นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์08:3217:04
2นางอัญชนา นาคเพชรพูล08:24
3นางนิลรัตน์ สนิทไทย08:5517:03
4นางวราภรณ์ บุญมาก06:1416:57
5นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล08:24
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
7นางสาวพิทยา ทองมาก08:21
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ08:2014:17
10นางสาวกัลยา กกแก้ว07:22
11นายบรรพต ชาดง
12นางภาวิณี ชูเชื้อ08:19
13นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
14นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:5117:02
15นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:28
16นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์06:13
17นางณิชกานต์ ขาวสมบูรณ์
18นางเตือนใจ สังข์กูล08:1014:20
19นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:2717:01
20นายพงศธร พรหมพิชัย
21นายโกวิท กุกแก้ว
22นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:3017:01
23นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
24นางสาวปาริตา รักดี
25นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
26นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา08:40
27นางสาวปภานัน เต็มรัตน์
28นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:39
29นายสมบุญ พรหมคีรี
30นางสาวอธิดา คงภูชงค์09:07
31นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ08:17
32นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่
33นายนพนรินทร์ นันโชว์08:15
34นางสาวสุธิดา เปรมประชา
35นางสาวกรกช เทพณรงค์07:5616:56
36นางสาวปัทมา สุขโข08:1916:01
37นางสาวโสภิตา ศรีสุขใส09:0711:34
38นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ07:23
39นางสาวอรอุมา ใจฟู08:3711:31
40นางสาวนันทิชา สุทธิการ08:1116:21
41นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:56
42นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ08:19
43นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

อา. 2562/11/10 ส. 2562/11/09 ศ. 2562/11/08 พฤ. 2562/11/07 พ. 2562/11/06
อ. 2562/11/05 จ. 2562/11/04 อา. 2562/11/03 ส. 2562/11/02 ศ. 2562/11/01