นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการรับนักเรียน ปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งครูคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเวรยามประจำเดือน มีนา-เมษา
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสืออยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2562
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (ธุรการโรงเรียนวัดภูเขาทอง)TOR2563
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งแม่บ้านปฏิบัติหน้าที่
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบO-NET 2563
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนสอบ O-net2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองปีการศึกษา2563
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
คำสั่งครูเวรประจำวัน2563
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา2562
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเวรยาม2563
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 18 รายการ)