นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูอารีวรรณ สันสาหัด)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูพรทิพย์ รักนุ้ย)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครูอารีวรรณ สันสาหัด)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครูพรทิพย์ รักนุ้ย)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (มกราคม - กุมภาพันธ์)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ Pre O-Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างการก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่/49 โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เขื่อนรัชชประภา สวนโมกขพลาราม และพระบรมธาตุไชยา โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับงานธุรการโดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำหลังคากันสาดเชิงชายอาคารโรงอาหาร
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำกันสาดอาคารอนุบาล โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำที่เก็บเก้าอี้บริเวณข้างโรงอาหาร โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะทำงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งครูรับผิดชอบการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้เตรียมรับการประเมินระดับชาติ
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูโกวิท กุกแก้ว)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูพงศธร พรหมพิชัย)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครูโกวิท กุกแก้ว)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครูพงศธร พรหมพิชัย)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการปัจจัยพื้นฐานยากจนโดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีการตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรื้อถอนส้วมหลังเก่า โดยวิธีตกลงราคา
แต่งตั้ง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างการก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่/49 โดยวิธีตกลงราคา
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)