บวร.ร. ต้นแบบระดับประเทศ

อย. ปฏิบัติภารกิจเพื่อคนไทยสุขภาพดีสัมฤทธิ์ผล จากโครงการ บวร.ร ปี 2561

  อย. 4.0 ปฏิบัติการรูปแบบใหม่ให้คนไทยมีสุขภาพดี  สนับสนุนแนวทางประชารัฐ  พัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากฐานรากในชุมชน  ผ่านโครงการชุมชนสุขภาพดี Health For All ปี 2561 ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มชุมชนใน 4 ภาคของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม ในปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ประโยชน์จากการเลือกบริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม และฉลากโภชนาการ โดย อย. ได้ร่วมกับ ม.มหิดล ในการติดตามประเมินผลโครงการ  พบว่า กลไก บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) ที่ใช้ในโครงการฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานในชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของการดำเนินโครงการภายในชุมชนในแบบของตนเอง

สำหรับ บวร.ร. โพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีความหลากหลายสูง เล็งเห็นโอกาสในการวางยุทธศาสตร์พื้นที่ประเด็นอาหารและการบริโภค จึงดำเนินการกลยุทธ์ดาวกระจายการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งชุมชน ให้ความสำคัญกับชมรม กลุ่มคน ชาติพันธุ์ ศาสนาที่แตกต่างกันในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้อย่างถึงทั้งวัด มัสยิด ชาวไทย ชาวพม่าในชุมชน

ได้รับเกียรติเป็นแกนนำ เริ่มโครงการ บวร.รชุมชนสุขภาพดี ในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแนโรงเรียนในชุมชนโพหวาย
ภาครัฐ บวร.ร บ้าาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ร่วมกันจับมือ สร้างสุขภาพให้ชุมชนโพหวายแล้วขยายต่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่านผู้อำนวยการ
วีระพงค์ ไชยามาตย์ เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการ
ครูอนามัยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการร่วมกับภาครัฐ
โล่เกียรติคณให้กับโรงเรียนบ้านโพหวาย
สรุปโครงการ บวร.ร 2561 แล้วขยายต่อสู่จังหวัด 72 ทั่วประเทศโดยมี 4 จังหวัด ที่เริ่มเป็นพี่เลี้ยง

About บ้านโพหวาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *