สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 โดย นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 พร้อมด้วยนางสาววิมล แก้วประภาส นางสาวณฐกร รักษ์ธรรมและนางกนกกานต์ ลบลาย ออกตรวจเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการนี้นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา และคณะครูได้ให้ข้อมูลในการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมทั้งสอบถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

About บ้านโฉลกหลำ