นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอาทิตย์ ที่ 01 เมษายน พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์09:00:0023:01:00
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล11:00:0023:02:00
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย
5นางวราภรณ์ บุญมาก10:35:00
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล09:58:0021:43:00
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
8นางสาวพิทยา ทองมาก
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ
11นางสาวกัลยา กกแก้ว
12นายบรรพต ชาดง
13นางสาวภาวิณี ใจแท้23:02:00
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์23:02:00
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน23:02:00
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์09:58:00
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี
19นางเตือนใจ สังข์กูล09:23:0021:29:00
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี
21นายพงศธร พรหมพิชัย
22นายโกวิท กุกแก้ว
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
25นางสาวปาริตา รักดี09:58:00
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล11:20:00
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
31นายสมบุญ พรหมคีรี
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ23:02:00
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

อา. 2561/04/01 ส. 2561/03/31 ศ. 2561/03/30 พฤ. 2561/03/29 พ. 2561/03/28
อ. 2561/03/27 จ. 2561/03/26 อา. 2561/03/25 ส. 2561/03/24 ศ. 2561/03/23
พฤ. 2561/03/22 พ. 2561/03/21 อ. 2561/03/20 จ. 2561/03/19 อา. 2561/03/18
ส. 2561/03/17 ศ. 2561/03/16 พฤ. 2561/03/15 พ. 2561/03/14 อ. 2561/03/13
จ. 2561/03/12 อา. 2561/03/11 ส. 2561/03/10 ศ. 2561/03/09 พฤ. 2561/03/08
พ. 2561/03/07 อ. 2561/03/06 จ. 2561/03/05 อา. 2561/03/04 ส. 2561/03/03
ศ. 2561/03/02 พฤ. 2561/03/01 พ. 2561/02/28 อ. 2561/02/27 จ. 2561/02/26
อา. 2561/02/25 ส. 2561/02/24 ศ. 2561/02/23 พฤ. 2561/02/22 พ. 2561/02/21
อ. 2561/02/20 จ. 2561/02/19 อา. 2561/02/18 ส. 2561/02/17 ศ. 2561/02/16
พฤ. 2561/02/15 พ. 2561/02/14 อ. 2561/02/13 จ. 2561/02/12 อา. 2561/02/11
ส. 2561/02/10 ศ. 2561/02/09 พฤ. 2561/02/08 พ. 2561/02/07 อ. 2561/02/06
จ. 2561/02/05 อา. 2561/02/04 ส. 2561/02/03 ศ. 2561/02/02 พฤ. 2561/02/01
พ. 2561/01/31 อ. 2561/01/30 จ. 2561/01/29 อา. 2561/01/28 ส. 2561/01/27
ศ. 2561/01/26 พฤ. 2561/01/25 พ. 2561/01/24 อ. 2561/01/23 จ. 2561/01/22
อา. 2561/01/21 ส. 2561/01/20 ศ. 2561/01/19 พฤ. 2561/01/18 พ. 2561/01/17
อ. 2561/01/16 จ. 2561/01/15 อา. 2561/01/14 ส. 2561/01/13 ศ. 2561/01/12
พฤ. 2561/01/11 พ. 2561/01/10 อ. 2561/01/09 จ. 2561/01/08 อา. 2561/01/07
ส. 2561/01/06 ศ. 2561/01/05 พฤ. 2561/01/04 พ. 2561/01/03 อ. 2561/01/02
จ. 2561/01/01 อา. 2560/12/31 ส. 2560/12/30 ศ. 2560/12/29 พฤ. 2560/12/28
พ. 2560/12/27 อ. 2560/12/26