ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
เตือนความจำ
23 พ.ค. 62
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
รายงานข้อมูลการเงินด้าน การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
28 พ.ค. 62
ทุนการศึกษาโครงการ เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแบบสอบถามความพึงใจฯ
01 มิ.ย. 62
รายงานการได้รับงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
11 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
30 มิ.ย. 62
การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
10 ก.ค. 62
การรายงานการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ
12 ก.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
- ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
8
- ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
9
10
11
12
13
- ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
14
- ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
15
16
17
- ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
18
- ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
19
- การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
20
- การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
- การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
21
22
23
24
25
26
27
28
- ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
- ทุนการศึกษาโครงการ เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
29
- ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 62 | มี.ค. 62 | ก.พ. 62 | ม.ค. 62 | ธ.ค. 61 | พ.ย. 61 | ต.ค. 61 | ก.ย. 61 | ส.ค. 61 | ก.ค. 61 | มิ.ย. 61 | พ.ค. 61