ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
25 มี.ค. 62
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ภาวิณี, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ : 25 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/855
เลขหนังสือรับ : วก 257
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภาวิณี, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
24 เม.ย. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
ชื่อเรื่อง : การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ : 24 เม.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/925
เลขหนังสือรับ : วก 270
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
รายละเอียด :
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
เตือนความจำ
25 มี.ค. 62
รายการการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
25 มี.ค. 62
แบบแจ้งรายการ เพื่อการหักลดหย่อน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
27 มี.ค. 62
การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
27 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29 มี.ค. 62
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
31 มี.ค. 62
ดำเนินการแล้ว
รายงานผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
31 มี.ค. 62
รายงานผลการประเมินความ สามารถด้านการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
20 พ.ค. 62
การรายงานข้อมูลโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
01 มิ.ย. 62
รายงานการได้รับงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน
15 ส.ค. 62
การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการ ใช้พลาสติก


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
- ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2
- ประชุมผู้บริหาร
3
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
4
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
- ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
5
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
- ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
- สำรวจข้อมูลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
6
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
- ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
7
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
8
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
- โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
9
- ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 62 | ม.ค. 62 | ธ.ค. 61 | พ.ย. 61 | ต.ค. 61 | ก.ย. 61 | ส.ค. 61 | ก.ค. 61 | มิ.ย. 61 | พ.ค. 61 | เม.ย. 61 | มี.ค. 61