นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางอุทัยวรรณภู่ศิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นางสาวศิราณีศศิกาญจน์รองผู้อำนวยการ
3นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางปิยารัตน์ผลผลาครูชำนาญการ
7นางสาวกัลยากกแก้วครู
8นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
9นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครู
10นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครู
11นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครู
12นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครู
13นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครู
14นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครู
15นายสมบุญพรหมคีรีครู
16นางสาวอธิดาคงภูชงค์ครู
17นางสาวภิรดาพรไชยชำนิครู
18นางสาววิรัญดาทองใบใหญ่ครู
19นายนพนรินทร์นันโชว์ครู
20นางสาวสุธิดาเปรมประชาครู
21นางสาวกรกชเทพณรงค์ครู
22นางสาวปัทมาสุขโขครูผู้ช่วย
23นางสาวมาเรียมยูโซ๊ะครูผู้ช่วย
24นายภูวดลประดับแสงครูผู้ช่วย
25นางสาวชลิตาสุรการครูผู้ช่วย
26นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูอัตราจ้าง
27นางสาวศิริพรชูโลกธุรการโรงเรียน
28นางสาวปานไพลินอินทรพุฒกิจพี่เลี้ยงเด็กพิการ
29นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ
30นางสาวนิภาพรศิริยงค์ครูอัตราจ้าง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #8 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2591 คน
รวม ทั้งหมด 2599 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 3 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
5. ครูทั้งหมด 15 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 4 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
9. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 30 คน