นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (มีนาคม - เมษายน 2562)
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดรั้วเหลืองแดง (OPEN HOUSE) และกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลืกอนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสืออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ประถมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสืออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำที่ล้างจาน จำนวน 2 ชุด พร้อมบ่อดักไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูส้วมนักเรียนหญิง 6/49 และส้วมนักเรียนชาย 6/49 จำนวน 12 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษโรงเรียนวัดภูเขาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 18 รายการ)