โรงเรียนบ้านโฉลกหลำถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ คณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดโฉลกหลำ
เนื่องด้วยปีนี้ มาตรการการป้องกันจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID – ๑๙ โรงเรียนจึงให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเป็นผู้ถวายเทียน

About บ้านโฉลกหลำ