นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบค้นหาเกียรติบัตร

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร กรณีเปิดด้วย Google Chrome

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร กรณีเปิดด้วย Firefox

เรียงตามวันที่มอบล่าสุด | เรียงตามวันที่กรอกข้อมูลล่าสุด
ระดับชาติ | ระดับภาค | ระดับจังหวัด | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับอำเภอ | ระดับเครือข่าย | ระดับโรงเรียน
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 - 2563)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 - 2563)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวธิติยา เกาะสมัน
ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 - 2563)
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นายพงศธร พรหมพิชัย
ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
หน่วยงาน : บจ.ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวปาริตา รักดี
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 003
หน่วยงาน : สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 02 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
ได้ผ่านการฝึกกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 003
หน่วยงาน : สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 02 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
รับโล่รางวัลมาตรฐานต้นแบบอาหารกลางวัน "ดี" ระดับประเทศ ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 31 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ได้มาตรฐานต้นแบบอาหารกลางวัน "ดี" ระดับประเทศ ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 31 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2561
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 21 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายไกรสร แซ่ตัน
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายปราโมท กระวี
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายเตชินท์ ไทยราช
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงเขมสรา จันทร์กุล
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงวรัทยา สังข์กูล
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงอัญชิฐา ด้วงสิน
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงภัทรวดี รักษาทรัพย์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงชฎารัตน์ ไชยณรงค์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงสุนิสา นาคเพชรพูล
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทะนะวงศ์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงสุพรรษา นพรัตน์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงจันทภา คงศรี
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงชลพรรษ ประภาษี
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงธนัชญา ขวัญเมือง
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายวัศวดล ราชู
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : เทศบาลนครเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 16 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางเตือนใจ สังข์กูล
ได้รับการอบรมหลักสูตรการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “R7C และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับพื้นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 12 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
ได้รับการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2/2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 12 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
ได้ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมการเรียนรู้จากหลักสูตรปฐมวัยสู่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
หน่วยงาน : ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 08 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวพิทยา ทองมาก
ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1/2561
หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 29 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1/2561
หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 29 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวภาวิณี ใจแท้
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สำหรับครูประถมศึกษา
หน่วยงาน : บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเท็มส์ จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 29 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวปภานัน เต็มรัตน์
ได้รับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางนิลรัตน์ สนิทไทย
ได้รับการอบรมหลักสูตรการออกแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี
ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบสื่อเทคโนโลยี การเรียนรู้แบบเชิงรุก การใช้เหตุผลสะท้อนความคิด สถานการณ์จำลองและหลัดปรัชญาขอ
หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ไว้ ณ วันที่ : 01 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 15 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้ไว้ ณ วันที่ : 08 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวธิติยา เกาะสมัน
ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้ไว้ ณ วันที่ : 08 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้ไว้ ณ วันที่ : 08 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
ได้ผ่านการอบรม ดีเจ เสียงใสต้านภัยยาเสพติดและต้นกล้าหน้าเสาธง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย และพัฒนาสตรี อำเภอเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายภัทรพล ชูเสือหึง
ได้ผ่านการอบรม ดีเจ เสียงใสต้านภัยยาเสพติดและต้นกล้าหน้าเสาธง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย และพัฒนาสตรี อำเภอเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงสุธารัตน์ ชลรัตน์
ได้ผ่านการอบรม ดีเจ เสียงใสต้านภัยยาเสพติดและต้นกล้าหน้าเสาธง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย และพัฒนาสตรี อำเภอเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงดวงกมล เสริมสาย
ได้ผ่านการอบรม ดีเจ เสียงใสต้านภัยยาเสพติดและต้นกล้าหน้าเสาธง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย และพัฒนาสตรี อำเภอเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายนัทธพงศ์ จักรคำ
ได้ผ่านการอบรม ดีเจ เสียงใสต้านภัยยาเสพติดและต้นกล้าหน้าเสาธง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย และพัฒนาสตรี อำเภอเกาะสมุย
ให้ไว้ ณ วันที่ : 11 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
ได้เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน : บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
นางวราภรณ์ บุญมาก
ได้เป็นผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน : บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายติณณภพ มาสุข
เป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน : บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงกันยารัตน์ หวังผล
เป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน : บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
เด็กชายกฤษณะ ทองจันทร์
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
หน่วยงาน : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงพลอยสวย ใสชื่น
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
หน่วยงาน : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงสุพรรษา ผิวนิล
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
หน่วยงาน : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงศิรินภา ค้าข้าว
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
หน่วยงาน : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 7 (ทั้งหมด 313 รายการ)
1  2  3  ...  6  7  Next