นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
คลังเกียรติบัตร > ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงนภาใส อุดมพัฒนกิจ
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงขนิษฐา อามาตย์มนตรี
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงทักษพร ด่านสวัสดิ์
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงชนานันท์ จันทร์นพรัตน์
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงศุภรัสมิ์ ดอนทราย
ได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
นางสาวพิทยา ทองมาก
ได้เป็นครูผู้ฝึกและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
นางสาวจินัญพร เต็มโภคา
ได้เป็นครูผู้ฝึกและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประถมศึกษา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (ภาคคณะสงฆ์ 16) ประจำปี 2560
หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 22 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 9 รายการ)