นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
29 มิ.ย. 63
นิเทศอออนไลน์
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : นิเทศอออนไลน์
วันที่ : 29 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
23 มิ.ย. 63
ประชุม การควบคุมภายใน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : ประชุม การควบคุมภายใน
วันที่ : 23 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
18 มิ.ย. 63
ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
วันที่ : 18 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
18 มิ.ย. 63
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ, น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
วันที่ : 18 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1863
เลขหนังสือรับ : บท 494
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ, น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
15 มิ.ย. 63
ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ : 15 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
12 มิ.ย. 63
ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
วันที่ : 12 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
16 มี.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.ปภานัน, น.ส.กรกช, นายนพนรินทร์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
วันที่ : 16 มี.ค. 63
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 922
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/291
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปภานัน, น.ส.กรกช, นายนพนรินทร์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
24 ก.พ. 63
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
วันที่ : 24 ก.พ. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/665
เลขหนังสือรับ : บท 173
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
24 ก.พ. 63
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงแรมแก้วสมุย
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 24 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/468
เลขหนังสือรับ : บท 125
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
22 ก.พ. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายภูวดล
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
วันที่ : 22 ก.พ. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/562
เลขหนังสือรับ : บท 152
ผู้รับผิดชอบ : นายภูวดล
รายละเอียด :
14 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
วันที่ : 14 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00419/2563
เลขหนังสือรับ : บท 114
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์
รายละเอียด :
12 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
วันที่ : 12 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/587
เลขหนังสือรับ : บท 160
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
10 - 13 ก.พ. 63
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
วันที่ : 10 - 13 ก.พ. 63
สถานที่ : จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 271
เลขหนังสือรับ : บท 104
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
30 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
โรงเรียนวัดแจ้ง
น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ธิติยา, นางภาวิณี, น.ส.วศิณีย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
วันที่ : 30 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/ว009
เลขหนังสือรับ : วก 111
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ธิติยา, นางภาวิณี, น.ส.วศิณีย์
รายละเอียด :
27 ม.ค. 63
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ : 27 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/291
เลขหนังสือรับ : บท77
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
27 ม.ค. 63
ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
วันที่ : 27 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/334
เลขหนังสือรับ : บท 95
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร
รายละเอียด :
21 ม.ค. 63
เชิ
ชื่อเรื่อง : เชิ
วันที่ : 21 ม.ค. 63
สถานที่ :
ที่หนังสือ : หนังสือเวียน
เลขหนังสือรับ : บท 97
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
20 ม.ค. 63
ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลาง
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
วันที่ : 20 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดกลาง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/008
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
13 ม.ค. 63
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 13 ม.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/166
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/166
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
09 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์, น.ส.ธิติยา, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ : 09 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/548
เลขหนังสือรับ : บท 1266
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์, น.ส.ธิติยา, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
24 - 26 ธ.ค. 62
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
วันที่ : 24 - 26 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3924
เลขหนังสือรับ : วก 1224
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
20 ธ.ค. 62
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ : 20 ธ.ค. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/534
เลขหนังสือรับ : บท 1235
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
20 - 21 ธ.ค. 62
วิทยากรลูกเสือ
โรงเรียนวัดสันติวราราม
น.ส.มาเรียม
ชื่อเรื่อง : วิทยากรลูกเสือ
วันที่ : 20 - 21 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดสันติวราราม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.142/172
เลขหนังสือรับ : บค 1231
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.มาเรียม
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
17 ธ.ค. 62
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 17 ธ.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/529
เลขหนังสือรับ : วก 1219
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
13 ธ.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3805
เลขหนังสือรับ : วก 1181
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
06 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ : 06 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3676
เลขหนังสือรับ : กง 1157
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
30 พ.ย. 62
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ : 30 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขหนังสือรับ : บค 1074
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
28 พ.ย. 62
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
นายโกวิท, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ : 28 พ.ย. 62
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
ที่หนังสือ : 162/2562
เลขหนังสือรับ : บท 1138
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
27 พ.ย. 62
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ : 27 พ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3506
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
22 พ.ย. 62
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ : 22 พ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3580
เลขหนังสือรับ : บท 1120
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
15 พ.ย. 62
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 15 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3432
เลขหนังสือรับ : วก 1064
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
02 - 03 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 02 - 03 พ.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/443
เลขหนังสือรับ : วก 1009
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
16 - 18 ต.ค. 62
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 16 - 18 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3086
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
10 - 12 ต.ค. 62
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 10 - 12 ต.ค. 62
สถานที่ : รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3029
เลขหนังสือรับ : 925
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
09 ต.ค. 62
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
รร.บ้านแหลมหอย
นางวราภรณ์, น.ส.วรากร, น.ส.อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ : 09 ต.ค. 62
สถานที่ : รร.บ้านแหลมหอย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3024
เลขหนังสือรับ : 921
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.วรากร, น.ส.อาภาภรณ์
รายละเอียด :
04 ต.ค. 62
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ : 04 ต.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3064
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
26 ก.ย. 62
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
โรงแรมบรรจงบุรี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ : 26 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2667
เลขหนังสือรับ : บท 814
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
25 ก.ย. 62
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 25 ก.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2889
เลขหนังสือรับ : วก 880
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
24 - 25 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ยังไม่ระบุ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 24 - 25 ก.ย. 62
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2977
เลขหนังสือรับ : บค 899
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
19 ก.ย. 62
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
รร.วัดประเดิม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 19 ก.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 221
เลขหนังสือรับ : บค 877
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
16 - 18 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 16 - 18 ก.ย. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.ย. 62
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ : 13 ก.ย. 62
สถานที่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ที่หนังสือ : รง 0504/ว 5065
เลขหนังสือรับ : บท 863
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
06 ก.ย. 62
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 06 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2722
เลขหนังสือรับ : วก 829
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
26 ส.ค. 62
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
รร.บ้านตาขุนวิทยา
น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
ชื่อเรื่อง : น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ : 26 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.บ้านตาขุนวิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2592
เลขหนังสือรับ : วก 798
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
รายละเอียด :
26 - 28 ส.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
วันที่ : 26 - 28 ส.ค. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2664
เลขหนังสือรับ : บค 815
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
หน้า 1 / 9 (ทั้งหมด 423 รายการ)
1  2  3  ...  8  9  หน้าถัดไป