นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
คลังเกียรติบัตร > ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลาราชการ ในปีงบประมาณ 2560
นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลาราชการ ในปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ให้ไว้ ณ วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
นางเตือนใจ สังข์กูล
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลาราชการ ในปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ให้ไว้ ณ วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)