นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางอุทัยวรรณภู่ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางสาวศิราณีศศิกาญจน์รองผู้อำนวยการ
3นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
4นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
5นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
6นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
7นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
8นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
9นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
10นางสาวกัลยากกแก้วครู
11นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
12นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
13นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
14นายโกวิทกุกแก้วครู
15นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
16นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
17นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครู
18นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครู
19นายสมบุญพรหมคีรีครู
20นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครู
21นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครู
22นางสาววิรัญดาทองใบใหญ่ครู
23นายนพนรินทร์นันโชว์ครู
24นางสาวสุธิดาเปรมประชาครู
25นางสาวกรกชเทพณรงค์ครู
26นางสาวปัทมาสุขโขครูผู้ช่วย
27นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครูผู้ช่วย
28นายภูวดลประดับแสงครูผู้ช่วย
29นางสาวชลิตาสุรการครูผู้ช่วย
30นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
31นางสาวศิริพรชูโลกธุรการโรงเรียน
32นางสาวปานไพลินอินทรพุฒกิจพี่เลี้ยงเด็กพิการ
33นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ
34นางสาวนิภาพรศิริยงค์ครูอัตราจ้าง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2593 คน
รวม ทั้งหมด 2601 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 6 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
5. ครูทั้งหมด 16 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 4 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
9. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 34 คน