นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2/1 16 14 30 - - - - 16 14 30
อนุบาลปีที่ 2/2 15 17 32 - - - - 15 17 32 ย้ายเข้า 1 ด.ญ.ศิริกัลยา
อนุบาลปีที่ 3/1 15 15 30 - - 2 2 15 13 28
อนุบาลปีที่ 3/2 13 15 28 - - - - 13 15 28 ย้ายเข้า1ด.ญ.นฤมล
รวม 59 61 120 - - 2 2 59 59 118  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 23 38 - 1 - 1 15 22 37
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 19 37 - 1 2 3 17 17 34 ย้ายเข้า1ด.ช.ปวเรศ
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 11 7 18 - - 1 1 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 20 22 42 - - 1 1 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 25 10 35 - - - - 25 10 35 ย้ายเข้า1ด.ญ.อุมาพร
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 9 24 - - 2 2 15 7 22 ญ.ย้ายเข้า4ณัฏฐา,ชญานิศ,อรุณวรรณ,อรุณลักษณ์
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 23 42 - 1 - 1 19 22 41 ย้ายออก 1ด.ช.ณัฐกร
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 22 42 - 2 - 2 19 21 40 ย้าย ออก1 ด.ช.ฐิติกุล
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 20 36 - - - - 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 20 35 - - 1 1 14 20 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 22 6 28 - - 3 3 20 5 25
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 22 34 - - - - 12 22 34
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 17 34 - 1 - 1 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 27 7 34 - - 2 2 25 7 32 ย้ายเข้า1ด.ช.อภิรักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 25 37 - - 1 1 12 24 36 ย้ายออก 1ด.ญ.ขวัญจิรา
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 19 38 - - 1 1 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 15 7 22 - - 1 1 14 7 21 ย้ายออก 1ด.ญ.เอมิลี
รวม 298 278 576 - 6 15 21 286 269 555  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 16 39 - - 1 1 22 16 38 เพิ่มนักเรียนเก่า ช 1 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 12 26 - - - - 14 12 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 16 9 25 - 4 2 6 10 9 19 ย้ายเข้า1ด.ญ.วรรณภา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 7 22 - - - - 15 7 22
รวม 68 44 112 - 4 3 7 61 44 105  
รวมทั้งหมด 425 383 808 - 10 20 30 406 372 778  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 96.29%อ. 21/05/2562 ศ. 17/05/2562 พฤ. 16/05/2562