นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
1ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ 20 ส.ค. 62
ณ รร.เกาะสมุย
ศธ 04163.095/122
เลขรับ : บท 800
2ครูจันทร์ศิริ, ธิติยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2535
เลขรับ : วก 778
3ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 19 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/347
เลขรับ : วก 791
4ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย, วศิณีย์
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 62
ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สฎ 0032.014/ว 962
เลขรับ : บท 730
5ครูจิราพรรณ
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ 16 ส.ค. 62
ณ บริเวณบ้านดอนทราย
สฎ 0014.2/ว 6020
เลขรับ : บท 772
6ครูนันทวิทย์
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ 15 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2463
เลขรับ : บค 752
7ครูณิชกานต์, วศิณีย์, จารุวรรณ
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2475
เลขรับ : วก 746
8ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2481
เลขรับ : บค 761
9ครูอัญชนา, นันทวิทย์
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ 13 ส.ค. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
10ผอ.วณิชชา
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ 09 ส.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
11ครูวราภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 06 ส.ค. 62
ณ รร.วัดนาราเจริญสุข
ศธ 04163.118/147
เลขรับ : 694
12ผอ.วณิชชา, ครูกัลยา
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
สธ 1005.3/ว 9510
เลขรับ : 685
13ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ธิติยา
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2410
14ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 02 ส.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
15ผอ.วณิชชา
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 01 - 03 ส.ค. 62
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ศธ 04163/2388
เลขรับ : 699
16ผอ.วณิชชา
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ 01 ส.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2240
เลขรับ : 696
17ผอ.วณิชชา, ครูจารุวรรณ, พรทิพย์ เผ่า, สมบุญ, ปภานัน, นพนินทร์, วิรัญดา, ภิรดาพร, อธิดา, สุธิดา
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 31 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2114
เลขรับ : บค 635
18ครูภาวิณี, เตือนใจ, ดวงทิพย์
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 30 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2360
เลขรับ : 705
19ครูพงศธร, จันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ 27 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2324
เลขรับ : 686
20ครูนพนรินทร์
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2053
เลขรับ : บท 626
21ครูโกวิท
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ศธ 04163/2047
เลขรับ : บท 621
22ครูวราภรณ์
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/2069
เลขรับ : วก 637
23ครูวราภรณ์, ครูดวงทิพย์
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 04 ก.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1970
เลขรับ : บท 597
24ครูกัลยา
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ 03 ก.ค. 62
ณ สถานีรายงานสมุย
สฎ 52505/ว1685
เลขรับ : บท 600
25ครูบรรพต
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 62
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

เลขรับ : บท 446
26ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูภิรดาพร
ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ 21 มิ.ย. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1630
เลขรับ : บท 538
27ครูโกวิท
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62
ณ วัดพัฒนาราม
ศธ 04163/1725
เลขรับ : บท 507
28ผอ.วณิชชา
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 17 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1874
เลขรับ : บค 530
29ผอ.วณิชชา, ครูนันทวิทย์
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ 14 มิ.ย. 62
ณ ร้านเรือนไทยในบาง
ศธ 04163/1828
เลขรับ : บท 534
30ผอ.วณิชชา
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ 13 มิ.ย. 62
ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
2/2562
เลขรับ : กง 533
31ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ 10 มิ.ย. 62
ณ วัดสว่างอารมณ์
32ครูอาภาภรณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 06 - 07 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1576
เลขรับ : วก 448
33ผอ.วณิชชา
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ 06 มิ.ย. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1703
เลขรับ : วก 491
34ครูโกวิท, ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
35ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 05 มิ.ย. 62
ณ รร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/238
เลขรับ : วก 499
36ครูโกวิท
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ 29 พ.ค. 62
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1356
เลขรับ : บท 441
37ผอ.วณิชชา
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ค. 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
สธ 0923.04/ว 1698
เลขรับ : บท 240
38ครูโกวิท
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 28 พ.ค. 62
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/1580
เลขรับ : บค 450
39ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1539
เลขรับ : บค 427
40ครูพงศธร, จันทร์ศิริ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1503
41ครูวิรัญดา
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 62
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 02122/1620
42ครูธิติยา
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1313
43ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 07 - 08 พ.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/1354
44ครูอธิดา, ภิรดาพร
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ 19 เม.ย. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/925
เลขรับ : วก 270
45ครูภาวิณี, นันทวิทย์
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ 25 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/855
เลขรับ : วก 257
46ผอ.วณิชชา
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ 08 มี.ค. 62
ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ยธ 06083/ว 6
เลขรับ : บท 205
47ผอ.วณิชชา
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 04 - 06 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/667
เลขรับ : บท 211
48ครูณิชกานต์
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 03 - 09 มี.ค. 62
ณ ม.สงขลาฯ
สทศ.0001/ว 36
เลขรับ : บค 104
49ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 02 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/668
เลขรับ : บค210
50ครูพรทิพย์ รักนุ้ย, ครูกัลยา
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ศธ 04163/582
เลขรับ : บท 186
หน้า 1 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)
1  2  3  ...  7  8  หน้าถัดไป