นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 16 10 26 - - 1 1 15 10 25
อนุบาลปีที่ 1/2 13 17 30 2 - 2 4 11 15 26
อนุบาลปีที่ 2/1 13 12 25 - - - - 13 12 25
อนุบาลปีที่ 2/2 14 6 20 - - 1 1 13 6 19
รวม 56 45 101 2 - 4 6 52 43 95  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 14 29 43 - - 2 2 14 27 41
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 22 20 42 - - 1 1 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 10 25 35 - 2 1 3 8 24 32
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 20 16 36 - - 2 2 20 14 34
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 23 11 34 - - 3 3 20 11 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 22 36 1 - - 1 14 21 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 12 32 1 - - 1 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 13 6 19 - - - - 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 6 28 34 - - 1 1 6 27 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 17 33 - - - - 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 12 32 - - - - 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 21 32 - - - - 11 21 32
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 15 16 31 - - 1 1 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 21 11 32 - 1 2 3 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 4 25 29 1 1 - 2 4 23 27
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 12 31 1 1 - 2 18 11 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 16 5 21 - - - - 16 5 21
รวม 264 288 552 4 5 13 22 253 277 530  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17 6 23 - - 6 6 13 4 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 5 19 - - 2 2 13 4 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 18 24 - - 7 7 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 26 - 1 1 2 12 12 24
รวม 50 42 92 - 1 16 17 42 33 75  
รวมทั้งหมด 370 375 745 6 6 33 45 347 353 700  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 93.96%พฤ. 14/12/2560 พ. 13/12/2560 อ. 12/12/2560 จ. 04/12/2560 ศ. 01/12/2560
พฤ. 30/11/2560 พ. 29/11/2560 อ. 28/11/2560 จ. 27/11/2560 ศ. 24/11/2560
พฤ. 23/11/2560 พ. 22/11/2560 อ. 21/11/2560 จ. 20/11/2560 ศ. 17/11/2560
พฤ. 16/11/2560 พ. 15/11/2560 อ. 14/11/2560 จ. 13/11/2560 ศ. 10/11/2560
พฤ. 09/11/2560 พ. 08/11/2560 อ. 07/11/2560 จ. 06/11/2560 พฤ. 02/11/2560
พ. 01/11/2560 อ. 31/10/2560 จ. 30/10/2560