นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
2นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล09:2016:45
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล07:2418:58
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย08:5816:20
5นางวราภรณ์ บุญมาก09:5216:53
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน10:2118:36
7นางสาวพิทยา ทองมาก08:5616:43
8นางปิยารัตน์ ผลผลา
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์07:5016:42
10นางสาวกัลยา กกแก้ว08:3716:34
11นางภาวิณี ชูเชื้อ08:3917:25
12นางสาวธิติยา เกาะสมัน08:5518:31
13นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:0316:44
14นางณิชกานต์ ขาวสมบูรณ์09:2117:02
15นางเตือนใจ สังข์กูล08:2116:54
16นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี08:4618:31
17นายพงศธร พรหมพิชัย08:1217:01
18นายโกวิท กุกแก้ว08:2419:18
19นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย08:4418:28
20นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด09:0117:02
21นางสาวปาริตา รักดี08:2917:22
22นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล07:5618:36
23นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา09:4917:55
24นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:0117:02
25นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์08:4118:31
26นายสมบุญ พรหมคีรี05:5518:30
27นางสาวอธิดา คงภูชงค์08:1218:46
28นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ08:1918:47
29นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่07:5016:50
30นายนพนรินทร์ นันโชว์08:5718:27
31นางสาวสุธิดา เปรมประชา08:4417:02
32นางสาวกรกช เทพณรงค์08:2116:47
33นางสาวปัทมา สุขโข08:5616:34
34นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ08:0516:42
35นายภูวดล ประดับแสง07:5017:05
36นางสาวชลิตา สุรการ08:2917:22
37นางสาวอรอุมา ใจฟู08:5517:26
38นางสาวนันทิชา สุทธิการ
39นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง08:5816:44
40ว่าที่ร้อยตรีหญิงชณิดาภา ฐากูลรัฐ08:2917:22
41นางสาวธัญญา สืบขวัญ08:4916:42
42นายนิพนธ์ จิตมุ่ง07:46

อ. 2563/06/23 จ. 2563/06/22 อา. 2563/06/21 ส. 2563/06/20 ศ. 2563/06/19
พฤ. 2563/06/18 พ. 2563/06/17 อ. 2563/06/16 จ. 2563/06/15 อา. 2563/06/14
ส. 2563/06/13 ศ. 2563/06/12 พฤ. 2563/06/11 พ. 2563/06/10 อ. 2563/06/09
จ. 2563/06/08 อา. 2563/06/07 ส. 2563/06/06 ศ. 2563/06/05 พฤ. 2563/06/04
พ. 2563/06/03 อ. 2563/06/02 จ. 2563/06/01