นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
รายชื่อครูดีศรีสมุยโรงเรียนบ้านปลายแหลม ประจำปีพุทธศักราช 2562
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวนุชนาถ ปลอดใจดีการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
2นางสาวกาญจนา ศิริวัฒน์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3นางสาวสุธิดา เปรมประชาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)