นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล07:43:00
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย
5นางวราภรณ์ บุญมาก
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล08:22:00
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
8นางสาวพิทยา ทองมาก
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ
11นางสาวกัลยา กกแก้ว
12นายบรรพต ชาดง
13นางสาวภาวิณี ใจแท้
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี
19นางเตือนใจ สังข์กูล
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี
21นายพงศธร พรหมพิชัย
22นายโกวิท กุกแก้ว
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
25นางสาวปาริตา รักดี
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
31นายสมบุญ พรหมคีรี
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

พ. 2561/08/08 อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05 ส. 2561/08/04
ศ. 2561/08/03 พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31 จ. 2561/07/30
อา. 2561/07/29 ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25 อ. 2561/07/24
จ. 2561/07/23 ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19 พ. 2561/07/18
อ. 2561/07/17 จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14 ศ. 2561/07/13
พฤ. 2561/07/12 พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09 อา. 2561/07/08
ส. 2561/07/07 ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04 อ. 2561/07/03
จ. 2561/07/02 อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29 พฤ. 2561/06/28
พ. 2561/06/27 อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24 ส. 2561/06/23
ศ. 2561/06/22 พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19 จ. 2561/06/18
อา. 2561/06/17 ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14 อ. 2561/06/12
จ. 2561/06/11 อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08 พฤ. 2561/06/07
พ. 2561/06/06 อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03 ส. 2561/06/02
ศ. 2561/06/01 พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29 จ. 2561/05/28
ส. 2561/05/26 ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23 อ. 2561/05/22
จ. 2561/05/21 อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18 พฤ. 2561/05/17
พ. 2561/05/16 อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13 ส. 2561/05/12
ศ. 2561/05/11 พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04 พฤ. 2561/05/03
พ. 2561/05/02 อ. 2561/05/01 จ. 2561/04/30 อา. 2561/04/29 ส. 2561/04/28
พ. 2561/04/25 อ. 2561/04/24 จ. 2561/04/23 อา. 2561/04/22 ส. 2561/04/21
ศ. 2561/04/20 พฤ. 2561/04/19 พ. 2561/04/18 อ. 2561/04/17 จ. 2561/04/16
อา. 2561/04/15 ศ. 2561/04/13 พฤ. 2561/04/12 พ. 2561/04/11 อ. 2561/04/10
จ. 2561/04/09 อา. 2561/04/08 ส. 2561/04/07 ศ. 2561/04/06 พฤ. 2561/04/05
พ. 2561/04/04 อ. 2561/04/03 จ. 2561/04/02 อา. 2561/04/01 ส. 2561/03/31
ศ. 2561/03/30 พฤ. 2561/03/29 พ. 2561/03/28 อ. 2561/03/27 จ. 2561/03/26
อา. 2561/03/25 ส. 2561/03/24 ศ. 2561/03/23 พฤ. 2561/03/22 พ. 2561/03/21
อ. 2561/03/20 จ. 2561/03/19 อา. 2561/03/18 ส. 2561/03/17 ศ. 2561/03/16
พฤ. 2561/03/15 พ. 2561/03/14 อ. 2561/03/13 จ. 2561/03/12 อา. 2561/03/11
ส. 2561/03/10 ศ. 2561/03/09 พฤ. 2561/03/08 พ. 2561/03/07 อ. 2561/03/06
จ. 2561/03/05 อา. 2561/03/04 ส. 2561/03/03 ศ. 2561/03/02 พฤ. 2561/03/01
พ. 2561/02/28 อ. 2561/02/27 จ. 2561/02/26 อา. 2561/02/25 ส. 2561/02/24
ศ. 2561/02/23 พฤ. 2561/02/22 พ. 2561/02/21 อ. 2561/02/20 จ. 2561/02/19
อา. 2561/02/18 ส. 2561/02/17 ศ. 2561/02/16 พฤ. 2561/02/15 พ. 2561/02/14
อ. 2561/02/13 จ. 2561/02/12 อา. 2561/02/11 ส. 2561/02/10 ศ. 2561/02/09
พฤ. 2561/02/08 พ. 2561/02/07 อ. 2561/02/06 จ. 2561/02/05 อา. 2561/02/04
ส. 2561/02/03 ศ. 2561/02/02 พฤ. 2561/02/01 พ. 2561/01/31 อ. 2561/01/30
จ. 2561/01/29 อา. 2561/01/28 ส. 2561/01/27 ศ. 2561/01/26 พฤ. 2561/01/25
พ. 2561/01/24 อ. 2561/01/23 จ. 2561/01/22 อา. 2561/01/21 ส. 2561/01/20
ศ. 2561/01/19 พฤ. 2561/01/18 พ. 2561/01/17 อ. 2561/01/16 จ. 2561/01/15
อา. 2561/01/14 ส. 2561/01/13 ศ. 2561/01/12 พฤ. 2561/01/11 พ. 2561/01/10
อ. 2561/01/09 จ. 2561/01/08 อา. 2561/01/07 ส. 2561/01/06 ศ. 2561/01/05
พฤ. 2561/01/04 พ. 2561/01/03 อ. 2561/01/02 จ. 2561/01/01 อา. 2560/12/31
ส. 2560/12/30 ศ. 2560/12/29 พฤ. 2560/12/28 พ. 2560/12/27 อ. 2560/12/26