นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
รายชื่อครูดีศรีสมุยโรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย ประจำปีพุทธศักราช 2562
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1Mr.James Matthew Barberการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2Mr.Mike John Soundersการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
3นางสาวชลิตา คงแก้วการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
4นายนิพนธ์ สุขสบายการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย