นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย
5นางวราภรณ์ บุญมาก
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
8นางสาวพิทยา ทองมาก
9นายจำนง ชูศรี
10นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
11นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ
12นางกัลยา อินทรพุฒกิจ
13นางสาวบัณฑิตา สันทาลุนัย
14นายบรรพต ชาดง
15นางสาวภาวิณี ใจแท้
16นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
17นางสาวธิติยา เกาะสมัน
18นายไรน่าน ชายเต๊ะ
19นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์09:57:00
20นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี09:59:00
21นางเตือนใจ สังข์กูล
22นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี
23นายพงศธร พรหมพิชัย
24นายโกวิท กุกแก้ว
25นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
26นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
27นางสาวปาริตา รักดี
28นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
29นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา10:33:00
30นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์
31นางสาวปภานัน เต็มรัตน์09:25:00
32นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
33นายสมบุญ พรหมคีรี
34นายกิตติศักดิ์ ศรีฟ้า
35นายณัฐพงษ์ ทวยเจริญ
36นางสาวเนาวรัตน์ ต่อโชติ
37นางสาวจินัญพร เต็มโภคา
38นางสาวนันทิชา สุทธิการ
39นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง
40นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
41นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

จ. 2560/12/11 ศ. 2560/12/08 พฤ. 2560/12/07 พ. 2560/12/06 อ. 2560/12/05
จ. 2560/12/04 อา. 2560/12/03 ส. 2560/12/02 ศ. 2560/12/01 พฤ. 2560/11/30
พ. 2560/11/29 อ. 2560/11/28 จ. 2560/11/27 อา. 2560/11/26 ส. 2560/11/25
ศ. 2560/11/24 พฤ. 2560/11/23 พ. 2560/11/22 อ. 2560/11/21 จ. 2560/11/20
อา. 2560/11/19 ส. 2560/11/18 ศ. 2560/11/17 พฤ. 2560/11/16 พ. 2560/11/15
อ. 2560/11/14 จ. 2560/11/13 อา. 2560/11/12 ส. 2560/11/11 ศ. 2560/11/10
พฤ. 2560/11/09 พ. 2560/11/08 อ. 2560/11/07 จ. 2560/11/06 อา. 2560/11/05
ศ. 2560/11/03 พฤ. 2560/11/02 พ. 2560/11/01 อ. 2560/10/31 จ. 2560/10/30
อา. 2560/10/29 ส. 2560/10/28 พฤ. 2560/10/26 พ. 2560/10/25 อ. 2560/10/24
จ. 2560/10/23 อา. 2560/10/22 ส. 2560/10/21 ศ. 2560/10/20 พฤ. 2560/10/19
พ. 2560/10/18 อ. 2560/10/17 จ. 2560/10/16 อา. 2560/10/15 ส. 2560/10/14
ศ. 2560/10/13 พฤ. 2560/10/12 พ. 2560/10/11 อ. 2560/10/10 จ. 2560/10/09
อา. 2560/10/08 ส. 2560/10/07 ศ. 2560/10/06 พฤ. 2560/10/05 พ. 2560/10/04
อ. 2560/10/03 จ. 2560/10/02 อา. 2560/10/01 ส. 2560/09/30 ศ. 2560/09/29
พฤ. 2560/09/28 พ. 2560/09/27 อ. 2560/09/26 จ. 2560/09/25 อา. 2560/09/24
ส. 2560/09/23 ศ. 2560/09/22 พฤ. 2560/09/21 อ. 2560/09/19 จ. 2560/09/18
อา. 2560/09/17 ส. 2560/09/16 ศ. 2560/09/15 พฤ. 2560/09/14 พ. 2560/09/13
อ. 2560/09/12 จ. 2560/09/11 อา. 2560/09/10 ส. 2560/09/09 ศ. 2560/09/08
พฤ. 2560/09/07 พ. 2560/09/06 อ. 2560/09/05 จ. 2560/09/04 อา. 2560/09/03
ส. 2560/09/02 ศ. 2560/09/01 พฤ. 2560/08/31 พ. 2560/08/30 อ. 2560/08/29
จ. 2560/08/28 อา. 2560/08/27 ส. 2560/08/26 ศ. 2560/08/25 พฤ. 2560/08/24
พ. 2560/08/23 อ. 2560/08/22 จ. 2560/08/21 อา. 2560/08/20 ส. 2560/08/19
ศ. 2560/08/18 พฤ. 2560/08/17 พ. 2560/08/16 อ. 2560/08/15 จ. 2560/08/14
อา. 2560/08/13 ส. 2560/08/12 ศ. 2560/08/11 พฤ. 2560/08/10 พ. 2560/08/09
อ. 2560/08/08 จ. 2560/08/07 อา. 2560/08/06 ส. 2560/08/05 ศ. 2560/08/04
พฤ. 2560/08/03 พ. 2560/08/02 อ. 2560/08/01 จ. 2560/07/31 พฤ. 2560/07/27
พ. 2560/07/26 อ. 2560/07/25 จ. 2560/07/24 อ. 2560/07/18 จ. 2560/07/17
ศ. 2560/07/14 พฤ. 2560/07/13 พ. 2560/07/12 อ. 2560/07/11 ศ. 2560/07/07
พฤ. 2560/07/06 พ. 2560/07/05 อ. 2560/07/04 จ. 2560/07/03 ศ. 2560/06/30
พฤ. 2560/06/29 พ. 2560/06/28 อ. 2560/06/27 จ. 2560/06/26 ศ. 2560/06/23
พฤ. 2560/06/22 พ. 2560/06/21 อ. 2560/06/20 จ. 2560/06/19 ศ. 2560/06/16
พฤ. 2560/06/15 พ. 2560/06/14 อ. 2560/06/13 จ. 2560/06/12 ศ. 2560/06/09
พฤ. 2560/06/08 พ. 2560/06/07 อ. 2560/06/06 จ. 2560/06/05 ศ. 2560/06/02
พฤ. 2560/06/01 พ. 2560/05/31 อ. 2560/05/30 จ. 2560/05/29 ศ. 2560/05/26
พฤ. 2560/05/25 พ. 2560/05/24 อ. 2560/05/23 จ. 2560/05/22 ศ. 2560/05/19
พฤ. 2560/05/18 พ. 2560/05/17 อ. 2560/05/16 จ. 2560/05/15 อา. 2560/05/14
ส. 2560/05/13 ศ. 2560/05/12 จ. 2560/05/08