นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูชลิตา สุรการ
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปี2563เนื่องจากผลกระทบ โควิด19
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแบบบันทึกผลการเรียนนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมฝ้าเพดานหน้าห้อง ป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แจ่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ2020-05-15
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานใบรับรองผลการศึกษา (ปพ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินข้าราชการครูและบุคลากรฯครั้งที่ 1
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องเสียง ๗๐V-๑๐๐V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชั้นเอนกประสงค์สำหรับจัดเก็บที่นอนนักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการรับนักเรียน ปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งครูคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเวรยามประจำเดือน มีนา-เมษา
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสืออยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2562
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (ธุรการโรงเรียนวัดภูเขาทอง)TOR2563
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งแม่บ้านปฏิบัติหน้าที่
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบO-NET 2563
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนสอบ O-net2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 33 รายการ)
1  2  Next