นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอังคาร ที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์13:0518:00
2นางอัญชนา นาคเพชรพูล06:2218:45
3นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:1617:09
4นางวราภรณ์ บุญมาก06:5017:56
5นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล06:5718:03
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:3416:51
7นางสาวพิทยา ทองมาก07:30
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:4017:10
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ07:1317:17
10นางสาวกัลยา กกแก้ว07:1117:06
11นายบรรพต ชาดง07:4217:25
12นางสาวภาวิณี ใจแท้
13นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์07:1517:56
14นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:1518:34
15นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:0617:47
16นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์06:3617:23
17นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:2421:11
18นางเตือนใจ สังข์กูล06:5818:34
19นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี06:5317:56
20นายพงศธร พรหมพิชัย
21นายโกวิท กุกแก้ว07:1416:35
22นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:0018:39
23นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด07:2117:08
24นางสาวปาริตา รักดี06:3117:34
25นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:3918:08
26นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:0117:19
27นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:0417:08
28นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:2417:56
29นายสมบุญ พรหมคีรี06:3017:22
30นางสาวอธิดา คงภูชงค์06:3718:04
31นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ06:5018:05
32นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่06:4917:10
33นายนพนรินทร์ นันโชว์05:5717:50
34นางสาวสุธิดา เปรมประชา06:5921:11
35นางสาวกัณวัล สวัสดี07:3516:56
36นางสาวนันทิชา สุทธิการ07:0517:29
37นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง06:5918:26
38นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ07:2416:53
39นายนิพนธ์ จิตมุ่ง06:3017:27

อ. 2562/07/02 จ. 2562/07/01 อา. 2562/06/30 ส. 2562/06/29 ศ. 2562/06/28
พฤ. 2562/06/27 พ. 2562/06/26 อ. 2562/06/25 จ. 2562/06/24 อา. 2562/06/23
ส. 2562/06/22 ศ. 2562/06/21 พฤ. 2562/06/20 พ. 2562/06/19 อ. 2562/06/18
จ. 2562/06/17 อา. 2562/06/16 ส. 2562/06/15 ศ. 2562/06/14 พฤ. 2562/06/13
พ. 2562/06/12 อ. 2562/06/11 จ. 2562/06/10 อา. 2562/06/09 ส. 2562/06/08
ศ. 2562/06/07 พฤ. 2562/06/06 พ. 2562/06/05 อ. 2562/06/04 จ. 2562/06/03
อา. 2562/06/02 ส. 2562/06/01 ศ. 2562/05/31 พฤ. 2562/05/30 พ. 2562/05/29
อ. 2562/05/28 จ. 2562/05/27 อา. 2562/05/26 ส. 2562/05/25 ศ. 2562/05/24
พฤ. 2562/05/23 พ. 2562/05/22 อ. 2562/05/21 จ. 2562/05/20 อา. 2562/05/19
ส. 2562/05/18 ศ. 2562/05/17 พฤ. 2562/05/16