นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้าชม : 5,140 ครั้ง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1
นายท้วม  พรมจันทร์
ครูใหญ่
พ.ศ.2461 - พ.ศ.2476
2
นายจรัส  สุรินทร์วงศ์
ครูใหญ่
พ.ศ.2477 - พ.ศ.2481
3
นายจำนงค์  วิลาศศิลป์
ครูใหญ่
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2514
4
นายผิน  วิทยสุวรรณ
ครูใหญ่
พ.ศ.2514 - พ.ศ.2525
5
นายจำเนียร  เวชวิมล
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2526 - พ.ศ.2529
6
นายผิน  วิทยสุวรรณ
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2529 - พ.ศ.2530
7
นายสัมพันธ์  ทองมี
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2531 - พ.ศ.2537
8
นายวินัย  นาคเพชรพูล
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541
9
นายมนตรี  มณีรัตนโสภณ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2554
10
นายวินัย  นาคเพชรพูล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
11
นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  สำลีพันธ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559
12
นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2559 - พ.ศ.2562
13 นางอุทัยวรรณ   ภู่ศิริวัฒน์  ผู้อำนวยการ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2566
14 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการ พ.ศ.2566 - ปัจุบัน