นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
09 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
23 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียน ICU)
11 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
07 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
07 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
24 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
15 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
15 พ.ย. 2559
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
18 ต.ค. 2559
ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (บ้านพักครู) จากเงินรายได้สถานศึกษา
26 มี.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (บ้านพักครู) โดยวิ
19 มี.ค. 2558
รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (บ้านพักครู) โดยวิธีพิเศษ
16 มี.ค. 2558
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 อาคารห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ สปช. 2012/26 ปูประเบื้อง ติดตาข่ายเหล็ก เทสี คลส ประตูหน้าต่าง ทาสี
02 มี.ค. 2558
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 อาคารห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ สปช. 2012/26 ปูประเบื้อง ติดตาข่ายเหล็ก เทสี คลส ประตูหน้าต่าง ทาสี
02 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 อาคารห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ สปช. 2012/26 ปูประเบื้อง ติดตาข่ายเหล็ก เทสี คลส ประตูหน้าต่าง ทาสี
17 ก.พ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 อาคารห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ สปช. 2012/26 ปูประเบื
17 ก.พ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีพิเศษ
17 ธ.ค. 2557
รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
09 ธ.ค. 2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
21 พ.ย. 2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
21 ก.ค. 2557