นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 1,457 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2559

ด้วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้จัดสรรอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

               1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                   1.3 ค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

               2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

                       (1) มีสัญชาติไทย

                       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                       (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

 รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ      

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                       (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

                       (2) สำเร็จการศึกษาจบระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หากจบวิชาเอกปฐมวัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

               3. การรับสมัคร

                   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดภูเขาทอง ระหว่าง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

                   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุลหลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน 1 ฉบับ

                       (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                       (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                       (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                หลักฐานตามข้อ (2) - (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

               4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

               5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

6.    วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง

               7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก

                   โรงเรียนวัดภูเขาทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

               8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

8.1 ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 โดยจะมีการดำเนินการต่อสัญญาจ้างปีต่อปี

8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

           9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร