 62 | มี.ค. 62 | ก.พ. 62 | ม.ค. 62 | ธ.ค. 61 | พ.ย. 61 | ต.ค. 61 | ก.ย. 61 | ส.ค. 61 | ก.ค. 61 | มิ.ย. 61