นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
- ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
5
6
7
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
8
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
9
10
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practicec)
11
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practicec)
12
13
- ขอเชิญประชุม
14
15
16
17
18
19
20
- การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
21
- การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
22
- ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
23
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
24
- ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open date Integrity and Transparency Assessment OIT) โรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
25
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
- ขอเชิญรับโล่และเข้าร่วมประชุมวิชาการผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 1
26
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มี.ค. 64 | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63