นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - - 3 3 13 17 30
อนุบาลปีที่ 2/2 14 12 26 - - 2 2 13 11 24
อนุบาลปีที่ 3/1 15 11 26 - - 1 1 14 11 25
อนุบาลปีที่ 3/2 12 11 23 1 - 5 6 8 9 17
รวม 56 52 108 1 - 11 12 48 48 96  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 24 24 48 - 1 3 4 22 22 44
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 33 14 47 1 1 4 6 28 13 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 28 43 - 1 2 3 14 26 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 22 20 42 - - 2 2 21 19 40 นร.ชาย ย้ายเข้า1คน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 26 39 - - - - 13 26 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 18 19 37 - - 5 5 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 25 7 32 - - 1 1 25 6 31
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 20 32 - - 2 2 11 19 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 15 32 - 1 2 3 15 14 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 23 9 32 - - 2 2 21 9 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 25 33 - 1 - 1 7 25 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 17 36 1 - 3 4 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 16 12 28 - 1 1 2 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - - - - 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 22 40 1 - 2 3 17 20 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 7 7 14 4 18
รวม 299 285 584 3 6 36 45 271 268 539  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 1 1 1 3 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 25 7 32 - - 3 3 23 6 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 12 36 - - 2 2 23 11 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 14 22 - - - - 8 14 22
รวม 76 45 121 1 1 6 8 70 43 113  
รวมทั้งหมด 431 382 813 5 7 53 65 389 359 748  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.00%พฤ. 24/05/2561 พ. 23/05/2561 อ. 22/05/2561 จ. 21/05/2561 ศ. 18/05/2561
พฤ. 17/05/2561 พ. 16/05/2561 อ. 15/05/2561 จ. 14/05/2561