นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 7,959 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2557

เรื่อง    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เรียน   คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนวัดภูเขาทอง
        ด้วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง มีข้อราชการที่จะต้องปรึกษาหารือ และขอคำเสนอแนะจากท่าน ในการนี้ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่อไปนี้
        1. การรายงานผลการศึกษาปีการศึกษา 2556
        2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
        3. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557
        4. งบประมาณปี 2557
        5. การบริหารจัดการของโรงเรียน
            5.1 งานวิชาการ
            5.2 งานบุคลากร
            5.3 งานการเงิน-พัสดุ
            5.4 งานบริหารทั่วไป
        6. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
        7. โครงการอาหารกลางวัน
        8. โครงการโรงเรียนสุจริต
        9. การย้ายของผู้บริหาร, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
        10. การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
        11. เรื่องอื่นๆ
        จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ