กิจกรรมคุณธรรม

ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

            โครงการอบรม “ค่ายคุณธรรม”  เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย  การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้วิธีการป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

๒. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

๑. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข

๒.นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง “เก่ง ดี และมีความสุข”

๓.นักเรียนมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

๔.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถปฏิบัติศาสนากิจเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

๕.นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 ภาพกิจกรรมจิตอาสาทำความดี

(ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ณ ลานวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)

About อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *