นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
15 ก.ย. 62
การประเมินตามมาตรฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
16 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
15 ต.ค. 62
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
15 ต.ค. 62
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
21 ก.พ. 63
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
31 ส.ค. 62
การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 62
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
20 ส.ค. 62
เผยแพร่วีดิทัศน์ใน ห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก
10 ส.ค. 62
การรายงานผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ
09 ส.ค. 62
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบดำเนินงาน รายการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ฯระดับประถมศึกษาติ
08 ส.ค. 62
การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน
03 ส.ค. 62
ขนส่งมาอบรม ขับขี่ปลอดภัย นักเรียน ป.6 ทุกคน
01 ส.ค. 62
การของบประมาณค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
31 ก.ค. 62
สำรวจข้อมลูความต้องการ วิชาเอก ปีการศึกษา 2562
26 ก.ค. 62
โครงการโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารและ โรงเรียนพื้นที่เกาะ
25 ก.ค. 62
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดู และติดตามการใช้สารเสพติด
12 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ
12 ก.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
10 ก.ค. 62
การรายงานการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ก.ค. 62
กิจกรรมบ้านหลังเรียน
08 ก.ค. 62
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๖๑
30 มิ.ย. 62
การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
28 มิ.ย. 62
การสำรวจติดตามการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
การจัดเก็บข้อมูล ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (EMIS)
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่อ อย.น้อย
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานข้อมูลการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ
27 มิ.ย. 62
แจ้งความจำนงร่วมงาน วันคล้ายวัยสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
24 มิ.ย. 62
ตอบแบบสอบถามการจัดการ เรียนการสอนกิจกรรมเสริม ทักษะและสร้างเสริม ประสบการณ์อาชีพ
11 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
01 มิ.ย. 62
รายงานการได้รับงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
01 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
31 พ.ค. 62
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแบบสอบถามความพึงใจฯ
28 พ.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
ทุนการศึกษาโครงการ เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
รายงานข้อมูลการเงินด้าน การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
20 พ.ค. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
11 พ.ค. 62
ตอบรับประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
02 พ.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย
26 เม.ย. 62
การรายงานการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31 มี.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
31 มี.ค. 62
รายงานผลการประเมินความ สามารถด้านการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
29 มี.ค. 62
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
27 มี.ค. 62
การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
27 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
25 มี.ค. 62
รายการการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
25 มี.ค. 62
แบบแจ้งรายการ เพื่อการหักลดหย่อน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
21 มี.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานค่าเช่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
05 มี.ค. 62
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
01 มี.ค. 62
ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
28 ก.พ. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
28 ก.พ. 62
สำรวจข้อมูลผู้ผ่าน การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิ วูดแบดจ์