นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันพุธ ที่ 09 กันยายน พ.ศ.2563

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์16:18
2นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:2516:42
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล07:1917:30
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:4917:09
5นางวราภรณ์ บุญมาก07:0117:28
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน07:5517:53
7นางสาวพิทยา ทองมาก07:3616:46
8นางปิยารัตน์ ผลผลา07:3116:38
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์06:5017:12
10นางสาวกัลยา กกแก้ว06:5416:36
11นางภาวิณี ชูเชื้อ06:5816:53
12นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:1716:53
13นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:09
14นางณิชกานต์ ขาวสมบูรณ์07:0317:05
15นางเตือนใจ สังข์กูล07:0517:13
16นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี07:1216:53
17นายพงศธร พรหมพิชัย
18นายโกวิท กุกแก้ว07:2717:44
19นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย07:1616:34
20นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด07:1016:44
21นางสาวปาริตา รักดี06:5016:39
22นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล06:5818:29
23นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา07:1316:53
24นางสาวปภานัน เต็มรัตน์07:0816:44
25นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์07:1016:53
26นายสมบุญ พรหมคีรี07:1517:44
27นางสาวอธิดา คงภูชงค์
28นางสาวภิรดาพร ไชยชำนิ07:0216:48
29นางสาววิรัญดา ทองใบใหญ่06:5017:12
30นายนพนรินทร์ นันโชว์07:32
31นางสาวสุธิดา เปรมประชา
32นางสาวกรกช เทพณรงค์07:0616:51
33นางสาวปัทมา สุขโข07:2816:43
34นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ06:5416:45
35นายภูวดล ประดับแสง06:3116:50
36นางสาวชลิตา สุรการ06:5916:36
37นางสาวอรอุมา ใจฟู07:2216:38
38นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:0517:36
39ว่าที่ร้อยตรีหญิงชณิดาภา ฐากูลรัฐ06:5516:35
40นายทิวากร อมเฉลียง07:1117:36
41นางสาวธัญญา สืบขวัญ07:2316:34
42นายนิพนธ์ จิตมุ่ง06:4717:12

พ. 2563/09/09 อ. 2563/09/08 จ. 2563/09/07 อา. 2563/09/06 ส. 2563/09/05
ศ. 2563/09/04 พฤ. 2563/09/03 พ. 2563/09/02 อ. 2563/09/01 จ. 2563/08/31
อา. 2563/08/30 ส. 2563/08/29 ศ. 2563/08/28 พฤ. 2563/08/27 พ. 2563/08/26
อ. 2563/08/25 จ. 2563/08/24 อา. 2563/08/23 ส. 2563/08/22 ศ. 2563/08/21
พฤ. 2563/08/20 พ. 2563/08/19 อ. 2563/08/18 จ. 2563/08/17 อา. 2563/08/16
ส. 2563/08/15 ศ. 2563/08/14 พฤ. 2563/08/13 พ. 2563/08/12 อ. 2563/08/11
จ. 2563/08/10 อา. 2563/08/09 ส. 2563/08/08 พฤ. 2563/08/06 พ. 2563/08/05
อ. 2563/08/04 จ. 2563/08/03 อา. 2563/08/02 ส. 2563/08/01 ศ. 2563/07/31
พฤ. 2563/07/30 พ. 2563/07/29 อ. 2563/07/28 จ. 2563/07/27 อา. 2563/07/26
ส. 2563/07/25 ศ. 2563/07/24 พฤ. 2563/07/23 พ. 2563/07/22 อ. 2563/07/21
จ. 2563/07/20 อา. 2563/07/19 ส. 2563/07/18 ศ. 2563/07/17 พฤ. 2563/07/16
พ. 2563/07/15 อ. 2563/07/14 จ. 2563/07/13 อา. 2563/07/12 ส. 2563/07/11
ศ. 2563/07/10 พฤ. 2563/07/09 พ. 2563/07/08 อ. 2563/07/07 จ. 2563/07/06
อา. 2563/07/05 ส. 2563/07/04 ศ. 2563/07/03 พฤ. 2563/07/02 พ. 2563/07/01
อ. 2563/06/30 จ. 2563/06/29 อา. 2563/06/28 ส. 2563/06/27 ศ. 2563/06/26
พฤ. 2563/06/25 พ. 2563/06/24 อ. 2563/06/23 จ. 2563/06/22 อา. 2563/06/21
ส. 2563/06/20 ศ. 2563/06/19 พฤ. 2563/06/18 พ. 2563/06/17 อ. 2563/06/16
จ. 2563/06/15 อา. 2563/06/14 ส. 2563/06/13 ศ. 2563/06/12 พฤ. 2563/06/11
พ. 2563/06/10 อ. 2563/06/09 จ. 2563/06/08 อา. 2563/06/07 ส. 2563/06/06
ศ. 2563/06/05 พฤ. 2563/06/04 พ. 2563/06/03 อ. 2563/06/02 จ. 2563/06/01