โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ” วันวิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องใน ” วันวิสาขบูชา”  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเป็นมา เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

About วัดท่าทอง