นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 8 7 15 1 - - 1 8 6 14
อนุบาลปีที่ 2/2 7 8 15 - - - - 7 8 15
อนุบาลปีที่ 3/1 17 10 27 - - - - 17 10 27
อนุบาลปีที่ 3/2 12 12 24 - - - - 12 12 24
รวม 44 37 81 1 - - 1 44 36 80  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 18 33 - - 1 1 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 15 33 1 3 4 8 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 12 8 20 - - 3 3 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 14 13 27 - 2 - 2 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 10 19 29 - - 3 3 10 16 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 6 19 1 - - 1 12 6 18 ด.ช. นันทการ ดิษฐสุวรรณ ย้ายออก
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 14 31 - 3 - 3 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 10 31 - 1 3 4 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 19 8 27 2 1 1 4 17 6 23
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 24 41 - 1 - 1 17 23 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 13 21 34 - 1 - 1 13 20 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 19 28 - 1 1 2 9 17 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 16 29 - - 1 1 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 5 25 - - 2 2 19 4 23
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 21 33 - - 1 1 12 20 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 15 32 - 1 - 1 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 18 10 28 - - - - 18 10 28
รวม 258 242 500 4 14 20 38 240 222 462  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 11 23 - - 3 3 11 9 20 ชาย พักการเรียน 1 คน เด็กชายสราวุท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 - 2 - 2 9 5 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 9 7 16 - - 1 1 8 7 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 8 6 14 - - 1 1 8 5 13
รวม 39 30 69 - 2 5 7 36 26 62  
รวมทั้งหมด 341 309 650 5 16 25 46 320 284 604  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.92%ศ. 04/12/2563 พฤ. 03/12/2563 พ. 02/12/2563 อ. 01/12/2563