นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์06:50:0012:23:00
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ06:46:0017:18:00
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล07:00:0018:46:00
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:31:0017:09:00
5นางวราภรณ์ บุญมาก06:44:0018:05:00
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:03:0019:07:00
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:17:0017:52:00
8นางสาวพิทยา ทองมาก07:18:0017:27:00
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:43:0017:41:00
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:26:0017:42:00
11นางสาวกัลยา กกแก้ว07:19:0017:07:00
12นายบรรพต ชาดง09:54:0018:46:00
13นางสาวภาวิณี ใจแท้07:02:0018:32:00
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์07:38:0018:58:00
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:37:0018:59:00
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:31:0017:19:00
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:00:0018:38:00
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:33:0018:31:00
19นางเตือนใจ สังข์กูล07:04:0018:06:00
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:00:0018:30:00
21นายพงศธร พรหมพิชัย07:30:0016:42:00
22นายโกวิท กุกแก้ว06:21:0018:37:00
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:02:0018:30:00
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด06:59:0017:42:00
25นางสาวปาริตา รักดี06:58:0018:20:00
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:58:0018:51:00
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา18:38:00
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์07:38:0017:32:00
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:26:0016:46:00
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:24:0018:30:00
31นายสมบุญ พรหมคีรี06:38:0018:32:00
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:02:0017:42:00
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:04:0018:32:00
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09 อา. 2561/07/08 ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06
พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04 อ. 2561/07/03 จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01
ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29 พฤ. 2561/06/28 พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26
จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24 ส. 2561/06/23 ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21
พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19 จ. 2561/06/18 อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16
ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14 อ. 2561/06/12 จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10
ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08 พฤ. 2561/06/07 พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05
จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03 ส. 2561/06/02 ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31
พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29 จ. 2561/05/28 ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25
พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23 อ. 2561/05/22 จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20
ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18 พฤ. 2561/05/17 พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15
จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13 ส. 2561/05/12 ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10
พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04 พฤ. 2561/05/03 พ. 2561/05/02 อ. 2561/05/01
จ. 2561/04/30 อา. 2561/04/29 ส. 2561/04/28 พ. 2561/04/25 อ. 2561/04/24
จ. 2561/04/23 อา. 2561/04/22 ส. 2561/04/21 ศ. 2561/04/20 พฤ. 2561/04/19
พ. 2561/04/18 อ. 2561/04/17 จ. 2561/04/16 อา. 2561/04/15 ศ. 2561/04/13
พฤ. 2561/04/12 พ. 2561/04/11 อ. 2561/04/10 จ. 2561/04/09 อา. 2561/04/08
ส. 2561/04/07 ศ. 2561/04/06 พฤ. 2561/04/05 พ. 2561/04/04 อ. 2561/04/03
จ. 2561/04/02 อา. 2561/04/01 ส. 2561/03/31 ศ. 2561/03/30 พฤ. 2561/03/29
พ. 2561/03/28 อ. 2561/03/27 จ. 2561/03/26 อา. 2561/03/25 ส. 2561/03/24
ศ. 2561/03/23 พฤ. 2561/03/22 พ. 2561/03/21 อ. 2561/03/20 จ. 2561/03/19
อา. 2561/03/18 ส. 2561/03/17 ศ. 2561/03/16 พฤ. 2561/03/15 พ. 2561/03/14
อ. 2561/03/13 จ. 2561/03/12 อา. 2561/03/11 ส. 2561/03/10 ศ. 2561/03/09
พฤ. 2561/03/08 พ. 2561/03/07 อ. 2561/03/06 จ. 2561/03/05 อา. 2561/03/04
ส. 2561/03/03 ศ. 2561/03/02 พฤ. 2561/03/01 พ. 2561/02/28 อ. 2561/02/27
จ. 2561/02/26 อา. 2561/02/25 ส. 2561/02/24 ศ. 2561/02/23 พฤ. 2561/02/22
พ. 2561/02/21 อ. 2561/02/20 จ. 2561/02/19 อา. 2561/02/18 ส. 2561/02/17
ศ. 2561/02/16 พฤ. 2561/02/15 พ. 2561/02/14 อ. 2561/02/13 จ. 2561/02/12
อา. 2561/02/11 ส. 2561/02/10 ศ. 2561/02/09 พฤ. 2561/02/08 พ. 2561/02/07
อ. 2561/02/06 จ. 2561/02/05 อา. 2561/02/04 ส. 2561/02/03 ศ. 2561/02/02
พฤ. 2561/02/01 พ. 2561/01/31 อ. 2561/01/30 จ. 2561/01/29 อา. 2561/01/28
ส. 2561/01/27 ศ. 2561/01/26 พฤ. 2561/01/25 พ. 2561/01/24 อ. 2561/01/23
จ. 2561/01/22 อา. 2561/01/21 ส. 2561/01/20 ศ. 2561/01/19 พฤ. 2561/01/18
พ. 2561/01/17 อ. 2561/01/16 จ. 2561/01/15 อา. 2561/01/14 ส. 2561/01/13
ศ. 2561/01/12 พฤ. 2561/01/11 พ. 2561/01/10 อ. 2561/01/09 จ. 2561/01/08
อา. 2561/01/07 ส. 2561/01/06 ศ. 2561/01/05 พฤ. 2561/01/04 พ. 2561/01/03
อ. 2561/01/02 จ. 2561/01/01 อา. 2560/12/31 ส. 2560/12/30 ศ. 2560/12/29
พฤ. 2560/12/28 พ. 2560/12/27 อ. 2560/12/26