นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์11:47
2นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:1716:41
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล06:59
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:2017:28
5นางวราภรณ์ บุญมาก07:0016:41ไปราชการโรงเรียนวัดกลาง
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน08:0318:06
7นางสาวพิทยา ทองมาก07:4216:48
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:5616:42
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:3116:31
10นางสาวกัลยา กกแก้ว07:2817:06
11นายบรรพต ชาดง07:2216:56
12นางภาวิณี ชูเชื้อ06:5317:03
13นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:1717:03
14นายไรน่าน ชายเต๊ะ08:4017:44
15นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์06:5417:19
16นางณิชกานต์ ขาวสมบูรณ์07:2616:38
17นางเตือนใจ สังข์กูล07:1218:15
18นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:1918:14
19นายพงศธร พรหมพิชัย07:0217:00
20นายโกวิท กุกแก้ว07:3416:35
21นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:1817:20
22นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด07:2516:37
23นางสาวปาริตา รักดี06:3317:30
24นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล07:0118:16
25นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:3417:24
26นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:5016:35
27นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:0517:03
28นายสมบุญ พรหมคีรี06:2516:30
29นางสาวอธิดา คงภูชงค์07:2516:57
30นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ06:5317:00
31นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่06:5617:07
32นายนพนรินทร์ นันโชว์07:2916:53
33นางสาวสุธิดา เปรมประชา07:2116:38
34นางสาวกรกช เทพณรงค์07:0217:00
35นางสาวปัทมา สุขโข07:2216:55
36นางสาวโสภิตา ศรีสุขใส
37นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ06:5717:05
38นางสาวอรอุมา ใจฟู07:3316:54
39นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:2814:55
40นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:0316:37
41ว่าที่ร้อยตรีหญิงชณิดาภา ฐากูลรัฐ07:0316:37
42นางสาวธัญญา สืบขวัญ07:3413:34
43นายนิพนธ์ จิตมุ่ง06:5416:45

จ. 2563/01/20 อา. 2563/01/19 ส. 2563/01/18 ศ. 2563/01/17 พฤ. 2563/01/16
พ. 2563/01/15 อ. 2563/01/14 จ. 2563/01/13 อา. 2563/01/12 ส. 2563/01/11
ศ. 2563/01/10 พฤ. 2563/01/09 พ. 2563/01/08 อ. 2563/01/07 จ. 2563/01/06
อา. 2563/01/05 ส. 2563/01/04 ศ. 2563/01/03 พฤ. 2563/01/02 อ. 2562/12/31
อา. 2562/12/29 ศ. 2562/12/27 พฤ. 2562/12/26 พ. 2562/12/25 อ. 2562/12/24
จ. 2562/12/23 อา. 2562/12/22 ส. 2562/12/21 ศ. 2562/12/20 พฤ. 2562/12/19
พ. 2562/12/18 อ. 2562/12/17 จ. 2562/12/16 อา. 2562/12/15 ส. 2562/12/14
ศ. 2562/12/13 พฤ. 2562/12/12 พ. 2562/12/11 อ. 2562/12/10 จ. 2562/12/09
อา. 2562/12/08 ส. 2562/12/07 ศ. 2562/12/06 พฤ. 2562/12/05 พ. 2562/12/04
อ. 2562/12/03 จ. 2562/12/02 อา. 2562/12/01 ส. 2562/11/30 ศ. 2562/11/29
พฤ. 2562/11/28 พ. 2562/11/27 อ. 2562/11/26 จ. 2562/11/25 อา. 2562/11/24
ส. 2562/11/23 ศ. 2562/11/22 พฤ. 2562/11/21 พ. 2562/11/20 อ. 2562/11/19
จ. 2562/11/18 อา. 2562/11/17 ส. 2562/11/16 ศ. 2562/11/15 พฤ. 2562/11/14
พ. 2562/11/13 อ. 2562/11/12 จ. 2562/11/11 อา. 2562/11/10 ส. 2562/11/09
ศ. 2562/11/08 พฤ. 2562/11/07 พ. 2562/11/06 อ. 2562/11/05 จ. 2562/11/04
อา. 2562/11/03 ส. 2562/11/02 ศ. 2562/11/01