นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
วันที่ 16 มี.ค. 63
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 922
เลขรับ : ศธ 04163/291
2ครูวรากร
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/665
เลขรับ : บท 173
3ครูกัลยา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ โรงแรมแก้วสมุย
ศธ 04163/468
เลขรับ : บท 125
4ครูภูวดล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
วันที่ 22 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/562
เลขรับ : บท 152
5ครูนิลรัตน์
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
วันที่ 14 ก.พ. 63
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
กสศ.ว. 06/00419/2563
เลขรับ : บท 114
6ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
วันที่ 12 ก.พ. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/587
เลขรับ : บท 160
7ครูโกวิท
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.พ. 63
ณ จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
สฎ 52507/ว 271
เลขรับ : บท 104
8
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
วันที่ 30 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
ศธ 04163.107/ว009
เลขรับ : วก 111
9ผอ.อุทัยวรรณ
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/291
เลขรับ : บท77
10ครูพงศธร พรหมพิชัย
ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/334
เลขรับ : บท 95
11
เชิ
วันที่ 21 ม.ค. 63
หนังสือเวียน
เลขรับ : บท 97
12ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
วันที่ 20 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดกลาง

เลขรับ : ศธ 04163/008
13ผอ.อุทัยวรรณ
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 ม.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/166
เลขรับ : ศธ 04163/166
14ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ 09 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163.141/548
เลขรับ : บท 1266
15ครูนันทวิทย์
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ศธ 04163/3924
เลขรับ : วก 1224
16ครูโกวิท
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 ธ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3665
เลขรับ : บท 1139
17ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ 20 ธ.ค. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/534
เลขรับ : บท 1235
18ครูมาเรียม
วิทยากรลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดสันติวราราม
ศธ 04163.142/172
เลขรับ : บค 1231
19ครู.............
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ 19 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

เลขรับ : วก 1106
20ครูวราภรณ์, ดวงทิพย์
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 18 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
มศ 0004/(ว) 5010
เลขรับ : วก 1127
21ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 17 ธ.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/529
เลขรับ : วก 1219
22ครู.............
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 16 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

เลขรับ : วก 1106
23ครูอัญชนา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 13 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3805
เลขรับ : วก 1181
24ครูธิติยา
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ 06 ธ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3676
เลขรับ : กง 1157
25ผอ.วณิชชา
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ 30 พ.ย. 62
ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขรับ : บค 1074
26ครูโกวิท, อารีวรรณ
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ 28 พ.ย. 62
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
162/2562
เลขรับ : บท 1138
27ผอ.วณิชชา
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ 27 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3506
28ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ 22 พ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3580
เลขรับ : บท 1120
29ครูโกวิท
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ 15 พ.ย. 62
ณ โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/3432
เลขรับ : วก 1064
30ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์, ธิติยา, พรทิพย์ รัก, วศิณีย์
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
ระหว่างวันที่ 02 - 03 พ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/443
เลขรับ : วก 1009
31ครูธิติยา, ดวงทิพย์
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
อว 8393(30)/2/584
เลขรับ : วก 439
32ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ดวงทิพย์
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ต.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/3086
33ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 62
ณ รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ศธ 04163/3029
เลขรับ : 925
34ครูวราภรณ์, วรากร, อาภาภรณ์
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ 09 ต.ค. 62
ณ รร.บ้านแหลมหอย
ศธ 04163/3024
เลขรับ : 921
35ครูจันทร์ศิริ
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ 04 ต.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3064
36ผอ.วณิชชา
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 26 ก.ย. 62
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2667
เลขรับ : บท 814
37ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 25 ก.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2889
เลขรับ : วก 880
38ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย. 62
ณ ยังไม่ระบุ
ศธ 04163/2977
เลขรับ : บค 899
39ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 19 ก.ย. 62
ณ รร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 221
เลขรับ : บค 877
40ครูนันทวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2853
เลขรับ : บค 874
41ครูกัลยา
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.ย. 62
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
รง 0504/ว 5065
เลขรับ : บท 863
42ผอ.วณิชชา
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2722
เลขรับ : วก 829
43ครูอารีวรรณ, ครูอธิดา
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 26 ส.ค. 62
ณ รร.บ้านตาขุนวิทยา
ศธ 04163/2592
เลขรับ : วก 798
44ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ส.ค. 62
ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2664
เลขรับ : บค 815
45ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
46ครูนิลรัตน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 2987
เลขรับ : บท 789
47ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
48ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
49ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
50ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
หน้า 1 / 9 (ทั้งหมด 417 รายการ)
1  2  3  ...  8  9  หน้าถัดไป