นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์07:36:0018:48:00
2นางอัญชนา นาคเพชรพูล08:19:0018:56:00
3นางนิลรัตน์ สนิทไทย07:56:0017:52:00
4นางวราภรณ์ บุญมาก08:36:0018:49:00
5นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล07:33:0018:56:00
6นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน08:52:0018:23:00
7นางสาวพิทยา ทองมาก08:18:0016:48:00
8นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์07:20:0018:49:00
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ08:13:0018:48:00
10นางสาวกัลยา กกแก้ว08:43:0016:54:00
11นายบรรพต ชาดง18:16:00
12นางสาวภาวิณี ใจแท้07:55:0018:57:00
13นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์07:39:00
14นางสาวธิติยา เกาะสมัน07:38:00
15นายไรน่าน ชายเต๊ะ07:55:0018:16:00
16นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์07:52:0019:19:00
17นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี07:35:0018:52:00
18นางเตือนใจ สังข์กูล07:16:0018:56:00
19นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี08:02:00
20นายพงศธร พรหมพิชัย07:57:0016:47:00
21นายโกวิท กุกแก้ว07:59:0017:12:00
22นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
23นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด08:19:0016:59:00
24นางสาวปาริตา รักดี08:12:0018:29:00
25นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล08:48:0018:28:00
26นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา08:55:0019:19:00
27นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์08:37:0016:37:00
28นางสาวปภานัน เต็มรัตน์08:48:0016:54:00
29นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์08:20:0016:55:00
30นายสมบุญ พรหมคีรี07:11:0017:59:00
31นางสาวอธิดา คงภูชงค์
32นางสาวกัณวัล สวัสดี
33นางสาวนันทิชา สุทธิการ08:26:0018:47:00
34นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง07:33:0018:28:00
35นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ07:55:0018:43:00
36นายนิพนธ์ จิตมุ่ง08:18:0017:08:00

อา. 2561/09/30 ส. 2561/09/29 ศ. 2561/09/28 พฤ. 2561/09/27 พ. 2561/09/26
อ. 2561/09/25 จ. 2561/09/24 อา. 2561/09/23 ส. 2561/09/22 ศ. 2561/09/21
พฤ. 2561/09/20 พ. 2561/09/19 อ. 2561/09/18 จ. 2561/09/17 อา. 2561/09/16
ส. 2561/09/15 ศ. 2561/09/14 พฤ. 2561/09/13 พ. 2561/09/12 อ. 2561/09/11
จ. 2561/09/10 ส. 2561/09/08 ศ. 2561/09/07 พฤ. 2561/09/06 พ. 2561/09/05
อ. 2561/09/04 จ. 2561/09/03 ส. 2561/09/01 ศ. 2561/08/31 พฤ. 2561/08/30
พ. 2561/08/29 อ. 2561/08/28 จ. 2561/08/27 อา. 2561/08/26 ส. 2561/08/25
ศ. 2561/08/24 พฤ. 2561/08/23 พ. 2561/08/22 อ. 2561/08/21 จ. 2561/08/20
ส. 2561/08/18 ศ. 2561/08/17 พฤ. 2561/08/16 พ. 2561/08/15 อ. 2561/08/14
จ. 2561/08/13 อา. 2561/08/12 ส. 2561/08/11 ศ. 2561/08/10 พฤ. 2561/08/09
พ. 2561/08/08 อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05 ส. 2561/08/04
ศ. 2561/08/03 พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31 จ. 2561/07/30
อา. 2561/07/29 ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25 อ. 2561/07/24
จ. 2561/07/23 ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19 พ. 2561/07/18
อ. 2561/07/17 จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14 ศ. 2561/07/13
พฤ. 2561/07/12 พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09 อา. 2561/07/08
ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04 อ. 2561/07/03
จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29 พฤ. 2561/06/28
พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24 ส. 2561/06/23
ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19 จ. 2561/06/18
อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14 อ. 2561/06/12
จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08 พฤ. 2561/06/07
พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03 ส. 2561/06/02
ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29 จ. 2561/05/28
ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23 อ. 2561/05/22
จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18 พฤ. 2561/05/17
พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13 ส. 2561/05/12
ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04 พฤ. 2561/05/03
พ. 2561/05/02