กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดสมัยคงคา ปี 2563

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสมัยคงคา ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์

About วัดสมัยคงคา