นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 15 18 33 1 - 5 6 11 16 27
อนุบาลปีที่ 2/2 12 12 24 - 1 - 1 11 12 23
อนุบาลปีที่ 3/1 15 11 26 - - 1 1 14 11 25
อนุบาลปีที่ 3/2 12 12 24 3 - 1 4 8 12 20
รวม 54 53 107 4 1 7 12 44 51 95  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 24 24 48 3 - 1 4 22 22 44
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 33 14 47 9 - - 9 27 11 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 27 42 - - 2 2 15 25 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 23 22 45 - - 6 6 21 18 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 27 40 1 - - 1 12 27 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 19 18 37 1 2 - 3 17 17 34
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 26 6 32 1 - 3 4 23 5 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 20 31 1 1 1 3 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 15 32 - - 2 2 17 13 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 25 7 32 - 1 3 4 22 6 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 26 35 - - - - 9 26 35
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 16 35 - 1 1 2 18 15 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 17 12 29 - - 1 1 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 16 22 38 - - - - 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 18 22 40 1 - - 1 17 22 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 5 25 - - 3 3 18 4 22
รวม 305 283 588 17 5 23 45 280 263 543  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31 1 - 2 3 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 6 29 - - 1 1 22 6 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 26 13 39 - - 3 3 24 12 36
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 15 24 - - 1 1 8 15 23
รวม 77 46 123 1 - 7 8 71 44 115  
รวมทั้งหมด 436 382 818 22 6 37 65 395 358 753  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 92.05%จ. 16/07/2561 ศ. 13/07/2561 พฤ. 12/07/2561 พ. 11/07/2561 อ. 10/07/2561
จ. 09/07/2561 ศ. 06/07/2561 พฤ. 05/07/2561 พ. 04/07/2561 อ. 03/07/2561
จ. 02/07/2561 ศ. 29/06/2561 พฤ. 28/06/2561 พ. 27/06/2561 อ. 26/06/2561
จ. 25/06/2561 ศ. 22/06/2561 พฤ. 21/06/2561 พ. 20/06/2561 อ. 19/06/2561
จ. 18/06/2561 ศ. 15/06/2561 พฤ. 14/06/2561 อ. 12/06/2561 จ. 11/06/2561
ศ. 08/06/2561 พฤ. 07/06/2561 พ. 06/06/2561 อ. 05/06/2561 จ. 04/06/2561
ศ. 01/06/2561 พฤ. 31/05/2561 พ. 30/05/2561 จ. 28/05/2561 ศ. 25/05/2561
พฤ. 24/05/2561 พ. 23/05/2561 อ. 22/05/2561 จ. 21/05/2561 ศ. 18/05/2561
พฤ. 17/05/2561 พ. 16/05/2561 อ. 15/05/2561 จ. 14/05/2561