นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
101ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ธิติยา, จารุวรรณ, อารีวรรณ
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2777
เลขรับ : กง 787
102ครูจิราพรรณ, ธิติยา
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 1887
เลขรับ : บท 696
103ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
วันที่ 14 ส.ค. 61
ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/2753
เลขรับ : บค 768
104ครูนิลรัตน์, กัลยา
การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
วันที่ 10 ส.ค. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ศธ04163/2625
เลขรับ : บท 726
105ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
ระหว่างวันที่ 08 - 10 ส.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2729
เลขรับ : บท 759
106ครูอาภาภรณ์
ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 08 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163.153/374
เลขรับ : วก 764
107ครูเตือนใจ
ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
วันที่ 08 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
สฎ 0332/345
108ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 07 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2664
เลขรับ : วก 758
109ครูวรากร, อาภาภรณ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 02 - 03 ส.ค. 61
ณ ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ศธ 04163/2358
เลขรับ : วก 658
110ครูอาภาภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
วันที่ 02 ส.ค. 61
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ศธ 04163/2626
เลขรับ : บท 725
111ผอ.วณิชชา
โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 23 ก.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2387
เลขรับ : บท 669
112ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วันที่ 17 ก.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2333
เลขรับ : บท 641
113ครูไรน่าน
การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ค. 61
ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
114ครูนันทวิทย์
ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ค. 61
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ศธ 04163/2292
เลขรับ : บค 631
115ผอ.วณิชชา
ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 61
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2324
เลขรับ : บท 634
116ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุม To be number one
วันที่ 09 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1745
เลขรับ : บท 655
117ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
วันที่ 06 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1711
118ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 04 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2345
เลขรับ : วก 652
119ครูนิลรัตน์
ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
วันที่ 03 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1665
เลขรับ : บท 624
120ผอ.วณิชชา
การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
วันที่ 29 มิ.ย. 61
ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/2157
เลขรับ : วก 581
121ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 27 มิ.ย. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/233
เลขรับ : วก 609
122ครูบรรพต
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 61
ณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ศธ 04163/2147
เลขรับ : บค 579
123ครูทุกท่าน
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 20 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/2094
เลขรับ : บท 562
124ครูนิลรัตน์
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
วันที่ 19 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว
เลขรับ : 552
125ครูบรรพต
นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
วันที่ 05 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
บค 019/2561
เลขรับ : บท 503
126ครูจารุวรรณ
การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
ระหว่างวันที่ 03 - 05 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1790
เลขรับ : บท 462
127ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 30 พ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1791
เลขรับ : บค 461
128ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 61
ณ ร.ร.บ้านโพหวาย
ศธ 04163/1417
เลขรับ : วก 355
129ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ 25 พ.ค. 61
ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
ศธ 04163.107/098
เลขรับ : วก 454
130ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 61
ณ ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 1930
เลขรับ : บท 386
131ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 61
ณ ร.ร.บ้านโพหวาย
ศธ 04163/1417
เลขรับ : วก 355
132ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
วันที่ 18 พ.ค. 61
ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163
เลขรับ : บค 203
133ครูกัลยา
การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 07 - 09 พ.ค. 61
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
สธ 1005/03/1364
เลขรับ : 192
134ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 25 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1356
135ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
วันที่ 25 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/1356
เลขรับ : 344
136ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 07 - 08 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/1143
137ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มี.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/908
138ครูธิติยา
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
วันที่ 24 มี.ค. 61
ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ศธ 04163/1008
เลขรับ : 276
139ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
วันที่ 23 มี.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/574
140ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 61
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ศธ 04163/872
เลขรับ : 240
141ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มี.ค. 61
ณ โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท

เลขรับ : 203
142ครูอาภาภรณ์
การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ 09 มี.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/744
เลขรับ : 226
143ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 19 ก.พ. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/560
144ครูนิลรัตน์, ธิติยา
ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ 09 ก.พ. 61
ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วท 5503/ว 1450
เลขรับ : 12
145ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ 07 ก.พ. 61
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.020/ว 056
146ครูบรรพต
กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
วันที่ 31 ม.ค. 61
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : 106
147ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
วันที่ 29 ม.ค. 61
ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/020
เลขรับ : 105
148ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ 25 ม.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/258
149ครูพงศธร
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
วันที่ 19 ม.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/168
เลขรับ : 70
150ครู..........
ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 19 ม.ค. 61
ณ ร.ร.
ศธ 04163/123
เลขรับ : 65
หน้า 3 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)