นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
4
- ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5
6
- เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเพสติด
7
8
9
- ประชุม To be number one
10
11
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก
- ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน
12
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก
- ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน
13
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก
14
- การพัฒนาสือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (คูปองครู)
15
- การพัฒนาสือและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (คูปองครู)
16
17
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
18
19
20
21
22
23
- โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
24
25
26
27
28
29
30
31