โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง

ในปัจจุบันนักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมลดลง และมีการเข้าวัดทำบุญในวันพระลดลง  ทางโรงเรียนจึงได้มีการทำโครงงานปิ่นโตบุญโดยทำนักเรียนไปวันในทุกวันพระโดยสลับสับเปลี่ยนกัน  ปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา   นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  จะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

About บ้านกงหนิง