นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
21 ก.พ. 63
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
15 พ.ย. 62
การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
15 พ.ย. 62
โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
10 พ.ย. 62
สำรวจข้อมูลจำนวน เด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
10 พ.ย. 62
รายงานผลข้อมูล นักเรียนพิการใน โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
08 พ.ย. 62
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
25 ต.ค. 62
การทดสอบวัดความรู้ ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ ๒) โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดสอบ สทศ.
23 ต.ค. 62
แผนการติดตั้ง DLIT
15 ต.ค. 62
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
15 ต.ค. 62
การรายงานวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
11 ต.ค. 62
ส่งโครงการขอรับเงิน อุดหนุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
08 ต.ค. 62
การจัดสรรวัสดุ และสื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
16 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
15 ก.ย. 62
การประเมินตามมาตรฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
31 ส.ค. 62
การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 62
การประเมินศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
20 ส.ค. 62
เผยแพร่วีดิทัศน์ใน ห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก
10 ส.ค. 62
การรายงานผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ
09 ส.ค. 62
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบดำเนินงาน รายการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ฯระดับประถมศึกษาติ
08 ส.ค. 62
การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียน
03 ส.ค. 62
ขนส่งมาอบรม ขับขี่ปลอดภัย นักเรียน ป.6 ทุกคน
01 ส.ค. 62
การของบประมาณค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
31 ก.ค. 62
สำรวจข้อมลูความต้องการ วิชาเอก ปีการศึกษา 2562
26 ก.ค. 62
โครงการโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารและ โรงเรียนพื้นที่เกาะ
25 ก.ค. 62
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดู และติดตามการใช้สารเสพติด
12 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ
12 ก.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
10 ก.ค. 62
การรายงานการชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ก.ค. 62
กิจกรรมบ้านหลังเรียน
08 ก.ค. 62
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๖๑
30 มิ.ย. 62
การดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
28 มิ.ย. 62
การสำรวจติดตามการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
การจัดเก็บข้อมูล ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (EMIS)
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
ส่งรายชื่อ อย.น้อย
28 มิ.ย. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานข้อมูลการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ
27 มิ.ย. 62
แจ้งความจำนงร่วมงาน วันคล้ายวัยสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
24 มิ.ย. 62
ตอบแบบสอบถามการจัดการ เรียนการสอนกิจกรรมเสริม ทักษะและสร้างเสริม ประสบการณ์อาชีพ
11 มิ.ย. 62
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
01 มิ.ย. 62
รายงานการได้รับงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
01 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
31 พ.ค. 62
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแบบสอบถามความพึงใจฯ
28 พ.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
ทุนการศึกษาโครงการ เซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 พ.ค. 62
รายงานข้อมูลการเงินด้าน การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
20 พ.ค. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
11 พ.ค. 62
ตอบรับประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน