นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 9 7 16 - - - - 9 7 16
อนุบาลปีที่ 2/2 8 7 15 - - - - 8 7 15
อนุบาลปีที่ 3/1 16 10 26 - - - - 16 10 26
อนุบาลปีที่ 3/2 12 11 23 - - - - 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 17 32 - - - - 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 14 31 - - - - 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 12 10 22 - - - - 12 10 22
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 12 27 - - - - 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 9 19 28 - - - - 9 19 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 5 19 - - - - 14 5 19
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 14 31 - - - - 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 10 31 - - - - 21 10 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 17 8 25 - - - - 17 8 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 24 39 - - - - 15 24 39
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 12 20 32 - - - - 12 20 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 10 19 29 - - - - 10 19 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 15 28 - - - - 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 5 24 - - - - 19 5 24
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 21 33 - - - - 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 15 32 - - - - 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 10 28 - - - - 18 10 28
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%