นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


24 - 25 พ.ค. 61
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
วันที่ : 24 - 25 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 1930
เลขหนังสือรับ : บท 386
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
26 - 28 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
วันที่ : 26 - 28 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
19 - 21 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
วันที่ : 19 - 21 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
18 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
วันที่ : 18 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163
เลขหนังสือรับ : บค 203
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
07 - 09 พ.ค. 61
การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ : 07 - 09 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : สธ 1005/03/1364
เลขหนังสือรับ : 192
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ : 344
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
07 - 08 เม.ย. 61
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ : 07 - 08 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1143
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
รายละเอียด :
29 - 30 มี.ค. 61
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
วันที่ : 29 - 30 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/908
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
24 มี.ค. 61
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
วันที่ : 24 มี.ค. 61
สถานที่ : ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1008
เลขหนังสือรับ : 276
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด :
23 มี.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
วันที่ : 23 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/574
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
20 - 21 มี.ค. 61
พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
วันที่ : 20 - 21 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/872
เลขหนังสือรับ : 240
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
10 - 11 มี.ค. 61
ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 10 - 11 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 203
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
09 มี.ค. 61
การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สพป.สฎ.1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ : 09 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/744
เลขหนังสือรับ : 226
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
19 ก.พ. 61
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 19 ก.พ. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/560
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.พ. 61
ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ครูนิลรัตน์, ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09 ก.พ. 61
สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : วท 5503/ว 1450
เลขหนังสือรับ : 12
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, ธิติยา
รายละเอียด :
07 ก.พ. 61
เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ : 07 ก.พ. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.020/ว 056
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
รายละเอียด :
31 ม.ค. 61
กรรมการการประกวดโครงการอาเซียนร่วมใจ
ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : กรรมการการประกวดโครงการอาเซียนร่วมใจ
วันที่ : 31 ม.ค. 61
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 106
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
29 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
วันที่ : 29 ม.ค. 61
สถานที่ : ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/020
เลขหนังสือรับ : 105
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
รายละเอียด :
25 ม.ค. 61
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 25 ม.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/258
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/168
เลขหนังสือรับ : 70
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร.ร.
ครู..........
ชื่อเรื่อง : ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/123
เลขหนังสือรับ : 65
ผู้รับผิดชอบ : ครู..........
รายละเอียด :
09 ม.ค. 61
ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ข้าราชการครูทุกคน
ชื่อเรื่อง : ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วันที่ : 09 ม.ค. 61
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/520
เลขหนังสือรับ : 1285
ผู้รับผิดชอบ : ข้าราชการครูทุกคน
รายละเอียด :
05 ม.ค. 61
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 05 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/04
เลขหนังสือรับ : 16
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
04 ม.ค. 61
ประชุมครูพละ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูพละ
วันที่ : 04 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/385
เลขหนังสือรับ : 1362
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
29 ธ.ค. 60
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
วันที่ : 29 ธ.ค. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5330
เลขหนังสือรับ : 1353
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 ธ.ค. 60
ประชุมจับฉลากแบ่งสายแต่ละประเภทกีฬา
พรุหน้าเมือง
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับฉลากแบ่งสายแต่ละประเภทกีฬา
วันที่ : 27 ธ.ค. 60
สถานที่ : พรุหน้าเมือง
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3741
เลขหนังสือรับ : 1356
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 60
การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
โรงแรมวังใต้
ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
วันที่ : 23 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5197
เลขหนังสือรับ : 1317
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
โรงแรมไดมอนด์
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
วันที่ : 18 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5199
เลขหนังสือรับ : 1318
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
วันที่ : 16 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : พว.094 อ./2560
เลขหนังสือรับ : 1218
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
รายละเอียด :
15 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ : 15 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5196
เลขหนังสือรับ : 1316
ผู้รับผิดชอบ : ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/509
เลขหนังสือรับ : 1307
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
14 - 21 ธ.ค. 60
คณะกรรมการจัดการสถานที่
กองบิน 7
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการจัดการสถานที่
วันที่ : 14 - 21 ธ.ค. 60
สถานที่ : กองบิน 7
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5118
เลขหนังสือรับ : 1309
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1306
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
01 - 04 ธ.ค. 60
ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : ชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
วันที่ : 01 - 04 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1270
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
28 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 พ.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4850
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 พ.ย. 60
ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
วันที่ : 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4753
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น.
25 - 27 พ.ย. 60
การอบรมตัดต่อวีดีโอ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การอบรมตัดต่อวีดีโอ
วันที่ : 25 - 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 พ.ย. 60
ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
วันที่ : 23 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4875
เลขหนังสือรับ : 1249
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 พ.ย. 60
สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ร.ร.บ้านบ่อผุด
สมาชิกสหกรณ์
ชื่อเรื่อง : สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วันที่ : 17 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ : สอ.สฏ. 132/2561
เลขหนังสือรับ : 1149
ผู้รับผิดชอบ : สมาชิกสหกรณ์
รายละเอียด :
14 พ.ย. 60
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
วันที่ : 14 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : 12/2560
เลขหนังสือรับ : 1221
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
13 พ.ย. 60
รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
ชื่อเรื่อง : รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วันที่ : 13 พ.ย. 60
สถานที่ : วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ที่หนังสือ : ศธ 04163.054/ว 329
เลขหนังสือรับ : 1197
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
รายละเอียด :
01 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 01 พ.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4579
เลขหนังสือรับ : 1181
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
10 ต.ค. 60
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
วันที่ : 10 ต.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ที่หนังสือ : ศธ 04165/3657
เลขหนังสือรับ : 1129
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
ที่หนังสือ : รง 0504/ว 3832
เลขหนังสือรับ : 1090
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
ประชุมผู้บริหาร
สพป.สฎ.1
ครูประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4242
เลขหนังสือรับ : 1113
ผู้รับผิดชอบ : ครูประสิทธิ์
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4232
เลขหนังสือรับ : 1111
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
04 ต.ค. 60
ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
วันที่ : 04 ต.ค. 60
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0031.03/ว 2201
เลขหนังสือรับ : 1116
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
29 ก.ย. 60
อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
ชื่อเรื่อง : อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
วันที่ : 29 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4178
เลขหนังสือรับ : 1087
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
รายละเอียด :
29 ก.ย. 60
การรับฟังสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ข้าราชการครูทุกท่าน
ชื่อเรื่อง : การรับฟังสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ : 29 ก.ย. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163.052/421
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ข้าราชการครูทุกท่าน
รายละเอียด : เวลา 13.00 น.
28 ก.ย. 60
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดประเดิม
ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 28 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 291
เลขหนังสือรับ : 1043
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 60
ประชุมการจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 60
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 0210.8205/ว2094
เลขหนังสือรับ : 1085
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด : เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ชั้น 3)