นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางวณิชชาเดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นายประสิทธิ์วาณิชย์เจริญครูชำนาญการ
3นางอัญชนานาคเพชรพูลครูชำนาญการ
4นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
5นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
6นางกัณย์ลภัสตั้งศรีทองกุลครู
7นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
8นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
9นายจำนงชูศรีครูชำนาญการ
10นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครู
11นางสาวเจ๊ะหม๊ะเจ๊ะมะแซครู
12นางกัลยาอินทรพุฒกิจครู
13นางสาวบัณฑิตาสันทาลุนัยครู
14นายบรรพตชาดงครู
15นางสาวภาวิณีใจแท้ครู
16นางสาวจันทร์ศิริวงศ์สุวัฒน์ครู
17นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
18นายไรน่านชายเต๊ะครูผู้ช่วย
19นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครูผู้ช่วย
20นางสาวณิชกานต์วัฒนวิถีครูผู้ช่วย
21นางเตือนใจสังข์กูลครูผู้ช่วย
22นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครูผู้ช่วย
23นายพงศธรพรหมพิชัยครูผู้ช่วย
24นายโกวิทกุกแก้วครูผู้ช่วย
25นางสาวพรทิพย์รักนุ้ยครูผู้ช่วย
26นางสาวอารีวรรณสันสาหัดครูผู้ช่วย
27นางสาวปาริตารักดีครูผู้ช่วย
28นางสาวอาภาภรณ์พรมกุลครูผู้ช่วย
29นางสาวพรทิพย์เผ่าจินดาครูผู้ช่วย
30นายณัฐฐิพันธุ์พรหมประสิทธิ์ครูผู้ช่วย
31นางสาวปภานันเต็มรัตน์ครูผู้ช่วย
32นางสาวจารุวรรณแก้วพฤกษ์ครูผู้ช่วย
33นายสมบุญพรหมคีรีครูผู้ช่วย
34นายกิตติศักดิ์ศรีฟ้าพนักงานราชการ
35นายณัฐพงษ์ทวยเจริญพนักงานราชการ
36นางสาวเนาวรัตน์ต่อโชติครูวิกฤต
37นางสาวจินัญพรเต็มโภคาครูอัตราจ้าง
38นางสาวนันทิชาสุทธิการครูอัตราจ้าง
39นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
40นายนันทวิทย์ชูเชื้อพนักงานธุรการ
41นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 12 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 29 คน
รวม ทั้งหมด 41 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 6 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 9 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 16 คน
6. พนักงานราชการทั้งหมด 2 คน
7. ครูวิกฤตทั้งหมด 1 คน
8. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
9. ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยทั้งหมด 1 คน
10. พนักงานธุรการทั้งหมด 1 คน
11. พนักงานบริการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 41 คน