นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
19 - 20 ก.ค. 62
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายนพนรินทร์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
วันที่ : 19 - 20 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2053
เลขหนังสือรับ : บท 626
ผู้รับผิดชอบ : นายนพนรินทร์
รายละเอียด :
31 ก.ค. 62
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ : 31 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2114
เลขหนังสือรับ : บค 635
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ครูโกวิท
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2047
เลขรับ : บท 621
2ครูวราภรณ์
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2069
เลขรับ : วก 637
3ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 04 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1970
เลขรับ : บท 597
4ครูกัลยา
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ 03 ก.ค. 62
ณ สถานีรายงานสมุย
สฎ 52505/ว1685
เลขรับ : บท 600
5ครูบรรพต
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

เลขรับ : บท 446
6ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูภิรดาพร
ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ 21 มิ.ย. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1630
เลขรับ : บท 538
7ครูโกวิท
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62
ณ วัดพัฒนาราม
ศธ 04163/1725
เลขรับ : บท 507
8ผอ.วณิชชา
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1874
เลขรับ : บค 530
9ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ 14 มิ.ย. 62
ณ ร้านเรือนไทยในบาง
ศธ 04163/1828
เลขรับ : บท 534
10ผอ.วณิชชา
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ 13 มิ.ย. 62
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
2/2562
เลขรับ : กง 533
11ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ 10 มิ.ย. 62
ณ วัดสว่างอารมณ์
12ครูอาภาภรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 06 - 07 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1576
เลขรับ : วก 448
13ผอ.วณิชชา
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ 06 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1703
เลขรับ : วก 491
14ครูโกวิท, ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
15ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/238
เลขรับ : วก 499
16ครูโกวิท
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ 29 พ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1356
เลขรับ : บท 441
17ผอ.วณิชชา
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ค. 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
สธ 0923.04/ว 1698
เลขรับ : บท 240
18ครูโกวิท
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 28 พ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1580
เลขรับ : บค 450
19ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1539
เลขรับ : บค 427
20ครูพงศธร, จันทร์ศิริ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1503
21ครูวิรัญดา
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 62
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 02122/1620
22ครูธิติยา
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1313
23ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 07 - 08 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1354
24ครูอธิดา, ภิรดาพร
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ 19 เม.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/925
เลขรับ : วก 270
25ครูภาวิณี, นันทวิทย์
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ 25 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/855
เลขรับ : วก 257
26ผอ.วณิชชา
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ 08 มี.ค. 62
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ยธ 06083/ว 6
เลขรับ : บท 205
27ผอ.วณิชชา
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 04 - 06 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/667
เลขรับ : บท 211
28ครูณิชกานต์
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 03 - 09 มี.ค. 62
ณ ม.สงขลาฯ
สทศ.0001/ว 36
เลขรับ : บค 104
29ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 02 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/668
เลขรับ : บค210
30ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ครูกัลยา
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/582
เลขรับ : บท 186
31ครูวรากร
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 26 ก.พ. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/585
เลขรับ : วก 188
32ครูธิติยา, จันทร์ศิริ
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ 23 ก.พ. 62
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศธ 04163/214
เลขรับ : วก 78
33ครูวศิณีย์, สมบุญ
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ 21 ก.พ. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.20 075
เลขรับ : วก 166
34ครูนันทวิทย์
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 62
ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ศธ 04163/458
เลขรับ : บค 147
35ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
โครงการ Network Solution For School
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ .......
ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขรับ : บท 80
36ครูนิลรัตน์, พิทยา
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ 13 ก.พ. 62
ณ วัดพัฒนาราม
สฎ 0031 ว15
เลขรับ : บท 57
37ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
38ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ, กัลยา, อารีวรรณ, ธิติยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, ดวงทิพย์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.พ. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/438
เลขรับ : บท 144
39ผอ.วณิชชา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 09 ก.พ. 62
ณ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 02122/495
เลขรับ : บค 151
40ครูปาริตา
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ 08 ก.พ. 62
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/272
เลขรับ : บท 92
41ผอ.วณิชชา
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ 05 ก.พ. 62
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/037
เลขรับ : วก 118
42ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ 31 ม.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/308
เลขรับ : บค 108
43ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, เจ๊ะหม๊ะ
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/196
เลขรับ : วก 71
44ครูบรรพต
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ 25 ม.ค. 62
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : บค 70
45ผอ.วณิชชา
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ 14 ม.ค. 62
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ศธ 04163/41
เลขรับ : วก 18
46ครูบรรพต
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 ม.ค. 62
ณ ลานจอดรถหน้าทอน
สฎ 52506/ว 3475
เลขรับ : บท 1209
47ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ 11 ม.ค. 62
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
01/2562
เลขรับ : บท 30
48ครูบรรพต
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ 03 ม.ค. 62
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/001
เลขรับ : บท 1
49ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4619
เลขรับ : บท 1262
50ครูอัญชนา
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ 25 ธ.ค. 61
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : บท 1261
หน้า 1 / 8 (ทั้งหมด 354 รายการ)
1  2  3  ...  7  8  หน้าถัดไป