นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางอุทัยวรรณภู่ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางสาวศิราณีศศิกาญจน์รองผู้อำนวยการ
3นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
4นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
5นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
6นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
7นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
8นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
9นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
10นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครูชำนาญการ
11นางสาวกัลยากกแก้วครู
12นางภาวิณีชูเชื้อครู
13นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
14นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
15นางเตือนใจสังข์กูลครู
16นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
17นายพงศธรพรหมพิชัยครู
18นายโกวิทกุกแก้วครู
19นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
20นางสาวอารีวรรณสันสาหัดครู
21นางสาวปาริตารักดีครู
22นางสาวอาภาภรณ์พรมกุลครู
23นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
24นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครู
25นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครู
26นายสมบุญพรหมคีรีครู
27นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครู
28นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครู
29นางสาววิรัญดาทองใบใหญ่ครู
30นายนพนรินทร์นันโชว์ครู
31นางสาวสุธิดาเปรมประชาครูผู้ช่วย
32นางสาวกรกชเทพณรงค์ครูผู้ช่วย
33นางสาวปัทมาสุขโขครูผู้ช่วย
34นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครูผู้ช่วย
35นายภูวดลประดับแสงครูผู้ช่วย
36นางสาวชลิตาสุรการครูผู้ช่วย
37นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
38นางสาวศิริพรชูโลกธุรการโรงเรียน
39นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ
40นางสาวนิภาพรศิริยงค์ครูอัตราจ้าง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 6 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 34 คน
รวม ทั้งหมด 40 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 7 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
5. ครูทั้งหมด 20 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 6 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
9. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 40 คน