นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

นางปิยารัตน์ ผลผลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูชำนาญการ
นางนิลรัตน์ สนิทไทย
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงทิพย์ อนุรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย
ครูชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา
ครู

นางสาวอธิดา คงภูชงค์
ครู
นายนพนรินทร์ นันโชว์
ครู
นางสาวสุธิดา เปรมประชา
ครู

นางสาวปัทมา สุขโข
ครู
นางสาวมาเรียม ยูโซ๊ะ
ครู
นายชัยวัฒน์ เยาวยัง
ครู

นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ย
ครูผู้ช่วย
นางสาวญานิกา ทองศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีมหาดไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรสา คงสุข
ครูผู้ช่วย
นางสาวนลิตา วารีบ่อ
ครูผู้ช่วย
นายวรพล นิราภัย
ครูผู้ช่วย

นายหัสภูมิ รักดี
ครูผู้ช่วย
นายกิตติพนธ์ ชูส่งแสง
ครูผู้ช่วย
นายอภิรักษ์ อินทร์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ณรงค์ฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิษฏาภรณ์ ถึงมูสิก
ครูผู้ช่วย
นางสาวพีชาริกา เหมังคละ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา สมณะ
ครูผู้ช่วย
นายกฤษดา พนาลี
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร ศิริยงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ ชูเมฆ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปานนิตา ดาวสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง
ครูพี่เลี้ยง

นายนิพนธ์ จิตมุ่ง
พนักงานบริการ
นายณฐาพัชร์ สองเมืองสุข
ครูผู้ช่วย
นางสาวพีรดา แก้วบุตร
ครูผู้ช่วย

นายวราวุธ สุริยวงค์
ครูผู้ช่วย

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 12 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 23 คน
รวม ทั้งหมด 35 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 4 คน
4. ครูทั้งหมด 7 คน
5. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
6. ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 2 คน
7. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
8. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 17 คน
รวม ทั้งหมด 35 คน