นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันพุธ ที่ 02 มกราคม พ.ศ.2562

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:56
2นางอัญชนา นาคเพชรพูล
3นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:29
4นางวราภรณ์ บุญมาก06:49
5นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล06:41
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:46
7นางสาวพิทยา ทองมาก07:05
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:34
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:24
10นางสาวกัลยา กกแก้ว07:26
11นายบรรพต ชาดง07:27
12นางสาวภาวิณี ใจแท้07:02
13นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์06:5613:04
14นางสาวธิติยา เกาะสมัน06:56
15นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:07
16นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:04
17นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:05
18นางเตือนใจ สังข์กูล06:58
19นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:21
20นายพงศธร พรหมพิชัย07:26
21นายโกวิท กุกแก้ว06:57
22นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย06:54
23นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด07:16
24นางสาวปาริตา รักดี06:33
25นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:57
26นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:32
27นางสาวปภานัน เต็มรัตน์06:50
28นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:21
29นายสมบุญ พรหมคีรี07:15
30นางสาวอธิดา คงภูชงค์07:22
31นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ
32นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่07:10
33นายนพนรินทร์ นันโชว์07:25
34นางสาวกัณวัล สวัสดี07:47
35นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:15
36นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง06:27
37นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ07:02
38นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

พ. 2562/01/02 อ. 2562/01/01 อา. 2561/12/30 ส. 2561/12/29 ศ. 2561/12/28
พฤ. 2561/12/27 พ. 2561/12/26 อ. 2561/12/25 จ. 2561/12/24 อา. 2561/12/23
ส. 2561/12/22 ศ. 2561/12/21 พฤ. 2561/12/20 พ. 2561/12/19 อ. 2561/12/18
จ. 2561/12/17 อา. 2561/12/16 ส. 2561/12/15 ศ. 2561/12/14 พฤ. 2561/12/13
พ. 2561/12/12 อ. 2561/12/11 อา. 2561/12/09 ส. 2561/12/08 ศ. 2561/12/07
พฤ. 2561/12/06 อ. 2561/12/04 จ. 2561/12/03 อา. 2561/12/02 ส. 2561/12/01
ศ. 2561/11/30 พฤ. 2561/11/29 พ. 2561/11/28 อ. 2561/11/27 จ. 2561/11/26
ส. 2561/11/24 ศ. 2561/11/23 พฤ. 2561/11/22 พ. 2561/11/21 อ. 2561/11/20
จ. 2561/11/19 อา. 2561/11/18 ส. 2561/11/17 ศ. 2561/11/16 พฤ. 2561/11/15
พ. 2561/11/14 อ. 2561/11/13 จ. 2561/11/12 อา. 2561/11/11 ส. 2561/11/10
ศ. 2561/11/09 พฤ. 2561/11/08 พ. 2561/11/07 อ. 2561/11/06 จ. 2561/11/05
อา. 2561/11/04 ส. 2561/11/03 ศ. 2561/11/02 พฤ. 2561/11/01 พ. 2561/10/31
อ. 2561/10/30 จ. 2561/10/29 อา. 2561/10/28 ส. 2561/10/27 พฤ. 2561/10/25
อ. 2561/10/23 จ. 2561/10/22 อา. 2561/10/21 พฤ. 2561/10/18 พ. 2561/10/17
ศ. 2561/10/12 พฤ. 2561/10/11 พ. 2561/10/10 อ. 2561/10/09 จ. 2561/10/08
ส. 2561/10/06 ศ. 2561/10/05 พฤ. 2561/10/04 พ. 2561/10/03 อ. 2561/10/02
จ. 2561/10/01 อา. 2561/09/30 ส. 2561/09/29 ศ. 2561/09/28 พฤ. 2561/09/27
พ. 2561/09/26 อ. 2561/09/25 จ. 2561/09/24 อา. 2561/09/23 ส. 2561/09/22
ศ. 2561/09/21 พฤ. 2561/09/20 พ. 2561/09/19 อ. 2561/09/18 จ. 2561/09/17
อา. 2561/09/16 ส. 2561/09/15 ศ. 2561/09/14 พฤ. 2561/09/13 พ. 2561/09/12
อ. 2561/09/11 จ. 2561/09/10 ส. 2561/09/08 ศ. 2561/09/07 พฤ. 2561/09/06
พ. 2561/09/05 อ. 2561/09/04 จ. 2561/09/03 ส. 2561/09/01 ศ. 2561/08/31
พฤ. 2561/08/30 พ. 2561/08/29 อ. 2561/08/28 จ. 2561/08/27 อา. 2561/08/26
ส. 2561/08/25 ศ. 2561/08/24 พฤ. 2561/08/23 พ. 2561/08/22 อ. 2561/08/21
จ. 2561/08/20 ส. 2561/08/18 ศ. 2561/08/17 พฤ. 2561/08/16 พ. 2561/08/15
อ. 2561/08/14 จ. 2561/08/13 อา. 2561/08/12 ส. 2561/08/11 ศ. 2561/08/10
พฤ. 2561/08/09 พ. 2561/08/08 อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05
ส. 2561/08/04 ศ. 2561/08/03 พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31
จ. 2561/07/30 อา. 2561/07/29 ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25
อ. 2561/07/24 จ. 2561/07/23 ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19
พ. 2561/07/18 อ. 2561/07/17 จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14
ศ. 2561/07/13 พฤ. 2561/07/12 พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09
อา. 2561/07/08 ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04
อ. 2561/07/03 จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29
พฤ. 2561/06/28 พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24
ส. 2561/06/23 ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19
จ. 2561/06/18 อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14
อ. 2561/06/12 จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08
พฤ. 2561/06/07 พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03
ส. 2561/06/02 ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29
จ. 2561/05/28 ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23
อ. 2561/05/22 จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18
พฤ. 2561/05/17 พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13
ส. 2561/05/12 ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04
พฤ. 2561/05/03 พ. 2561/05/02