นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบการยืมเงินไปอบรมครู 2561 (5 รายการ)

คำชี้แจงการยืมเงินไปอบรมครู 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
4 ครั้ง
สัญญาการยืมเงิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
24 ครั้ง
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับข้าราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
5 ครั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
4 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

งานสารบรรณ (5 รายการ)

ที่หุ้มมุมกระดาษ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
216 ครั้ง
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
259 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
140 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
80 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

การเงิน (19 รายการ)

แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
41 ครั้ง
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
25 ครั้ง
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
33 ครั้ง
สาระน่ารู้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
34 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

วิชาการ (10 รายการ)

หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
45 ครั้ง
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
79 ครั้ง
แบบรายงานข้อมูลการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ประจำเดือน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
107 ครั้ง
แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้นเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
110 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

ฝ่ายบุคคล (8 รายการ)

โปรแกรม Logbook
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
48 ครั้ง
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
83 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
39 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
154 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

บริหารทั่วไป (11 รายการ)

โปรแกรมน้ำหนักส่วนสูง เวอร์ชั่นใหม่ 29 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
158 ครั้ง
การประเมินภาวะโภชนาการของโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก [โปรแกรม Kotchakorn (กชกร)]
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
155 ครั้ง
แบบรายงานเวลา กรณีนักเรียนย้ายกลางคัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
123 ครั้ง
คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
46 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

งานอนามัยโรงเรียน (1 รายการ)

แบบบันทึกการแปรงฟัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
3200 ครั้ง

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (3 รายการ)

เกณฑ์โรงเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
76 ครั้ง
บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
71 ครั้ง
แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
62 ครั้ง