แห่เทียนเข้าพรรษา

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง แห่เทียนพรรษา วัดหัวหมาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

About บ้านหัวหมากล่าง