นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายอภิเดชจิตรมุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางสาวศิราณีศศิกาญจน์รองผู้อำนวยการ
3นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
7นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
8นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
9นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
10นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
11นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
12นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครู
13นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครู
14นางวิรัญดาคุณะชลครู
15นายนพนรินทร์นันโชว์ครู
16นางสาวสุธิดาเปรมประชาครู
17นางสาวกรกชเทพณรงค์ครู
18นางสาวปัทมาสุขโขครู
19นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครู
20นายภูวดลประดับแสงครู
21นางสาวชลิตาสุรการครู
22นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ยครูผู้ช่วย
23นางสาวญานิกาทองศรีแก้วครูผู้ช่วย
24นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีมหาดไทยครูผู้ช่วย
25นางสาวอรสาคงสุขครูผู้ช่วย
26นางสาวนลิตาวารีบ่อครูผู้ช่วย
27นายวรพลนิราภัยครูผู้ช่วย
28นายหัสภูมิรักดีครูผู้ช่วย
29นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
30นางสาวนิภาพรศิริยงค์ครูอัตราจ้าง
31นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ
32นายชัญญ์ธนพัศชมภูวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
33นางสาวปานนิตาดาวสุวรรณครูพี่เลี้ยง
34นายชัยวัฒน์เยาวยังครู
35นายกิตติพนธ์ชูส่งแสงครูผู้ช่วย
36นายอภิรักษ์อินทร์ทองครูผู้ช่วย

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 11 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 25 คน
รวม ทั้งหมด 36 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 3 คน
4. ครูทั้งหมด 10 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 9 คน
6. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
7. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
8. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
9. ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 29 คน