นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:43:0018:06:00
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ07:19:0016:58:00
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล06:30:0018:37:00
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:29:0017:32:00
5นางวราภรณ์ บุญมาก06:56:0016:40:00
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:02:0018:34:00
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:31:0018:22:00
8นางสาวพิทยา ทองมาก06:46:0017:27:00
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:54:0017:40:00
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:15:0017:36:00
11นางสาวกัลยา กกแก้ว07:23:0016:56:00
12นายบรรพต ชาดง08:11:0018:00:00
13นางสาวภาวิณี ใจแท้07:15:0016:57:00
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์07:04:0017:18:00
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน18:32:00
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:23:0017:41:00
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:15:0017:50:00
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:32:0018:31:00
19นางเตือนใจ สังข์กูล07:04:0018:20:00
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี06:58:0018:32:00
21นายพงศธร พรหมพิชัย07:28:0016:52:00
22นายโกวิท กุกแก้ว07:20:0018:30:00
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:04:0018:10:00
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด06:55:00
25นางสาวปาริตา รักดี06:52:0018:13:00
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:50:0017:50:00
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:13:00
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์07:48:0016:49:00
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:21:0018:32:00
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:28:0016:55:00
31นายสมบุญ พรหมคีรี06:55:0017:36:00
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:10:0017:42:00
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:03:0018:03:00
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ07:15:0017:27:00
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง07:41:0017:06:00

อ. 2561/09/11 จ. 2561/09/10 ส. 2561/09/08 ศ. 2561/09/07 พฤ. 2561/09/06
พ. 2561/09/05 อ. 2561/09/04 จ. 2561/09/03 ส. 2561/09/01 ศ. 2561/08/31
พฤ. 2561/08/30 พ. 2561/08/29 อ. 2561/08/28 จ. 2561/08/27 อา. 2561/08/26
ส. 2561/08/25 ศ. 2561/08/24 พฤ. 2561/08/23 พ. 2561/08/22 อ. 2561/08/21
จ. 2561/08/20 ส. 2561/08/18 ศ. 2561/08/17 พฤ. 2561/08/16 พ. 2561/08/15
อ. 2561/08/14 จ. 2561/08/13 อา. 2561/08/12 ส. 2561/08/11 ศ. 2561/08/10
พฤ. 2561/08/09 พ. 2561/08/08 อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05
ส. 2561/08/04 ศ. 2561/08/03 พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31
จ. 2561/07/30 อา. 2561/07/29 ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25
อ. 2561/07/24 จ. 2561/07/23 ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19
พ. 2561/07/18 อ. 2561/07/17 จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14
ศ. 2561/07/13 พฤ. 2561/07/12 พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09
อา. 2561/07/08 ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04
อ. 2561/07/03 จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29
พฤ. 2561/06/28 พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24
ส. 2561/06/23 ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19
จ. 2561/06/18 อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14
อ. 2561/06/12 จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08
พฤ. 2561/06/07 พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03
ส. 2561/06/02 ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29
จ. 2561/05/28 ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23
อ. 2561/05/22 จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18
พฤ. 2561/05/17 พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13
ส. 2561/05/12 ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04
พฤ. 2561/05/03 พ. 2561/05/02