นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
8
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินการจัดการศึกษาเรียนรวม
- รับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card
19
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
20
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
21
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
22
23
24
- พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
25
- พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
26
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
27
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
28
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
29
30
31