นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ที่รายการที่หนังสือ
1
กรีฑาอำเภอเกาะสมุย
ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.ค. 66
2
กาชาดเกาะสมุย
ระหว่างวันที่ 02 - 10 ก.ค. 66
3
นิเทศการสอน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 66
4
ประชุม AL
วันที่ 19 มิ.ย. 66
ณ มรภ.สมุย
5นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ขอเชิญประชุม
วันที่ 27 พ.ย. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3667
เลขรับ : บท1016
6นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
ขอเชิญประชุมการจัดงาน"วันสสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2563
วันที่ 25 พ.ย. 63
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ศธ 04163/3630
7นางสาวศิราณี ศศิกาญจน์
ขอเชิญประชุมการจัดงาน
วันที่ 23 พ.ย. 63
ณ สพป.สฎ.1
ศธ04163/3630
เลขรับ : บท105
8นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการเชิญประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2565
วันที่ 05 พ.ย. 63
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3499
เลขรับ : 957 งก
9นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัด สพป.สฎ.1
วันที่ 02 พ.ย. 63
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3428
เลขรับ : 950 วก
10กัลยา
ขอเชิญรับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย
วันที่ 29 ต.ค. 63
ณ สพป.สฎ.1
สฎ 0029/069
เลขรับ : 914 บท
11นายทิวากร อมเฉลียง
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร
วันที่ 12 ก.ย. 63
ณ กศน. อ.เกาะสมุย
ศธ 0210.8205/582
เลขรับ : 801 บค
12นายพงศธร พรหมพิชัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 08 ก.ย. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2730
เลขรับ : บท 763
13นายพงศธร พรหมพิชัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 01 ก.ย. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2729
เลขรับ : บท 764
14นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 ส.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/2690
เลขรับ : บท 762
15นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
ขอเชิญรับโล่และเข้าร่วมประชุมวิชาการผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 1
วันที่ 25 ส.ค. 63
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์
ศธ 04163/2731
เลขรับ : บท 765
16นายพงศธร พรหมพิชัย
ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open date Integrity and Transparency Assessment OIT) โรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
วันที่ 24 ส.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2579
เลขรับ : บท 757
17นางสาวชลิตา สุรการ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ส.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
วธ 1002/ว 641
เลขรับ : บท 635
18นางสาวอธิดา คงภูชงค์
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ส.ค. 63
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
อว. 0640.2/ว 398
เลขรับ : บท 746
19นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ส.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2662
เลขรับ : บท 749
20นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ขอเชิญประชุม
วันที่ 13 ส.ค. 63
ณ โรงเรียนเกาะสมุย
26/2563
เลขรับ : บท 733
21
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ส.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/2510
เลขรับ : บค 707
22นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practicec)
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ส.ค. 63
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 04163/2513
เลขรับ : วก 684
23นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 07 - 08 ส.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2408
เลขรับ : บท 666
24ครูภูวดล
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
วันที่ 04 ส.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/2407
เลขรับ : บท 667
25นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ขอเชิญประชุม
วันที่ 09 ก.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2089
เลขรับ : บท 566
26นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
นิเทศอออนไลน์
วันที่ 29 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
27นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม การควบคุมภายใน
วันที่ 23 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
28นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
วันที่ 18 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
29นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
วันที่ 18 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1863
เลขรับ : บท 494
30นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 15 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
31นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
วันที่ 12 มิ.ย. 63
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/1860
เลขรับ : บท 493
32
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
วันที่ 16 มี.ค. 63
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 922
เลขรับ : ศธ 04163/291
33ครูวรากร
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/665
เลขรับ : บท 173
34ครูกัลยา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 24 ก.พ. 63
ณ โรงแรมแก้วสมุย
ศธ 04163/468
เลขรับ : บท 125
35ครูภูวดล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
วันที่ 22 ก.พ. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/562
เลขรับ : บท 152
36ครูนิลรัตน์
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
วันที่ 14 ก.พ. 63
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
กสศ.ว. 06/00419/2563
เลขรับ : บท 114
37ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
วันที่ 12 ก.พ. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/587
เลขรับ : บท 160
38ครูโกวิท
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.พ. 63
ณ จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
สฎ 52507/ว 271
เลขรับ : บท 104
39
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
วันที่ 30 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
ศธ 04163.107/ว009
เลขรับ : วก 111
40ผอ.อุทัยวรรณ
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/291
เลขรับ : บท77
41ครูพงศธร พรหมพิชัย
ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
วันที่ 27 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163/334
เลขรับ : บท 95
42
เชิ
วันที่ 21 ม.ค. 63
หนังสือเวียน
เลขรับ : บท 97
43ผอ.อุทัยวรรณ
ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
วันที่ 20 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดกลาง

เลขรับ : ศธ 04163/008
44ผอ.อุทัยวรรณ
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 ม.ค. 63
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/166
เลขรับ : ศธ 04163/166
45ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ 09 ม.ค. 63
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ศธ 04163.141/548
เลขรับ : บท 1266
46ครูนันทวิทย์
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 62
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ศธ 04163/3924
เลขรับ : วก 1224
47ครูโกวิท
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 ธ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3665
เลขรับ : บท 1139
48ผอ.อุทัยวรรณ
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ 20 ธ.ค. 62
ณ รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/534
เลขรับ : บท 1235
49ครูมาเรียม
วิทยากรลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดสันติวราราม
ศธ 04163.142/172
เลขรับ : บค 1231
50ครู.............
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ 19 ธ.ค. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

เลขรับ : วก 1106
หน้า 1 / 9 (ทั้งหมด 448 รายการ)
1  2  3  ...  8  9  หน้าถัดไป