นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:5517:21
2นางอัญชนา นาคเพชรพูล05:5518:05
3นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:0817:44
4นางวราภรณ์ บุญมาก06:5718:09
5นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:2417:54
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:5117:29
7นางสาวพิทยา ทองมาก07:3217:13
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:4217:51
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:0017:52
10นางสาวกัลยา กกแก้ว
11นายบรรพต ชาดง07:3116:55
12นางสาวภาวิณี ใจแท้07:2816:59
13นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์07:1618:26
14นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:1518:26
15นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:0418:37
16นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์06:5018:56
17นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:2518:48
18นางเตือนใจ สังข์กูล06:5517:55
19นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:2518:26
20นายพงศธร พรหมพิชัย07:1517:25
21นายโกวิท กุกแก้ว07:2917:51
22นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย06:5618:43
23นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด07:2818:48
24นางสาวปาริตา รักดี06:4819:00
25นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:5218:58
26นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:4417:48
27นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:2218:58
28นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:2818:00
29นายสมบุญ พรหมคีรี06:3719:08
30นางสาวอธิดา คงภูชงค์07:3620:41
31นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ07:0820:41
32นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่06:4417:24
33นายนพนรินทร์ นันโชว์07:1517:57
34นางสาวสุธิดา เปรมประชา07:0617:56
35นางสาวกรกช เทพณรงค์07:0818:26
36นางสาวปัทมา สุขโข07:2117:13
37นางสาวโสภิตา ศรีสุขใส07:2418:26
38นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ06:5218:27
39นางสาวกัณวัล สวัสดี07:5317:42
40นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:0917:52
41นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:0718:26
42นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ07:2916:59
43นายนิพนธ์ จิตมุ่ง06:5617:48

พฤ. 2562/09/12 พ. 2562/09/11 อ. 2562/09/10 จ. 2562/09/09 อา. 2562/09/08
ส. 2562/09/07 ศ. 2562/09/06 พฤ. 2562/09/05 พ. 2562/09/04 อ. 2562/09/03
จ. 2562/09/02 อา. 2562/09/01 ส. 2562/08/31 ศ. 2562/08/30 พฤ. 2562/08/29
พ. 2562/08/28 อ. 2562/08/27 จ. 2562/08/26 อา. 2562/08/25 ส. 2562/08/24
ศ. 2562/08/23 พฤ. 2562/08/22 พ. 2562/08/21 อ. 2562/08/20 จ. 2562/08/19
อา. 2562/08/18 ส. 2562/08/17 ศ. 2562/08/16 พฤ. 2562/08/15 พ. 2562/08/14
อ. 2562/08/13 จ. 2562/08/12 อา. 2562/08/11 ส. 2562/08/10 ศ. 2562/08/09
พฤ. 2562/08/08 พ. 2562/08/07 อ. 2562/08/06 จ. 2562/08/05 อา. 2562/08/04
ส. 2562/08/03 ศ. 2562/08/02 พฤ. 2562/08/01 พ. 2562/07/31 อ. 2562/07/30
จ. 2562/07/29 อา. 2562/07/28 ส. 2562/07/27 ศ. 2562/07/26 พฤ. 2562/07/25
พ. 2562/07/24 อ. 2562/07/23 จ. 2562/07/22 อา. 2562/07/21 ส. 2562/07/20
ศ. 2562/07/19 พฤ. 2562/07/18 พ. 2562/07/17 อ. 2562/07/16 จ. 2562/07/15
อา. 2562/07/14 ส. 2562/07/13 ศ. 2562/07/12 พฤ. 2562/07/11 พ. 2562/07/10
อ. 2562/07/09 จ. 2562/07/08 อา. 2562/07/07 ส. 2562/07/06 ศ. 2562/07/05
พฤ. 2562/07/04 พ. 2562/07/03 อ. 2562/07/02 จ. 2562/07/01 อา. 2562/06/30
ส. 2562/06/29 ศ. 2562/06/28 พฤ. 2562/06/27 พ. 2562/06/26 อ. 2562/06/25
จ. 2562/06/24 อา. 2562/06/23 ส. 2562/06/22 ศ. 2562/06/21 พฤ. 2562/06/20
พ. 2562/06/19 อ. 2562/06/18 จ. 2562/06/17 อา. 2562/06/16 ส. 2562/06/15
ศ. 2562/06/14 พฤ. 2562/06/13 พ. 2562/06/12 อ. 2562/06/11 จ. 2562/06/10
อา. 2562/06/09 ส. 2562/06/08 ศ. 2562/06/07 พฤ. 2562/06/06 พ. 2562/06/05
อ. 2562/06/04 จ. 2562/06/03 อา. 2562/06/02 ส. 2562/06/01 ศ. 2562/05/31
พฤ. 2562/05/30 พ. 2562/05/29 อ. 2562/05/28 จ. 2562/05/27 อา. 2562/05/26
ส. 2562/05/25 ศ. 2562/05/24 พฤ. 2562/05/23 พ. 2562/05/22 อ. 2562/05/21
จ. 2562/05/20 อา. 2562/05/19 ส. 2562/05/18 ศ. 2562/05/17 พฤ. 2562/05/16