นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
301นันทวิทย์
ประชุมธุรการโรงเรียน
วันที่ 18 ต.ค. 59
302ครูณัฐพงษ์,กิตติศักดิ์,เนาวรัตน์
ประชุมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
วันที่ 17 ต.ค. 59
303ครูนิลรัตน์
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ต.ค. 59
304ผอ.วณิชชา, ครูนิลรัตน์
โครงการพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ 27 ก.ย. 59
305ครูดวงทิพย์
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิต ป.3
วันที่ 27 ก.ย. 59
306ผอ.วณิชชา
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 26 ก.ย. 59
307ผอ.วณิชชา
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ย. 59
308ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 20 ก.ย. 59
309ครูวราภรณ์
การเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่าน การเขียน
วันที่ 15 ก.ย. 59
310ผอ.วณิชชา
ประชุมโรงเรียนในฝัน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ย. 59
311ครูไรน่าน
ประชุมความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
วันที่ 09 ก.ย. 59
312ผอ.วณิชชา, นายนันทวิทย์
งานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอ
วันที่ 09 ก.ย. 59
313ครูกิตติศักดิ์
การจัดการขยะต้นทางและการแปรรูปขยะอินทรีย์
วันที่ 09 ก.ย. 59
314นายวีสะ, นายนิพนธ์
การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"
ระหว่างวันที่ 05 - 06 ก.ย. 59
315ครูพิทยา
ประชุมการสอบธรรมศึกษา
วันที่ 01 ก.ย. 59
316ครูดวงทิพย์
เสริมประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ
วันที่ 30 ส.ค. 59
317ผอ.วณิชชา
พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ส.ค. 59
318ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดตั้งสมาคมครูเกาะสมุย
วันที่ 23 ส.ค. 59
319ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 18 ส.ค. 59
320ครูบรรพต
ประชุมครูศิลปะ
วันที่ 09 ส.ค. 59
321ครูภาวิณี
ประชุมนิเทศเรียนร่วม
วันที่ 04 ส.ค. 59
322ผอ.วณิชชา
ประชุมนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1 - 4
ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
323ครูกัลยา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค. 59
324ครู, นักเรียนทุกคน
กีฬาเทศบาล
ระหว่างวันที่ 26 - 29 ก.ค. 59
325ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ 15 ก.ค. 59
326นันทวิทย์
ผลิตสื่อจัดการขยะ 1 Clip 4 Change
ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 59
327ผอ.วณิชชา, ครูผกาวัลย์, ครูวรากรณ์
ต้อนรับ ผอ. ร.ร.บ้านแหลมหอย
วันที่ 14 ก.ค. 59
328ผอ.วณิชชา
ประชุมงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 ก.ค. 59
329ครูณัฐพงษ์
อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษามัธยม
วันที่ 09 ก.ค. 59
330ผอ.วณิชชา, ครูประสิทธิ์, ครูนิลรัตน์, ครูณัฐพงษ์
1โรงเรียน 1 ตำรวจ
วันที่ 08 ก.ค. 59
331ผอ.วณิชชา
ประชุมโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10
วันที่ 07 ก.ค. 59
332นันทวิทย์
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 04 ก.ค. 58
333กัลยา
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 20 มิ.ย. 58
334นิลรัตน์
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 58
335ผอ.จิรวรรณ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 09 มิ.ย. 58
336ศรัณยา, กระแต
การแสดงวัดใหม่
วันที่ 06 มิ.ย. 58
337บรรพต
เดอะ วอร์ฟ รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้ิม
วันที่ 05 มิ.ย. 58
338ศรัณยา
To Be Number One เกาะสมุย
วันที่ 05 มิ.ย. 58
339ผกาวัลย์, อัญชนา, วรากร, นิลรัตน์
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 03 มิ.ย. 58
340ผอ.จิรวรรณ
ประชุมงานวันครู
วันที่ 18 ธ.ค. 57
341ผกาวัลย์
เป็นวิทยากรที่โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วันที่ 18 ธ.ค. 57
342ภาวิณี
ร่วมประชุมคัดกรองสุขภาพเด็ก ชั้น ป.1
วันที่ 28 พ.ย. 57
343นันทวิทย์
อบรม OBEC e-Office
วันที่ 28 พ.ย. 57
344ผอ.จิรวรรณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 - 22 พ.ย. 57
345ธัญภัส, จันทร์ศิริ
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 20 - 23 พ.ย. 57
346ผอ.จิรวรรณ
การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 18 พ.ย. 57
347นิลรัตน์
การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
วันที่ 17 พ.ย. 57
348ผอ.จิรวรรณ
อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ย. 57
349ผอ.จิรวรรณ
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันที่ 02 ก.ย. 57
350ภาวิณี
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
วันที่ 01 ก.ย. 57
หน้า 7 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)