โรงเรียนบ้านโฉลกหลำเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ มีแนวคิดในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ด้วยการขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นแนวทางการลดขยะ ระดับโรงเรียนและชุมชน สามารถจัดการขยะอย่างเหมาะสมด้วยแนวทาง 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle)

About บ้านโฉลกหลำ