นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1ผอ.อุทัยวรรณ
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 ม.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/166
เลขรับ : ศธ 04163/166
2ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ 09 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163.141/548
เลขรับ : บท 1266
3ครูนันทวิทย์
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ศธ 04163/3924
เลขรับ : วก 1224
4ครูโกวิท
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 ธ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3665
เลขรับ : บท 1139
5ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ 20 ธ.ค. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/534
เลขรับ : บท 1235
6ครูมาเรียม
วิทยากรลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดสันติวราราม
ศธ 04163.142/172
เลขรับ : บค 1231
7ครู.............
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ 19 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

เลขรับ : วก 1106
8ครูวราภรณ์, ดวงทิพย์
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 18 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
มศ 0004/(ว) 5010
เลขรับ : วก 1127
9ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 17 ธ.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/529
เลขรับ : วก 1219
10ครู.............
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 16 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

เลขรับ : วก 1106
11ครูอัญชนา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 13 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3805
เลขรับ : วก 1181
12ครูธิติยา
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ 06 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3676
เลขรับ : กง 1157
13ผอ.วณิชชา
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ 30 พ.ย. 62
ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขรับ : บค 1074
14ครูโกวิท, อารีวรรณ
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ 28 พ.ย. 62
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
162/2562
เลขรับ : บท 1138
15ผอ.วณิชชา
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ 27 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3506
16ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ 22 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3580
เลขรับ : บท 1120
17ครูโกวิท
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 15 พ.ย. 62
ณ โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/3432
เลขรับ : วก 1064
18ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์, ธิติยา, พรทิพย์ รัก, วศิณีย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
ระหว่างวันที่ 02 - 03 พ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/443
เลขรับ : วก 1009
19ครูธิติยา, ดวงทิพย์
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อว 8393(30)/2/584
เลขรับ : วก 439
20ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ดวงทิพย์
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3086
21ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 62
ณ รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ศธ 04163/3029
เลขรับ : 925
22ครูวราภรณ์, วรากร, อาภาภรณ์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 09 ต.ค. 62
ณ รร.บ้านแหลมหอย
ศธ 04163/3024
เลขรับ : 921
23ครูจันทร์ศิริ
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ 04 ต.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3064
24ผอ.วณิชชา
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 26 ก.ย. 62
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2667
เลขรับ : บท 814
25ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 25 ก.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2889
เลขรับ : วก 880
26ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย. 62
ณ ยังไม่ระบุ
ศธ 04163/2977
เลขรับ : บค 899
27ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 19 ก.ย. 62
ณ รร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 221
เลขรับ : บค 877
28ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2853
เลขรับ : บค 874
29ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
30ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
31ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
32ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
33ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
34ครูนิลรัตน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 2987
เลขรับ : บท 789
35ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
36ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
37ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
38ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
39ครูนันทวิทย์
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ 15 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2463
เลขรับ : บค 752
40ครูณิชกานต์, วศิณีย์, จารุวรรณ
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2475
เลขรับ : วก 746
41ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2481
เลขรับ : บค 761
42ครูอัญชนา, นันทวิทย์
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
43ผอ.วณิชชา
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ 09 ส.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
44ครูวราภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 06 ส.ค. 62
ณ รร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/147
เลขรับ : 694
45ผอ.วณิชชา, ครูกัลยา
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
สธ 1005.3/ว 9510
เลขรับ : 685
46ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ธิติยา
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2410
47ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 02 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
48ผอ.วณิชชา
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 01 - 03 ส.ค. 62
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ศธ 04163/2388
เลขรับ : 699
49ผอ.วณิชชา
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ 01 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2240
เลขรับ : 696
50ผอ.วณิชชา, ครูจารุวรรณ, พรทิพย์ เผ่า, สมบุญ, ปภานัน, นพนินทร์, วิรัญดา, ภิรดาพร, อธิดา, สุธิดา
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 31 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2114
เลขรับ : บค 635
หน้า 1 / 9 (ทั้งหมด 405 รายการ)
1  2  3  ...  8  9  หน้าถัดไป