นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางอุทัยวรรณภู่ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางสาวศิราณีศศิกาญจน์รองผู้อำนวยการ
3นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
7นางสาวกัลยากกแก้วครู
8นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
9นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
10นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
11นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
12นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
13นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครู
14นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครู
15นางวิรัญดาคุณะชลครู
16นายนพนรินทร์นันโชว์ครู
17นางสาวสุธิดาเปรมประชาครู
18นางสาวกรกชเทพณรงค์ครู
19นางสาวปัทมาสุขโขครู
20นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครู
21นายภูวดลประดับแสงครู
22นางสาวชลิตาสุรการครู
23นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ยครูผู้ช่วย
24นางสาวญานิกาทองศรีแก้วครูผู้ช่วย
25นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีมหาดไทยครูผู้ช่วย
26นางสาวอรสาคงสุขครูผู้ช่วย
27นางสาวนลิตาวารีบ่อครูผู้ช่วย
28นายวรพลนิราภัยครูผู้ช่วย
29นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
30นางสาวนิภาพรศิริยงค์ครูอัตราจ้าง
31นางสาวศิริพรชูโลกธุรการโรงเรียน
32นางสาวปานไพลินอินทรพุฒกิจพี่เลี้ยงเด็กพิการ
33นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ
34นายหัสภูมิรักดีครูผู้ช่วย

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2593 คน
รวม ทั้งหมด 2601 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 3 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
5. ครูทั้งหมด 16 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 7 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
9. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 34 คน