นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นายอภิเดช จิตรมุ่ง14:28
2นางสาวศิราณี ศศิกาญจน์06:35
3นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล06:27
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย06:35
5นางวราภรณ์ บุญมาก06:16
6นางปิยารัตน์ ผลผลา
7นางสาวกัลยา กกแก้ว
8นางสาวธิติยา เกาะสมัน06:08
9นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์05:49
10นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี06:18
11นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย05:58
12นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
13นางสาวอธิดา คงภูชงค์
14นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ06:14
15นางวิรัญดา คุณะชล05:51
16นายนพนรินทร์ นันโชว์07:09
17นางสาวสุธิดา เปรมประชา05:56
18นางสาวกรกช เทพณรงค์
19นางสาวปัทมา สุขโข
20นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ05:57
21นายภูวดล ประดับแสง05:55
22นางสาวชลิตา สุรการ06:15
23นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ย05:49
24นางสาวญานิกา ทองศรีแก้ว05:45
25นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีมหาดไทย05:45
26นางสาวอรสา คงสุข
27นางสาวนลิตา วารีบ่อ06:32
28นายวรพล นิราภัย05:47
29นายหัสภูมิ รักดี05:50
30นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง06:19
31นางสาวนิภาพร ศิริยงค์05:53
32นายนิพนธ์ จิตมุ่ง06:12
33นายชัญญ์ธนพัศ ชมภูวงศ์05:56

จ. 2566/03/13 ส. 2566/03/11 ศ. 2566/03/10 พฤ. 2566/03/09 พ. 2566/03/08
อ. 2566/03/07 จ. 2566/03/06 ส. 2566/03/04 ศ. 2566/03/03 พฤ. 2566/03/02
พ. 2566/03/01 อ. 2566/02/28 จ. 2566/02/27 ศ. 2566/02/24 พฤ. 2566/02/23
พ. 2566/02/22 อ. 2566/02/21 จ. 2566/02/20 อา. 2566/02/19 ส. 2566/02/18
ศ. 2566/02/17 พฤ. 2566/02/16 พ. 2566/02/15 อ. 2566/02/14 จ. 2566/02/13
อา. 2566/02/12 ส. 2566/02/11 ศ. 2566/02/10 พฤ. 2566/02/09 พ. 2566/02/08
อ. 2566/02/07 จ. 2566/02/06 ส. 2566/02/04 ศ. 2566/02/03 พฤ. 2566/02/02
พ. 2566/02/01 อ. 2566/01/31 จ. 2566/01/30 อา. 2566/01/29 ส. 2566/01/28
ศ. 2566/01/27 พฤ. 2566/01/26 พ. 2566/01/25 อ. 2566/01/24 จ. 2566/01/23
อา. 2566/01/22 ส. 2566/01/21 ศ. 2566/01/20 พฤ. 2566/01/19 พ. 2566/01/18
อ. 2566/01/17 ส. 2566/01/14 ศ. 2566/01/13 พฤ. 2566/01/12 พ. 2566/01/11
อ. 2566/01/10 จ. 2566/01/09 ส. 2566/01/07 ศ. 2566/01/06 พฤ. 2566/01/05
พ. 2566/01/04 อ. 2566/01/03 จ. 2566/01/02 ส. 2565/12/24 ศ. 2565/12/23
พฤ. 2565/12/22 พ. 2565/12/21 อ. 2565/12/20 จ. 2565/12/19 อา. 2565/12/18
ส. 2565/12/17 ศ. 2565/12/16 พฤ. 2565/12/15 พ. 2565/12/14 อ. 2565/12/13
จ. 2565/12/12 อา. 2565/12/11 ส. 2565/12/10 ศ. 2565/12/09 พฤ. 2565/12/08
พ. 2565/12/07 อ. 2565/12/06 อา. 2565/12/04 ส. 2565/12/03 ศ. 2565/12/02
พฤ. 2565/12/01 พ. 2565/11/30 อ. 2565/11/29 จ. 2565/11/28 อา. 2565/11/27
ส. 2565/11/26 ศ. 2565/11/25 พฤ. 2565/11/24 พ. 2565/11/23 อ. 2565/11/22
จ. 2565/11/21 ส. 2565/11/19 ศ. 2565/11/18 พฤ. 2565/11/17 พ. 2565/11/16
อ. 2565/11/15 จ. 2565/11/14 อา. 2565/11/13 ศ. 2565/11/11 พฤ. 2565/11/10
พ. 2565/11/09 อ. 2565/11/08 จ. 2565/11/07 อา. 2565/11/06 ส. 2565/11/05
ศ. 2565/11/04 พฤ. 2565/11/03 พ. 2565/11/02 อ. 2565/11/01