นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


15 ธ.ค. 60
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบ 60 ปี เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ธ.ค. 60
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
26 ธ.ค. 60
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะข้าราชการครูอำเภอเกาะสมุย
ตอบรับภายใน 13 ธ.ค. 60
28 ก.พ. 61
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
15 มี.ค. 61
ประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน
30 เม.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูละบบ SchoolMIS และ SGS
08 ธ.ค. 60
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
20 พ.ย. 60
ระบบรายงานการศึกษาพิเศษ
16 พ.ย. 60
สำรวจข้อมูลครูคัดกรองฯ
10 พ.ย. 60
รายงานการดำเนินการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
10 พ.ย. 60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ภาคเรียนที่ 2/2560
06 พ.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
สั่งเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้
03 พ.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
รายงานจำนวนนักเรียนระบบ SIS ให้ เทศบาล
31 ต.ค. 60
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบรางวัลเกียรติยศ อวโลกิเตศวร อวอร์ด ครั้งที่ ๓
30 ต.ค. 60
การปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)
25 ต.ค. 60
สมัครประกวดงานลอยกระทง
20 ต.ค. 60
ส่งชุดการแสดงงานลอยกระทง
16 ต.ค. 60
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NEA) และการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ระยะที่ 2)
13 ต.ค. 60
ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เทศบาลนครเกาะสมุย
10 ต.ค. 60
ตอบแบบสอบถามการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงสู่การปฏิบัติ
10 ต.ค. 60
การใช้โปรแกรมในระบบกระบวนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา
10 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
06 ต.ค. 60
รายงานรายชื่อครูเจ้าหน้าที่พิธีการอำเภอ
05 ต.ค. 60
การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
04 ต.ค. 60
ส่งเอกสารเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
02 ต.ค. 60
ส่งเอกสารการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
02 ต.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
30 ก.ย. 60
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
29 ก.ย. 60
แจ้งรายชื่อรับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
29 ก.ย. 60
งานเษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ร.ร.เกาะสมุย
28 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่ออบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
27 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
งานเกษียณอายุราชการครูอำเภอเกาะสมุย ณ โรงเรียนเกาะสมุย
27 ก.ย. 60
ส่งรายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
งานเกษียณอายุราชการครูอำนวย เวฬุการ ณ โรงเรียนบ้านแหลมหอย
26 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว
26 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่อข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
งานเกษียณครู ร.ร.บ้านปลายแหลม
22 ก.ย. 60
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
20 ก.ย. 60
การบันทึกข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา
19 ก.ย. 60
ส่งใบสมัคร การให้ความรู้ทางการเงิน (financial Literacy) ประจำปี ๒๕๖o
18 ก.ย. 60
รายงานกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
18 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2560
05 ก.ย. 60
รายงาน ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
01 ก.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
รายงานโครงการ กิจกรรมวันครบ 100 ปี ธงชาติไทย
18 ส.ค. 60
ส่งรายชื่อ อย.น้อย
18 ส.ค. 60
ดำเนินการแล้ว
ส่งแบบตอบรับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปฐมวัย
17 ส.ค. 60
ดำเนินการแล้ว
ตอบรับประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
15 ส.ค. 60
การจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานส
10 ส.ค. 60
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2560
28 ก.ค. 60
รับทุนการศึกษาวัดแหลมสอ
26 ก.ค. 60
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่อทุนวัดแหลมสอ
21 ก.ค. 60
สมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
21 ก.ค. 60
ส่งรายชื่อสำรวจสุขภาพ
20 ก.ค. 60
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
18 ก.ค. 60
อบรมเด็กสมุยรอดจากการจมน้ำ และลอยตัวได้
15 ก.ค. 60
ดำเนินการแล้ว
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
ตอบรับภายใน 05 ก.ค. 60