นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 11 รายการ)