นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางวณิชชาเดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
3นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
4นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
5นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
6นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
7นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
8นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครูชำนาญการ
9นางสาวเจ๊ะหม๊ะเจ๊ะมะแซครูชำนาญการ
10นางสาวกัลยากกแก้วครู
11นายบรรพตชาดงครู
12นางสาวภาวิณีใจแท้ครู
13นางสาวจันทร์ศิริวงศ์สุวัฒน์ครู
14นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
15นายไรน่านชายเต๊ะครู
16นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
17นางสาวณิชกานต์วัฒนวิถีครู
18นางเตือนใจสังข์กูลครู
19นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
20นายพงศธรพรหมพิชัยครู
21นายโกวิทกุกแก้วครู
22นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
23นางสาวอารีวรรณสันสาหัดครู
24นางสาวปาริตารักดีครู
25นางสาวอาภาภรณ์พรมกุลครู
26นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
27นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครู
28นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครู
29นายสมบุญพรหมคีรีครูผู้ช่วย
30นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครูผู้ช่วย
31นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครูผู้ช่วย
32นางสาววิรัญดาทองใบใหญ่ครูผู้ช่วย
33นายนพนรินทร์นันโชว์ครูผู้ช่วย
34นางสาวสุธิดาเปรมประชาครูผู้ช่วย
35นางสาวกรกชเทพณรงค์ครูผู้ช่วย
36นางสาวปัทมาสุขโขครูผู้ช่วย
37นางสาวโสภิตาศรีสุขใสครูผู้ช่วย
38นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครูผู้ช่วย
39นางสาวกัณวัลสวัสดีพนักงานราชการ
40นางสาวนันทิชาสุทธิการครูอัตราจ้าง
41นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
42นายนันทวิทย์ชูเชื้อพนักงานธุรการ
43นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 35 คน
รวม ทั้งหมด 43 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 7 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 19 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 10 คน
6. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 1 คน
8. ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยทั้งหมด 1 คน
9. พนักงานธุรการทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 43 คน