รายชื่อครูดีศรีสมุย ประจำปีพุทธศักราช 2562
ที่โรงเรียน (จำนวนครูดีศรีสมุย)สังกัดตรวจสอบรายชื่อ
1โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย (4 คน) เอกชน
2โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม (2 คน) เทศบาล
3โรงเรียนวัดคีรีวงการาม (1 คน) สมุย 1
4โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม (3 คน) เทศบาล
5โรงเรียนวัดคุณาราม (1 คน) สมุย 1
6โรงเรียนวัดประเดิม (2 คน) สมุย 1
7โรงเรียนวัดบุณฑริการาม (2 คน) สมุย 2
8โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข (1 คน) สมุย 1
9โรงเรียนบ้านหาดงาม (3 คน) สมุย 2
10โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส (1 คน) เทศบาล
11โรงเรียนบ้านบางรักษ์ (2 คน) สมุย 2
12โรงเรียนวัดสันติวราราม (1 คน) สมุย 1
13โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502) (3 คน) สมุย 1
14โรงเรียนบ้านปลายแหลม (3 คน) สมุย 2
15โรงเรียนบ้านบ่อผุด (3 คน) สมุย 2
16โรงเรียนวัดภูเขาทอง (4 คน) สมุย 2
17โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย (6 คน) เอกชน
18โรงเรียนอุ่นรักสมุย (6 คน) เอกชน
19โรงเรียนนานาชาติอุ่นรัก (1 คน) เอกชน
20ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์ (7 คน) เทศบาล
21โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข (3 คน) เอกชน
22โรงเรียนบ้านหน้าค่าย (2 คน) สมุย 1
23โรงเรียนเกาะสมุย (7 คน) มัธยม
24โรงเรียนบ้านแหลมหอย (2 คน) สมุย 2
25โรงเรียนวัดกลาง (2 คน) สมุย 1
26โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ (3 คน) เทศบาล
27โรงเรียนไออุ่น (1 คน) เอกชน
28โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (5 คน) สมุย 2
29โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์ (1 คน) เอกชน
30โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (10 คน) มัธยม
31โรงเรียนบ้านดอนธูป ยังไม่ส่งรายชื่อ สมุย 1
32โรงเรียนวัดแจ้ง ยังไม่ส่งรายชื่อ สมุย 1
สรุปจำนวนครูดีศรีสมุยโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย งานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562
ที่สมุย 1 จำนวนสมุย 2 จำนวนเอกชน จำนวนเทศบาล จำนวนมัธยม จำนวนรวม
1วัดคีรีวงการาม1วัดบุณฑริการาม2นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย4ท.3 วัดสมุทราราม2เกาะสมุย7
2วัดคุณาราม1บ้านหาดงาม3เซนต์โยเซฟเกาะสมุย6ท.1 วัดละไม3ทีปราษฎร์พิทยา10
3วัดประเดิม2บ้านบางรักษ์2อุ่นรักสมุย6ท.4 วัดคีรีมาส1
4วัดนาราเจริญสุข1บ้านปลายแหลม3นานาชาติอุ่นรัก1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์7
5วัดสันติวราราม1บ้านบ่อผุด3อนุบาลเสริมสุข3ท.2 วัดสระเกศ3
6บ้านอ่างทอง (วันครู 2502)3วัดภูเขาทอง4ไออุ่น1
7บ้านหน้าค่าย2บ้านแหลมหอย2นานาชาติกรีนเอเคอร์1
8วัดกลาง2วัดสว่างอารมณ์5
9บ้านดอนธูป-
10วัดแจ้ง-
รวม10 โรง8 โรง7 โรง5 โรง2 โรง32
ส่งแล้ว8 โรง8 โรง7 โรง5 โรง2 โรง30
จำนวน13 คน24 คน22 คน16 คน17 คน92

ตัวอย่างเกียรติบัตรครูดีศรีสมุย ปีพุทธศักราช 2562รายชื่อครูดีศรีสมุย ประจำปีพุทธศักราช 2562
1) โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1Mr.James Matthew Barberการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2Mr.Mike John Soundersการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
3นางสาวชลิตา คงแก้วการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
4นายนิพนธ์ สุขสบายการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
2) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางวรรณา พรหมศรีงานอนามัยโรงเรียน
2นางปฏิมา ทองมากการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3) โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวขวัญนภา แทนโชติครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
4) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นายมนู สิงห์ทองครูผู้ฝึกสอนนักกรีฑาจนได้รับรางวัลนักกรีฑา อปท.ระดับประเทศ
2นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์ครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
3นางสาวเจนจิรา ชลสินธิ์ครูผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
5) โรงเรียนวัดคุณาราม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาววัชดาภรณ์ ทิวคงการจัดการเรียนการสอน
6) โรงเรียนวัดประเดิม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวดวงฤดี ยืนนานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2นางชุตินันท์ สกัญญาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
7) โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวจิราพร พัฒนสมการจัดการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์
2นายภูเบศ เสนาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรสามารถเป็นแบบอย่างได้
8) โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางทัศนีย์ สนประเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
9) โรงเรียนบ้านหาดงาม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวภัททิรา ศรีฟ้าการจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
2นายธนาวุฒิ จันทร์สนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
3นางสาวกัลยารัตน์ คงดำการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
10) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
11) โรงเรียนบ้านบางรักษ์
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวพิสุทธิณี เชาว์เลิศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
2นางสาวจุรีพร วงสุวรรณการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
12) โรงเรียนวัดสันติวราราม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะการสร้างสื่อการเรียนการสอน
13) โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
2นายธเนศ สมาพงษ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
3นายเป็นต้น จินะกุลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
14) โรงเรียนบ้านปลายแหลม
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวนุชนาถ ปลอดใจดีการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
2นางสาวกาญจนา ศิริวัฒน์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3นางสาวสุธิดา เปรมประชาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
15) โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวณภัทร อักษรพันธ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
2นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
16) โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางวราภรณ์ บุญมากปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรสามารถเป็นแบบอย่างได้
2นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ยปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรสามารถเป็นแบบอย่างได้
3นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุลปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรสามารถเป็นแบบอย่างได้
4นางอัญชนา นาคเพชรพูลปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ขยันหมั่นเพียรสามารถเป็นแบบอย่างได้
17) โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางศาลิตา รวยร่ำการมีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อส่วนรวม
2นางสาวนิภาพันธุ์ จินาจิ้นการมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม
3นางเปรมกมล รัตนกาญจน์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
4นางสาวเอมอร คงรอดการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
5นายสุทธิศักดิ์ รอดแก้วการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
6นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮ้งการมีมนุษยสัมพันธ์ มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม
18) โรงเรียนอุ่นรักสมุย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาววันเพ็ญ ทิศหมุนการบริหารสถานศึกษา
2นางสาวชนิดา เจริญเวชการจัดกิจกรรมนักเรียน
3นางสาวจิรา ปานช่วยการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
4นางสาวลักษ์ชนก ศรีสร้อยการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
5นางสาวจรรยาภรณ์ จงจอหอการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
6นายอำพล สมใจหมายการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19) โรงเรียนนานาชาติอุ่นรัก
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวศิริพร อักษรภักดิ์การบริหารสถานศึกษา
20) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวณัฐชิกานต์ ชูขันธ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
2นางบังอร ศรีวิริยะการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3นางอุทุมพร เรืองศรีการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
4นางจันทรัสม์ ขอมาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
5นางสาวดวงกมล ดวงพัตราการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
6นางสาวอังคณา บุญเกลี้ยงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
7นายฉัตรชัย เพชรด้วงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
21) โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาววันวิสาข์ ขาวทองการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
2นางสาวเสาวณีย์ ทศพงศ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
3นางสาววิลัยลักษณ์ โสภาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
22) โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวกนกรัชต์ หิตโกเมทการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2นางสาวเกศรินทร์ สนทองการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
23) โรงเรียนเกาะสมุย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาววิภาดา สังข์ทองการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
2นางกานต์ชนิต แสงสุวรรณ์การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
3นางสาวกอบทอง พรรณทองคำครูที่ปรึกษา
4นายวัชระ รัตนบุรีการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
5นางสาวกรวรรณ ยืนนานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
6นางสาวภารตี โพธิ์รามการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์/พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
7นางนิภาพร สุพรรณพงศ์คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเหมาะสมกับอาชีพครู
24) โรงเรียนบ้านแหลมหอย
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางจินตภาณัฏฐ์ วังฉายรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง ปี 2560
2นางกนกวรรณ ปาลคะเชนทร์ครูผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25) โรงเรียนวัดกลาง
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2นางสาวภูรินุช เรืองศรีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
26) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นายสำเนาว์ สมศิลป์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
2นางสาวจิตราพร สายอรุณการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3นางสาวจรัสโฉม ภู่ศิริวัฒน์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
27) โรงเรียนไออุ่น
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางเครือมาส ปัญญารัมย์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
28) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นางสาวมันทนา โตะแบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
2นางสาวลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
3นางสาวศศิกาญจน์ คีรีเพ็ชรการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
4นางสาววานิตา ภารพบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5นางสาวแวซูไฮนี มะตีเยาะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
29) โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1Mr.Dara Nagleการบริหารฝ่ายต่างประเทศ
30) โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ที่ชื่อ - สกุลดีเด่นด้าน
1นายประยงค์ ด่วนเดินการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์
2นายสุนทร เหล่าอั้นการจัดการเรียนการสอนสาระพลศึกษา
3นายณรงค์ ศิริยงค์การจัดการเรียนการสอนงานเกษตร
4นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์การจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์
5นายเอกชัย อะหลีแอการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์
6นางจำเรียง ใจกว้างการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาไทย
7นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรืองการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์
8นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วนการจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะ
9นางสาวรักชนก โสอินทร์การจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา
10นางสาวปาลินี เพชรทองการจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา