ค่ายคุณธรรม

ในปัจจุบันนักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมลดลง และใช้สติ สมาธิในการเรียนน้อยลงมากการปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น” ,มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า  และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  จะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

–  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม

–  เพื่อพัฒนานักเรียน เรื่อง  การกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น

–  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

About วัดสมัยคงคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *