ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาชัันตรี โท เอก

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ผู้เข้าสอบมีทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ชั้น ป.4-6 จำนวน 64 คน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวหมากบน (เป็นปีแรก) โดยมี พระครูอมรวิหารวัตร เป็นประธาน
โครงการสอบธรรมศึกษา เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิต  และขอขอบคุณพระอาจารย์ ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงผู้เข้าสอบทุกคน มีกำลังใจในการทำแบบทดสอบเต็มเปี่ยมครับ

About บ้านหัวหมากบน