นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
351ผอ.วณิชชา, ครูผกาวัลย์, ครูวรากรณ์
ต้อนรับ ผอ. ร.ร.บ้านแหลมหอย
วันที่ 14 ก.ค. 59
352ผอ.วณิชชา
ประชุมงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 ก.ค. 59
353ครูณัฐพงษ์
อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษามัธยม
วันที่ 09 ก.ค. 59
354ผอ.วณิชชา, ครูประสิทธิ์, ครูนิลรัตน์, ครูณัฐพงษ์
1โรงเรียน 1 ตำรวจ
วันที่ 08 ก.ค. 59
355ผอ.วณิชชา
ประชุมโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10
วันที่ 07 ก.ค. 59
356นันทวิทย์
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 04 ก.ค. 58
357กัลยา
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 20 มิ.ย. 58
358นิลรัตน์
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 58
359ผอ.จิรวรรณ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 09 มิ.ย. 58
360ศรัณยา, กระแต
การแสดงวัดใหม่
วันที่ 06 มิ.ย. 58
361บรรพต
เดอะ วอร์ฟ รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้ิม
วันที่ 05 มิ.ย. 58
362ศรัณยา
To Be Number One เกาะสมุย
วันที่ 05 มิ.ย. 58
363ผกาวัลย์, อัญชนา, วรากร, นิลรัตน์
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 03 มิ.ย. 58
364ผอ.จิรวรรณ
ประชุมงานวันครู
วันที่ 18 ธ.ค. 57
365ผกาวัลย์
เป็นวิทยากรที่โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วันที่ 18 ธ.ค. 57
366ภาวิณี
ร่วมประชุมคัดกรองสุขภาพเด็ก ชั้น ป.1
วันที่ 28 พ.ย. 57
367นันทวิทย์
อบรม OBEC e-Office
วันที่ 28 พ.ย. 57
368ผอ.จิรวรรณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 - 22 พ.ย. 57
369ธัญภัส, จันทร์ศิริ
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 20 - 23 พ.ย. 57
370ผอ.จิรวรรณ
การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 18 พ.ย. 57
371นิลรัตน์
การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
วันที่ 17 พ.ย. 57
372ผอ.จิรวรรณ
อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ย. 57
373ผอ.จิรวรรณ
การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันที่ 02 ก.ย. 57
374ภาวิณี
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
วันที่ 01 ก.ย. 57
375กัลยา
การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 30 ก.ค. 57
376จิราพรรณ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
วันที่ 29 ก.ค. 57
377ภาวิณี
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม
ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ค. 57
378จรูญ
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค. 57
379วีนัส
ประชุมเพื่อตรวจสอบสูจิบัตร กีฬาอำเภอเกาะสมุย 2557
วันที่ 18 ก.ค. 57
380จิรวรรณ, นันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Obec e-Office และ My-Office
วันที่ 17 ก.ค. 57
381บัณฑิตา
ประชุม การวัดและประเมินผล ม.3
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
382จิรวรรณ
ประชุมผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 57
383จิรวรรณ, สุดารัตน์
อบรม ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิ.ย. 57
384ณัฐพงษ์
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 57
385อัญชนา, นิลรัตน์, วรากร
อบรมเพื่อเป็นวิทยากร เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
วันที่ 20 มิ.ย. 57
386กัลยา
ประชุม โครงการ อย.น้อย ปี 2557
วันที่ 18 มิ.ย. 57
387??
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 57
388อัญชนา, นิลรัตน์
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และวิทยาศาตร์
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 57
389วัลยา
จัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 12 มิ.ย. 57
390บัณฑิตา
อบรมคณิตศาสตร์มัธยม
ระหว่างวันที่ 05 - 07 มิ.ย. 57
391ภาคภูมิ
ครูศิลปะเข้าร่วมประชุม
วันที่ 02 มิ.ย. 57
392วัลยา, อัญชนา
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
วันที่ 01 มิ.ย. 57
393จิราพรรณ
อบรมคณิตศาสตร์ประถม
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พ.ค. 57
394ธัญภัส
ส่งมอบ แท็บเล็ต ม.1
วันที่ 30 พ.ค. 57
395นันทวิทย์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 57
หน้า 8 / 8 (ทั้งหมด 399 รายการ)
หน้าก่อนหน้า  1  2  ...  6  7   8