ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป

ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อโครงการ งบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 250,000 67,610 27.04
รวม250,00067,61027.04
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562