กิจกรรมคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง วันที่ 24 มกราคม 2563

กิจกรรมคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง วันที่ 24 มกราคม 2563

เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

About บ้านกงหนิง