นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดภูเขาทอง

วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์18:52
2นายประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
3นางอัญชนา นาคเพชรพูล18:38
4นางนิลรัตน์ สนิทไทย
5นางวราภรณ์ บุญมาก10:3617:27
6นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล09:1218:52
7นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน
8นางสาวพิทยา ทองมาก
9นางสาววรากร ถิรธนานุรักษ์
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ10:2918:18
11นางสาวกัลยา กกแก้ว
12นายบรรพต ชาดง
13นางสาวภาวิณี ใจแท้
14นางสาวจันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์
15นางสาวธิติยา เกาะสมัน
16นายไรน่าน ชายเต๊ะ
17นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์
18นางสาวณิชกานต์ วัฒนวิถี
19นางเตือนใจ สังข์กูล09:5318:19
20นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี
21นายพงศธร พรหมพิชัย
22นายโกวิท กุกแก้ว
23นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย18:20
24นางสาวอารีวรรณ สันสาหัด
25นางสาวปาริตา รักดี08:1417:46
26นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล08:15
27นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา18:20
28นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์
29นางสาวปภานัน เต็มรัตน์
30นางสาวจารุวรรณ แก้วพฤกษ์
31นายสมบุญ พรหมคีรี
32นางสาวนันทิชา สุทธิการ10:2918:17
33นางสาวชนกานต์ สมบัติทอง08:1518:18
34นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ
35นายนิพนธ์ จิตมุ่ง

อา. 2561/12/09 ส. 2561/12/08 ศ. 2561/12/07 พฤ. 2561/12/06 อ. 2561/12/04
จ. 2561/12/03 อา. 2561/12/02 ส. 2561/12/01 ศ. 2561/11/30 พฤ. 2561/11/29
พ. 2561/11/28 อ. 2561/11/27 จ. 2561/11/26 ส. 2561/11/24 ศ. 2561/11/23
พฤ. 2561/11/22 พ. 2561/11/21 อ. 2561/11/20 จ. 2561/11/19 อา. 2561/11/18
ส. 2561/11/17 ศ. 2561/11/16 พฤ. 2561/11/15 พ. 2561/11/14 อ. 2561/11/13
จ. 2561/11/12 อา. 2561/11/11 ส. 2561/11/10 ศ. 2561/11/09 พฤ. 2561/11/08
พ. 2561/11/07 อ. 2561/11/06 จ. 2561/11/05 อา. 2561/11/04 ส. 2561/11/03
ศ. 2561/11/02 พฤ. 2561/11/01 พ. 2561/10/31 อ. 2561/10/30 จ. 2561/10/29
อา. 2561/10/28 ส. 2561/10/27 พฤ. 2561/10/25 อ. 2561/10/23 จ. 2561/10/22
อา. 2561/10/21 พฤ. 2561/10/18 พ. 2561/10/17 ศ. 2561/10/12 พฤ. 2561/10/11
พ. 2561/10/10 อ. 2561/10/09 จ. 2561/10/08 ส. 2561/10/06 ศ. 2561/10/05
พฤ. 2561/10/04 พ. 2561/10/03 อ. 2561/10/02 จ. 2561/10/01 อา. 2561/09/30
ส. 2561/09/29 ศ. 2561/09/28 พฤ. 2561/09/27 พ. 2561/09/26 อ. 2561/09/25
จ. 2561/09/24 อา. 2561/09/23 ส. 2561/09/22 ศ. 2561/09/21 พฤ. 2561/09/20
พ. 2561/09/19 อ. 2561/09/18 จ. 2561/09/17 อา. 2561/09/16 ส. 2561/09/15
ศ. 2561/09/14 พฤ. 2561/09/13 พ. 2561/09/12 อ. 2561/09/11 จ. 2561/09/10
ส. 2561/09/08 ศ. 2561/09/07 พฤ. 2561/09/06 พ. 2561/09/05 อ. 2561/09/04
จ. 2561/09/03 ส. 2561/09/01 ศ. 2561/08/31 พฤ. 2561/08/30 พ. 2561/08/29
อ. 2561/08/28 จ. 2561/08/27 อา. 2561/08/26 ส. 2561/08/25 ศ. 2561/08/24
พฤ. 2561/08/23 พ. 2561/08/22 อ. 2561/08/21 จ. 2561/08/20 ส. 2561/08/18
ศ. 2561/08/17 พฤ. 2561/08/16 พ. 2561/08/15 อ. 2561/08/14 จ. 2561/08/13
อา. 2561/08/12 ส. 2561/08/11 ศ. 2561/08/10 พฤ. 2561/08/09 พ. 2561/08/08
อ. 2561/08/07 จ. 2561/08/06 อา. 2561/08/05 ส. 2561/08/04 ศ. 2561/08/03
พฤ. 2561/08/02 พ. 2561/08/01 อ. 2561/07/31 จ. 2561/07/30 อา. 2561/07/29
ส. 2561/07/28 พฤ. 2561/07/26 พ. 2561/07/25 อ. 2561/07/24 จ. 2561/07/23
ส. 2561/07/21 ศ. 2561/07/20 พฤ. 2561/07/19 พ. 2561/07/18 อ. 2561/07/17
จ. 2561/07/16 อา. 2561/07/15 ส. 2561/07/14 ศ. 2561/07/13 พฤ. 2561/07/12
พ. 2561/07/11 อ. 2561/07/10 จ. 2561/07/09 อา. 2561/07/08 ส. 2561/07/07
ศ. 2561/07/06 พฤ. 2561/07/05 พ. 2561/07/04 อ. 2561/07/03 จ. 2561/07/02
อา. 2561/07/01 ส. 2561/06/30 ศ. 2561/06/29 พฤ. 2561/06/28 พ. 2561/06/27
อ. 2561/06/26 จ. 2561/06/25 อา. 2561/06/24 ส. 2561/06/23 ศ. 2561/06/22
พฤ. 2561/06/21 พ. 2561/06/20 อ. 2561/06/19 จ. 2561/06/18 อา. 2561/06/17
ส. 2561/06/16 ศ. 2561/06/15 พฤ. 2561/06/14 อ. 2561/06/12 จ. 2561/06/11
อา. 2561/06/10 ส. 2561/06/09 ศ. 2561/06/08 พฤ. 2561/06/07 พ. 2561/06/06
อ. 2561/06/05 จ. 2561/06/04 อา. 2561/06/03 ส. 2561/06/02 ศ. 2561/06/01
พฤ. 2561/05/31 พ. 2561/05/30 อ. 2561/05/29 จ. 2561/05/28 ส. 2561/05/26
ศ. 2561/05/25 พฤ. 2561/05/24 พ. 2561/05/23 อ. 2561/05/22 จ. 2561/05/21
อา. 2561/05/20 ส. 2561/05/19 ศ. 2561/05/18 พฤ. 2561/05/17 พ. 2561/05/16
อ. 2561/05/15 จ. 2561/05/14 อา. 2561/05/13 ส. 2561/05/12 ศ. 2561/05/11
พฤ. 2561/05/10 พ. 2561/05/09 ศ. 2561/05/04 พฤ. 2561/05/03 พ. 2561/05/02