นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


31 พ.ค. 61
จัดเก็บข้อมูลระบบบัญชีการศึกษา และรายงานค่าสาธารณูปโภค ระยะที่ 1
31 พ.ค. 61
การคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
15 มิ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 1
15 ก.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 2
22 พ.ค. 61
รณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
18 พ.ค. 61
ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินการจัดการศึกษาเรียนรวม
18 พ.ค. 61
รับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card
30 เม.ย. 61
การจัดเก็บข้อมูละบบ SchoolMIS และ SGS
15 มี.ค. 61
ประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน
15 มี.ค. 61
มาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
12 มี.ค. 61
รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ระบบ CATAS
10 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษารายงาน NISPA
09 มี.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
02 มี.ค. 61
ประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖o
28 ก.พ. 61
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
28 ก.พ. 61
ตอบแบประเมินโครงการอาหารกลางวัน
28 ก.พ. 61
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2
16 ก.พ. 61
ส่งโครงการสหกรณ์
15 ก.พ. 61
การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
14 ก.พ. 61
การสำรวจติดตาม หนังสือยืมเรียน
09 ก.พ. 61
รายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
07 ก.พ. 61
Open House โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
05 ก.พ. 61
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560
31 ม.ค. 61
รายงานการอ่าน PISA
26 ม.ค. 61
ประชุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
18 ม.ค. 61
การประกวดกิจกรรมงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑
10 ม.ค. 61
ส่งโครงการอาหารกลางวัน ไตรมาส 2
09 ม.ค. 61
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะข้าราชการครูอำเภอเกาะสมุย
ตอบรับภายใน 13 ธ.ค. 60
03 ม.ค. 61
ส่งรายชื่อครูร่วมงานวันครู
18 ธ.ค. 60
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
15 ธ.ค. 60
สำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบ 60 ปี เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2561
08 ธ.ค. 60
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
20 พ.ย. 60
ระบบรายงานการศึกษาพิเศษ
16 พ.ย. 60
สำรวจข้อมูลครูคัดกรองฯ
10 พ.ย. 60
รายงานการดำเนินการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
10 พ.ย. 60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ภาคเรียนที่ 2/2560
06 พ.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
สั่งเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้
03 พ.ย. 60
ดำเนินการแล้ว
รายงานจำนวนนักเรียนระบบ SIS ให้ เทศบาล
31 ต.ค. 60
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบรางวัลเกียรติยศ อวโลกิเตศวร อวอร์ด ครั้งที่ ๓
30 ต.ค. 60
การปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC)
25 ต.ค. 60
สมัครประกวดงานลอยกระทง
20 ต.ค. 60
ส่งชุดการแสดงงานลอยกระทง
16 ต.ค. 60
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NEA) และการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ระยะที่ 2)
13 ต.ค. 60
ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เทศบาลนครเกาะสมุย
10 ต.ค. 60
ตอบแบบสอบถามการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงสู่การปฏิบัติ
10 ต.ค. 60
การใช้โปรแกรมในระบบกระบวนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา
10 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
06 ต.ค. 60
รายงานรายชื่อครูเจ้าหน้าที่พิธีการอำเภอ
05 ต.ค. 60
การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
04 ต.ค. 60
ส่งเอกสารเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
02 ต.ค. 60
ส่งเอกสารการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
02 ต.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
30 ก.ย. 60
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
29 ก.ย. 60
แจ้งรายชื่อรับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี