นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางวณิชชาเดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นายประสิทธิ์วาณิชย์เจริญครูชำนาญการ
3นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
7นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
8นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
9นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครู
10นางสาวเจ๊ะหม๊ะเจ๊ะมะแซครูชำนาญการ
11นางสาวกัลยากกแก้วครู
12นายบรรพตชาดงครู
13นางสาวภาวิณีใจแท้ครู
14นางสาวจันทร์ศิริวงศ์สุวัฒน์ครู
15นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
16นายไรน่านชายเต๊ะครู
17นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
18นางสาวณิชกานต์วัฒนวิถีครู
19นางเตือนใจสังข์กูลครูผู้ช่วย
20นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครูผู้ช่วย
21นายพงศธรพรหมพิชัยครูผู้ช่วย
22นายโกวิทกุกแก้วครูผู้ช่วย
23นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครูผู้ช่วย
24นางสาวอารีวรรณสันสาหัดครูผู้ช่วย
25นางสาวปาริตารักดีครูผู้ช่วย
26นางสาวอาภาภรณ์พรมกุลครูผู้ช่วย
27นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครูผู้ช่วย
28นายณัฐฐิพันธุ์พรหมประสิทธิ์ครูผู้ช่วย
29นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครูผู้ช่วย
30นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครูผู้ช่วย
31นายสมบุญพรหมคีรีครูผู้ช่วย
32นางสาวนันทิชาสุทธิการครูอัตราจ้าง
33นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
34นายนันทวิทย์ชูเชื้อพนักงานธุรการ
35นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 9 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 26 คน
รวม ทั้งหมด 35 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 7 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 9 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 13 คน
6. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 1 คน
7. ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยทั้งหมด 1 คน
8. พนักงานธุรการทั้งหมด 1 คน
9. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 35 คน