นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 - 2 - 2 14 17 31
อนุบาลปีที่ 2/2 14 16 30 - 1 4 5 12 13 25
อนุบาลปีที่ 3/1 14 13 27 1 - 2 3 12 12 24
อนุบาลปีที่ 3/2 12 14 26 - 2 2 4 11 11 22
รวม 55 61 116 1 5 8 14 49 53 102  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 21 19 40 3 - 1 4 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 24 15 39 - - 2 2 23 14 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 4 17 - - 1 1 12 4 16
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 25 41 1 1 2 4 14 23 37
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 21 22 43 - - 3 3 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 27 40 1 - - 1 13 26 39 ช ย้ายออก 1 คน
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 - - 2 2 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 5 31 - 2 - 2 25 4 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 12 21 33 1 - 1 2 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 15 32 1 - 1 2 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 6 31 - 1 1 2 23 6 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 6 31 - 1 1 2 23 6 29
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 25 34 - - 2 2 8 24 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 16 34 - - 1 1 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 13 33 - 1 1 2 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - 1 - 1 15 22 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 22 39 - 1 1 2 17 20 37
รวม 312 281 593 7 8 20 35 293 265 558  
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 1 1 20 4 24
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 12 30 - - 1 1 17 12 29
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 6 29 3 - 3 6 18 5 23
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 10 34 - - 1 1 23 10 33
รวม 85 33 118 3 - 6 9 78 31 109  
รวมทั้งหมด 452 375 827 11 13 34 58 420 349 769  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 17 25 - - - - 8 17 25
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.19%พ. 21/11/2561 อ. 20/11/2561 จ. 19/11/2561 ศ. 16/11/2561 พฤ. 15/11/2561
พ. 14/11/2561 อ. 13/11/2561 จ. 12/11/2561 ศ. 09/11/2561 พฤ. 08/11/2561
พ. 07/11/2561 อ. 06/11/2561 จ. 05/11/2561 ศ. 02/11/2561 พฤ. 01/11/2561