นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 18 14 32 - - - - 18 14 32
อนุบาลปีที่ 2/2 17 15 32 - - - - 17 15 32
อนุบาลปีที่ 3/1 12 14 26 - - - - 12 14 26
อนุบาลปีที่ 3/2 12 14 26 - - - - 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 23 37 - - - - 14 23 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 19 38 - - - - 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 6 17 - - - - 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 20 40 - - - - 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 25 9 34 - - - - 25 9 34
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 17 10 27 - - - - 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 24 43 - - - - 19 24 43
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 21 41 - - - - 20 21 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 19 35 - - - - 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 13 19 32 - - - - 13 19 32
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 8 28 - - - - 20 8 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 22 33 - - - - 11 22 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 18 36 - - - - 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 26 7 33 - - - - 26 7 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 25 36 - - - - 11 25 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 19 37 - - - - 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 5 19 - - - - 14 5 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 - - - - 13 12 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 11 24 - - - - 13 11 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 9 22 - - - - 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 7 25 - - - - 18 7 25
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%พ. 02/10/2562