ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
26 ส.ค. 62
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
รร.บ้านตาขุนวิทยา
น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
ชื่อเรื่อง : น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ : 26 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.บ้านตาขุนวิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2592
เลขหนังสือรับ : วก 798
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
เตือนความจำ
30 ส.ค. 62
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
31 ส.ค. 62
การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
15 ก.ย. 62
การประเมินตามมาตรฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
15 ต.ค. 62
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
15 ต.ค. 62
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
21 ก.พ. 63
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
- อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
- การของบประมาณค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2
- ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
- การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
3
- ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
- ขนส่งมาอบรม ขับขี่ปลอดภัย นักเรียน ป.6 ทุกคน
4
5
- รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
- ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
6
- รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
- ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
- ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
7
8
9
- ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
- แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบดำเนินงาน รายการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ฯระดับประถมศึกษาติ
10
11
12
13
- พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
- การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
14
- พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
15
- พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
- ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
- การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก
16
- พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
17
18
- ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
19
- ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
- ประชุมเครือข่ายสมุย 2
20
- ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
- ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
- เผยแพร่วีดิทัศน์ใน ห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ
21
22
23
24
25
26
- น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.ค. 62 | มิ.ย. 62 | พ.ค. 62 | เม.ย. 62 | มี.ค. 62 | ก.พ. 62 | ม.ค. 62 | ธ.ค. 61 | พ.ย. 61 | ต.ค. 61 | ก.ย. 61 | ส.ค. 61