นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครนักเรียน (2 รายการ)

ใบสมัครเข้าเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
12 ครั้ง
ใบมอบตัวนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
4 ครั้ง

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (3 รายการ)

เกณฑ์โรงเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
32 ครั้ง
บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
34 ครั้ง
แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
39 ครั้ง

กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2560 (2 รายการ)

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
55 ครั้ง
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
48 ครั้ง

งานสารบรรณ (5 รายการ)

ที่หุ้มมุมกระดาษ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
136 ครั้ง
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
204 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
110 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
59 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

การเงิน (17 รายการ)

แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
17 ครั้ง
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
288 ครั้ง
การดำเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
49 ครั้ง
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
15 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

วิชาการ (14 รายการ)

หนังสือนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
16 ครั้ง
คู่มือ NT 60
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
26 ครั้ง
คู่มือการอ่าน 60
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
24 ครั้ง
ทะเบียนเกียรติบัตร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
28 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

ฝ่ายบุคคล (7 รายการ)

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
42 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
25 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
116 ครั้ง
ใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย และลาคลอดบุตร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
93 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

บริหารทั่วไป (10 รายการ)

แบบรายงานเวลา กรณีนักเรียนย้ายกลางคัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
24 ครั้ง
คำร้องขอย้ายนักเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
20 ครั้ง
แบบรายงานการปฏิบัติการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายงานครูพระ)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
170 ครั้ง
ปกแบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
20 ครั้ง
แสดงเพิ่มเติม...

งานอนามัยโรงเรียน (1 รายการ)

แบบบันทึกการแปรงฟัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแล้ว
925 ครั้ง