นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล07:54:0018:44:00
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย
5นางวราภรณ์ บุญมาก
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล11:05:0017:25:00
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
8นางสาวพิทยา ทองมาก
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ
11นางสาวกัลยา กกแก้ว
12นายบรรพต ชาดง
13นางสาวภาวิณี ใจแท้
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์08:04:0015:04:00
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี
19นางเตือนใจ สังข์กูล
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี
21นายพงศธร พรหมพิชัย
22นายโกวิท กุกแก้ว
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด09:44:0017:32:00
25นางสาวปาริตา รักดี
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา09:45:00
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์08:23:00
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
31นายสมบุญ พรหมคีรี
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ12:33:0017:32:00
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

พ. 2561/08/08 อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05 ส. 2561/08/04
ศ. 2561/08/03 พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31 จ. 2561/07/30
อา. 2561/07/29 ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25 อ. 2561/07/24
จ. 2561/07/23 ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19 พ. 2561/07/18
อ. 2561/07/17 จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14 ศ. 2561/07/13
พฤ. 2561/07/12 พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09 อา. 2561/07/08
ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04 อ. 2561/07/03
จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29 พฤ. 2561/06/28
พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24 ส. 2561/06/23
ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19 จ. 2561/06/18
อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14 อ. 2561/06/12
จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08 พฤ. 2561/06/07
พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03 ส. 2561/06/02
ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29 จ. 2561/05/28
ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23 อ. 2561/05/22
จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18 พฤ. 2561/05/17
พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13 ส. 2561/05/12
ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04 พฤ. 2561/05/03
พ. 2561/05/02 อ. 2561/05/01 จ. 2561/04/30 อา. 2561/04/29 ส. 2561/04/28
พ. 2561/04/25 อ. 2561/04/24 จ. 2561/04/23 อา. 2561/04/22 ส. 2561/04/21
ศ. 2561/04/20 พฤ. 2561/04/19 พ. 2561/04/18 อ. 2561/04/17 จ. 2561/04/16
อา. 2561/04/15 ศ. 2561/04/13 พฤ. 2561/04/12 พ. 2561/04/11 อ. 2561/04/10
จ. 2561/04/09 อา. 2561/04/08 ส. 2561/04/07 ศ. 2561/04/06 พฤ. 2561/04/05
พ. 2561/04/04 อ. 2561/04/03 จ. 2561/04/02 อา. 2561/04/01 ส. 2561/03/31
ศ. 2561/03/30 พฤ. 2561/03/29 พ. 2561/03/28 อ. 2561/03/27 จ. 2561/03/26
อา. 2561/03/25 ส. 2561/03/24 ศ. 2561/03/23 พฤ. 2561/03/22 พ. 2561/03/21
อ. 2561/03/20 จ. 2561/03/19 อา. 2561/03/18 ส. 2561/03/17 ศ. 2561/03/16
พฤ. 2561/03/15 พ. 2561/03/14 อ. 2561/03/13 จ. 2561/03/12 อา. 2561/03/11
ส. 2561/03/10 ศ. 2561/03/09 พฤ. 2561/03/08 พ. 2561/03/07 อ. 2561/03/06
จ. 2561/03/05 อา. 2561/03/04 ส. 2561/03/03 ศ. 2561/03/02 พฤ. 2561/03/01
พ. 2561/02/28 อ. 2561/02/27 จ. 2561/02/26 อา. 2561/02/25 ส. 2561/02/24
ศ. 2561/02/23 พฤ. 2561/02/22 พ. 2561/02/21 อ. 2561/02/20 จ. 2561/02/19
อา. 2561/02/18 ส. 2561/02/17 ศ. 2561/02/16 พฤ. 2561/02/15 พ. 2561/02/14
อ. 2561/02/13 จ. 2561/02/12 อา. 2561/02/11 ส. 2561/02/10 ศ. 2561/02/09
พฤ. 2561/02/08 พ. 2561/02/07 อ. 2561/02/06 จ. 2561/02/05 อา. 2561/02/04
ส. 2561/02/03 ศ. 2561/02/02 พฤ. 2561/02/01 พ. 2561/01/31 อ. 2561/01/30
จ. 2561/01/29 อา. 2561/01/28 ส. 2561/01/27 ศ. 2561/01/26 พฤ. 2561/01/25
พ. 2561/01/24 อ. 2561/01/23 จ. 2561/01/22 อา. 2561/01/21 ส. 2561/01/20
ศ. 2561/01/19 พฤ. 2561/01/18 พ. 2561/01/17 อ. 2561/01/16 จ. 2561/01/15
อา. 2561/01/14 ส. 2561/01/13 ศ. 2561/01/12 พฤ. 2561/01/11 พ. 2561/01/10
อ. 2561/01/09 จ. 2561/01/08 อา. 2561/01/07 ส. 2561/01/06 ศ. 2561/01/05
พฤ. 2561/01/04 พ. 2561/01/03 อ. 2561/01/02 จ. 2561/01/01 อา. 2560/12/31
ส. 2560/12/30 ศ. 2560/12/29 พฤ. 2560/12/28 พ. 2560/12/27 อ. 2560/12/26