นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางอุทัยวรรณภู่ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
3นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
7นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
8นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
9นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครูชำนาญการ
10นางสาวกัลยากกแก้วครู
11นางภาวิณีชูเชื้อครู
12นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
13นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
14นางณิชกานต์ขาวสมบูรณ์ครู
15นางเตือนใจสังข์กูลครู
16นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
17นายพงศธรพรหมพิชัยครู
18นายโกวิทกุกแก้วครู
19นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
20นางสาวอารีวรรณสันสาหัดครู
21นางสาวปาริตารักดีครู
22นางสาวอาภาภรณ์พรมกุลครู
23นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
24นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครู
25นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครู
26นายสมบุญพรหมคีรีครูผู้ช่วย
27นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครูผู้ช่วย
28นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครูผู้ช่วย
29นางสาววิรัญดาทองใบใหญ่ครูผู้ช่วย
30นายนพนรินทร์นันโชว์ครูผู้ช่วย
31นางสาวสุธิดาเปรมประชาครูผู้ช่วย
32นางสาวกรกชเทพณรงค์ครูผู้ช่วย
33นางสาวปัทมาสุขโขครูผู้ช่วย
34นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครูผู้ช่วย
35นายภูวดลประดับแสงครูผู้ช่วย
36นางสาวชลิตาสุรการครูผู้ช่วย
37นางสาวอรอุมาใจฟูครูอัตราจ้าง (วิกฤติ)
38นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
39ว่าที่ร้อยตรีหญิงชณิดาภาฐากูลรัฐพี่เลี้ยงเด็กพิการ
40นายทิวากรอมเฉลียงครูอัตราจ้าง
41นางสาวธัญญาสืบขวัญธุรการโรงเรียน
42นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 7 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 35 คน
รวม ทั้งหมด 42 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 7 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 16 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 11 คน
6. ครูอัตราจ้าง (วิกฤติ)ทั้งหมด 1 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
9. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 42 คน