นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
นิเทศอออนไลน์
วันที่ 29 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
2นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม การควบคุมภายใน
วันที่ 23 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
3นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
วันที่ 18 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
4นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
วันที่ 18 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1863
เลขรับ : บท 494
5นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 15 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
6นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
วันที่ 12 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
7
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
วันที่ 16 มี.ค. 63
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 922
เลขรับ : ศธ 04163/291
8ครูวรากร
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/665
เลขรับ : บท 173
9ครูกัลยา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ โรงแรมแก้วสมุย
ศธ 04163/468
เลขรับ : บท 125
10ครูภูวดล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
วันที่ 22 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/562
เลขรับ : บท 152
11ครูนิลรัตน์
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
วันที่ 14 ก.พ. 63
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
กสศ.ว. 06/00419/2563
เลขรับ : บท 114
12ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
วันที่ 12 ก.พ. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/587
เลขรับ : บท 160
13ครูโกวิท
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.พ. 63
ณ จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
สฎ 52507/ว 271
เลขรับ : บท 104
14
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
วันที่ 30 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
ศธ 04163.107/ว009
เลขรับ : วก 111
15ผอ.อุทัยวรรณ
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/291
เลขรับ : บท77
16ครูพงศธร พรหมพิชัย
ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/334
เลขรับ : บท 95
17
เชิ
วันที่ 21 ม.ค. 63
หนังสือเวียน
เลขรับ : บท 97
18ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
วันที่ 20 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดกลาง

เลขรับ : ศธ 04163/008
19ผอ.อุทัยวรรณ
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 ม.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/166
เลขรับ : ศธ 04163/166
20ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ 09 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163.141/548
เลขรับ : บท 1266
21ครูนันทวิทย์
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ศธ 04163/3924
เลขรับ : วก 1224
22ครูโกวิท
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 ธ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3665
เลขรับ : บท 1139
23ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ 20 ธ.ค. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/534
เลขรับ : บท 1235
24ครูมาเรียม
วิทยากรลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดสันติวราราม
ศธ 04163.142/172
เลขรับ : บค 1231
25ครู.............
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ 19 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

เลขรับ : วก 1106
26ครูวราภรณ์, ดวงทิพย์
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 18 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
มศ 0004/(ว) 5010
เลขรับ : วก 1127
27ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 17 ธ.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/529
เลขรับ : วก 1219
28ครู.............
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 16 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

เลขรับ : วก 1106
29ครูอัญชนา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 13 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3805
เลขรับ : วก 1181
30ครูธิติยา
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ 06 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3676
เลขรับ : กง 1157
31ผอ.วณิชชา
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ 30 พ.ย. 62
ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขรับ : บค 1074
32ครูโกวิท, อารีวรรณ
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ 28 พ.ย. 62
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
162/2562
เลขรับ : บท 1138
33ผอ.วณิชชา
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ 27 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3506
34ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ 22 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3580
เลขรับ : บท 1120
35ครูโกวิท
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 15 พ.ย. 62
ณ โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/3432
เลขรับ : วก 1064
36ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์, ธิติยา, พรทิพย์ รัก, วศิณีย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
ระหว่างวันที่ 02 - 03 พ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/443
เลขรับ : วก 1009
37ครูธิติยา, ดวงทิพย์
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อว 8393(30)/2/584
เลขรับ : วก 439
38ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ดวงทิพย์
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3086
39ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 62
ณ รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ศธ 04163/3029
เลขรับ : 925
40ครูวราภรณ์, วรากร, อาภาภรณ์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 09 ต.ค. 62
ณ รร.บ้านแหลมหอย
ศธ 04163/3024
เลขรับ : 921
41ครูจันทร์ศิริ
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ 04 ต.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3064
42ผอ.วณิชชา
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 26 ก.ย. 62
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2667
เลขรับ : บท 814
43ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 25 ก.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2889
เลขรับ : วก 880
44ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย. 62
ณ ยังไม่ระบุ
ศธ 04163/2977
เลขรับ : บค 899
45ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 19 ก.ย. 62
ณ รร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 221
เลขรับ : บค 877
46ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2853
เลขรับ : บค 874
47ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
48ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
49ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
50ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
หน้า 1 / 9 (ทั้งหมด 423 รายการ)
1  2  3  ...  8  9  หน้าถัดไป