นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
17 - 21 ก.ค. 66
กรีฑาอำเภอเกาะสมุย
ชื่อเรื่อง : กรีฑาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 17 - 21 ก.ค. 66
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
02 - 10 ก.ค. 66
กาชาดเกาะสมุย
ชื่อเรื่อง : กาชาดเกาะสมุย
วันที่ : 02 - 10 ก.ค. 66
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
26 - 30 มิ.ย. 66
นิเทศการสอน
ชื่อเรื่อง : นิเทศการสอน
วันที่ : 26 - 30 มิ.ย. 66
สถานที่ :
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
19 มิ.ย. 66
ประชุม AL
มรภ.สมุย
ชื่อเรื่อง : ประชุม AL
วันที่ : 19 มิ.ย. 66
สถานที่ : มรภ.สมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
27 พ.ย. 63
ขอเชิญประชุม
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27 พ.ย. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3667
เลขหนังสือรับ : บท1016
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
25 พ.ย. 63
ขอเชิญประชุมการจัดงาน"วันสสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2563
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงาน"วันสสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2563
วันที่ : 25 พ.ย. 63
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3630
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
23 พ.ย. 63
ขอเชิญประชุมการจัดงาน
สพป.สฎ.1
น.ส.ศิราณี, น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงาน
วันที่ : 23 พ.ย. 63
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ04163/3630
เลขหนังสือรับ : บท105
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ศิราณี, น.ส.วรากร
รายละเอียด :
05 พ.ย. 63
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการเชิญประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2565
สพป.สฎ.1
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการเชิญประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2565
วันที่ : 05 พ.ย. 63
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3499
เลขหนังสือรับ : 957 งก
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
02 พ.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัด สพป.สฎ.1
สพป.สฎ.1
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัด สพป.สฎ.1
วันที่ : 02 พ.ย. 63
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3428
เลขหนังสือรับ : 950 วก
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
29 ต.ค. 63
ขอเชิญรับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย
สพป.สฎ.1
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญรับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย
วันที่ : 29 ต.ค. 63
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : สฎ 0029/069
เลขหนังสือรับ : 914 บท
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร
กศน. อ.เกาะสมุย
นายทิวากร
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร
วันที่ : 12 ก.ย. 63
สถานที่ : กศน. อ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 0210.8205/582
เลขหนังสือรับ : 801 บค
ผู้รับผิดชอบ : นายทิวากร
รายละเอียด :
08 ก.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ : 08 ก.ย. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2730
เลขหนังสือรับ : บท 763
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร
รายละเอียด :
01 ก.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ : 01 ก.ย. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2729
เลขหนังสือรับ : บท 764
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร
รายละเอียด :
25 - 26 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
นางอุทัยวรรณ, นายพงศธร, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา
วันที่ : 25 - 26 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2690
เลขหนังสือรับ : บท 762
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ, นายพงศธร, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
25 ส.ค. 63
ขอเชิญรับโล่และเข้าร่วมประชุมวิชาการผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 1
โรงแรมแกรนด์ฟอร์
น.ส.พรทิพย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญรับโล่และเข้าร่วมประชุมวิชาการผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 1
วันที่ : 25 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ฟอร์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2731
เลขหนังสือรับ : บท 765
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์
รายละเอียด :
24 ส.ค. 63
ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open date Integrity and Transparency Assessment OIT) โรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open date Integrity and Transparency Assessment OIT) โรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
วันที่ : 24 ส.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2579
เลขหนังสือรับ : บท 757
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร
รายละเอียด :
22 - 23 ส.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ชลิตา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ : 22 - 23 ส.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : วธ 1002/ว 641
เลขหนังสือรับ : บท 635
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ชลิตา
รายละเอียด :
21 - 22 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โรงแรมบรรจงบุรี
น.ส.อธิดา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ : 21 - 22 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : อว. 0640.2/ว 398
เลขหนังสือรับ : บท 746
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อธิดา
รายละเอียด :
20 - 21 ส.ค. 63
การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร, น.ส.ปาริตา, น.ส.อาภาภรณ์, นางวิรัญดา
ชื่อเรื่อง : การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ : 20 - 21 ส.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2662
เลขหนังสือรับ : บท 749
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร, น.ส.ปาริตา, น.ส.อาภาภรณ์, นางวิรัญดา
รายละเอียด :
13 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนเกาะสมุย
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 13 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนเกาะสมุย
ที่หนังสือ : 26/2563
เลขหนังสือรับ : บท 733
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
10 - 11 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
โรงแรมไดมอนด์
น.ส.ปัทมา, นายนพนรินทร์, น.ส.ภิรดาพร, น.ส.กรกช, น.ส.อธิดา
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
วันที่ : 10 - 11 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2510
เลขหนังสือรับ : บค 707
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปัทมา, นายนพนรินทร์, น.ส.ภิรดาพร, น.ส.กรกช, น.ส.อธิดา
รายละเอียด : ครู มาเรียม ยูโซ๊ะ / ครูวิรัญดา ทองใบใหญ่ / ครูสุธิดา เปรมประชา
10 - 11 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practicec)
โรงแรมเคพาร์ค
น.ส.อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practicec)
วันที่ : 10 - 11 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2513
เลขหนังสือรับ : วก 684
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อาภาภรณ์
รายละเอียด :
07 - 08 ส.ค. 63
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
วันที่ : 07 - 08 ส.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2408
เลขหนังสือรับ : บท 666
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
04 ส.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
นางอุทัยวรรณ, นายภูวดล
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
วันที่ : 04 ส.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2407
เลขหนังสือรับ : บท 667
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ, นายภูวดล
รายละเอียด :
09 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 09 ก.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2089
เลขหนังสือรับ : บท 566
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
29 มิ.ย. 63
นิเทศอออนไลน์
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : นิเทศอออนไลน์
วันที่ : 29 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
23 มิ.ย. 63
ประชุม การควบคุมภายใน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : ประชุม การควบคุมภายใน
วันที่ : 23 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
18 มิ.ย. 63
ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง : ประชุม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
วันที่ : 18 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
รายละเอียด :
18 มิ.ย. 63
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ, น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet
วันที่ : 18 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1863
เลขหนังสือรับ : บท 494
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ, น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
15 มิ.ย. 63
ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ : 15 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
12 มิ.ย. 63
ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม การพัฒนาตนเองผ่านระบบ web based training
วันที่ : 12 มิ.ย. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1860
เลขหนังสือรับ : บท 493
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
16 มี.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.ปภานัน, น.ส.กรกช, นายนพนรินทร์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ปีงบประมาณ2563
วันที่ : 16 มี.ค. 63
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 922
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/291
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปภานัน, น.ส.กรกช, นายนพนรินทร์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
24 ก.พ. 63
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกาา2562
วันที่ : 24 ก.พ. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/665
เลขหนังสือรับ : บท 173
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
24 ก.พ. 63
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงแรมแก้วสมุย
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 24 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/468
เลขหนังสือรับ : บท 125
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
22 ก.พ. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายภูวดล
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Zip Grade ในการตรวจและบันทึกผลการสอบ
วันที่ : 22 ก.พ. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/562
เลขหนังสือรับ : บท 152
ผู้รับผิดชอบ : นายภูวดล
รายละเอียด :
14 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำดรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ภาคใต้
วันที่ : 14 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00419/2563
เลขหนังสือรับ : บท 114
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์
รายละเอียด :
12 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
วันที่ : 12 ก.พ. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/587
เลขหนังสือรับ : บท 160
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
10 - 13 ก.พ. 63
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
วันที่ : 10 - 13 ก.พ. 63
สถานที่ : จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 271
เลขหนังสือรับ : บท 104
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
30 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
โรงเรียนวัดแจ้ง
น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ธิติยา, นางภาวิณี, น.ส.วศิณีย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)
วันที่ : 30 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/ว009
เลขหนังสือรับ : วก 111
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ธิติยา, นางภาวิณี, น.ส.วศิณีย์
รายละเอียด :
27 ม.ค. 63
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ : 27 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/291
เลขหนังสือรับ : บท77
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
27 ม.ค. 63
ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
วันที่ : 27 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/334
เลขหนังสือรับ : บท 95
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร
รายละเอียด :
21 ม.ค. 63
เชิ
ชื่อเรื่อง : เชิ
วันที่ : 21 ม.ค. 63
สถานที่ :
ที่หนังสือ : หนังสือเวียน
เลขหนังสือรับ : บท 97
ผู้รับผิดชอบ :
รายละเอียด :
20 ม.ค. 63
ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลาง
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโรงเรียนวัดกลาง
วันที่ : 20 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดกลาง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/008
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
13 ม.ค. 63
การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : การชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่ : 13 ม.ค. 63
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/166
เลขหนังสือรับ : ศธ 04163/166
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
09 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์, น.ส.ธิติยา, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
วันที่ : 09 ม.ค. 63
สถานที่ : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมพระยาเจริญราชภักดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/548
เลขหนังสือรับ : บท 1266
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์, น.ส.ธิติยา, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
24 - 26 ธ.ค. 62
ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเยาวชน...รักษ์พงไพร
วันที่ : 24 - 26 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3924
เลขหนังสือรับ : วก 1224
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
20 ธ.ค. 62
ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการ จัดงานวันครูอำเภอเกาะสมุย ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
วันที่ : 20 ธ.ค. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/534
เลขหนังสือรับ : บท 1235
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
20 - 21 ธ.ค. 62
วิทยากรลูกเสือ
โรงเรียนวัดสันติวราราม
น.ส.มาเรียม
ชื่อเรื่อง : วิทยากรลูกเสือ
วันที่ : 20 - 21 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดสันติวราราม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.142/172
เลขหนังสือรับ : บค 1231
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.มาเรียม
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)