นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินการกิจกรรมจิตรกรน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจพัสุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมร้านสวัสดิการ ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (กันยายน-ตุลาคม 2561)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มอบหมายงานให้บุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการข้าราชการครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2561
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา แบบบัญชีรายชื่อและสมุดรายงานประจำตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนและพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้าระดับสายชั้น ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 53 รายการ)
1  2  Next