นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
27 มี.ค. 62
การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
27 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29 มี.ค. 62
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
31 มี.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
31 มี.ค. 62
รายงานผลการประเมินความ สามารถด้านการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
20 พ.ค. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
01 มิ.ย. 62
รายงานการได้รับงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก
25 มี.ค. 62
รายการการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
25 มี.ค. 62
แบบแจ้งรายการ เพื่อการหักลดหย่อน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
21 มี.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานค่าเช่าสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
05 มี.ค. 62
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
01 มี.ค. 62
ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
28 ก.พ. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
28 ก.พ. 62
สำรวจข้อมูลผู้ผ่าน การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิ วูดแบดจ์
15 ก.พ. 62
ส่งเงินสลากกาชาด อำเภอเกาะสมุย
18 ม.ค. 62
การรณรงค์การจัด การขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา
15 ม.ค. 62
ส่งผลงานนักเรียนโครงการ เยาชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
15 ม.ค. 62
การรายงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียนครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 61
เลื่อนเวลาการบันทึก นร05 เป็น 17-21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
ดำเนินการแล้ว
ส่งชุดการแสดงวันเด็ก แห่งชาติ
14 ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พ.ย. 61
การจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 พ.ย. 61
การประเมิน RT ชั้น ป.1 และการจัดสอบ NT ป.3
26 พ.ย. 61
สมัครโควตา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี
23 พ.ย. 61
สวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรับ ทำนองสรภัญญะ
12 พ.ย. 61
การสำรวจรถรับส่ง นักเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
05 พ.ย. 61
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็ก นักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
15 ต.ค. 61
ตอบแบบสอบถาม เพื่อการวางแผนการตรวจ สอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ย. 61
โครงการมหกรรมสุขภาพ ประชาชนคนสมุย
21 ก.ย. 61
โครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
ตอบรับภายใน 17 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61
สื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
17 ก.ย. 61
การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ชั่วคราวที่จ้างจากเงิน งบประมาณ
15 ก.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประ เมินตนเอง ระยะที่ 2
12 ก.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณ งานและการส่งเสริมสนับ สนุนการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา
24 ส.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1
15 ส.ค. 61
การนำเข้าข้อมูลกำลัง พลผู้ปฏิบัติงานด้านยา เสพติดประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2561
30 ก.ค. 61
รายงานผลการป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอล
20 ก.ค. 61
รายงานระบบดูแล และติดตามการใช้สาร เสพติดในสถานศึกษา
16 ก.ค. 61
รับรองข้อมูลนักเรียนเรียนรวม
06 ก.ค. 61
รายงานผลการจัด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเพสติด
26 มิ.ย. 61
อ่านสารของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
25 มิ.ย. 61
รายงานผลการคัดกรอง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
20 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
ข้อมูลการสอนและ ความต้องการวิชาเอก
15 มิ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมิน ตนเอง ระยะที่ 1
15 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
ส่งแบบสอบถามความ พึงพอใจในการบริหาร และจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 มิ.ย. 61
ดำเนินการแล้ว
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
31 พ.ค. 61
จัดเก็บข้อมูลระบบ บัญชีการศึกษา และรายงานค่า สาธารณูปโภค ระยะที่ 1
31 พ.ค. 61
การคัดเลือกรางวัลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
22 พ.ค. 61
รณรงค์ตามนโยบาย การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
18 พ.ค. 61
ส่งหลักฐานขอเบิกจ่าย เงินการจัดการศึกษา เรียนรวม
18 พ.ค. 61
รับเครื่องอ่านบัตร ประชาชนแบบ Smart Card
30 เม.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูละบบ SchoolMIS และ SGS
15 มี.ค. 61
ประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน
15 มี.ค. 61
มาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
12 มี.ค. 61
รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ระบบ CATAS
10 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษารายงาน NISPA