นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
13 ธ.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3805
เลขหนังสือรับ : วก 1181
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
151ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 61
ณ ร.ร.บ้านโพหวาย
ศธ 04163/1417
เลขรับ : วก 355
152ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ 25 พ.ค. 61
ณ โรงเรียนวัดแจ้ง
ศธ 04163.107/098
เลขรับ : วก 454
153ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 61
ณ ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 1930
เลขรับ : บท 386
154ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 61
ณ ร.ร.บ้านโพหวาย
ศธ 04163/1417
เลขรับ : วก 355
155ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
วันที่ 18 พ.ค. 61
ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163
เลขรับ : บค 203
156ครูกัลยา
การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 07 - 09 พ.ค. 61
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
สธ 1005/03/1364
เลขรับ : 192
157ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 25 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1356
158ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
วันที่ 25 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/1356
เลขรับ : 344
159ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 07 - 08 เม.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/1143
160ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มี.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/908
161ครูธิติยา
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
วันที่ 24 มี.ค. 61
ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ศธ 04163/1008
เลขรับ : 276
162ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
วันที่ 23 มี.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/574
163ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 61
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ศธ 04163/872
เลขรับ : 240
164ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มี.ค. 61
ณ โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท

เลขรับ : 203
165ครูอาภาภรณ์
การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ 09 มี.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/744
เลขรับ : 226
166ผอ.วณิชชา
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 19 ก.พ. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/560
167ครูนิลรัตน์, ธิติยา
ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ 09 ก.พ. 61
ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วท 5503/ว 1450
เลขรับ : 12
168ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ 07 ก.พ. 61
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.020/ว 056
169ครูบรรพต
กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
วันที่ 31 ม.ค. 61
ณ ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์

เลขรับ : 106
170ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
วันที่ 29 ม.ค. 61
ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/020
เลขรับ : 105
171ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ 25 ม.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/258
172ครูพงศธร
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
วันที่ 19 ม.ค. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/168
เลขรับ : 70
173ครู..........
ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 19 ม.ค. 61
ณ ร.ร.
ศธ 04163/123
เลขรับ : 65
174ข้าราชการครูทุกคน
ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วันที่ 09 ม.ค. 61
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ศธ 04163.141/520
เลขรับ : 1285
175ผอ.วณิชชา
ประชุมงานวันครู
วันที่ 05 ม.ค. 61
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/04
เลขรับ : 16
176ครูโกวิท
ประชุมครูพละ
วันที่ 04 ม.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/385
เลขรับ : 1362
177ผอ.วณิชชา
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
วันที่ 29 ธ.ค. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/5330
เลขรับ : 1353
178นายนันทวิทย์
ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
วันที่ 27 ธ.ค. 60
ณ พรุหน้าเมือง
สฎ 52506/ว 3741
เลขรับ : 1356
179ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
วันที่ 23 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/5197
เลขรับ : 1317
180ครูพงศธร
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
วันที่ 18 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/5199
เลขรับ : 1318
181ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
วันที่ 16 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
พว.094 อ./2560
เลขรับ : 1218
182ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ศธ 04163/5196
เลขรับ : 1316
183ผอ.วณิชชา
ประชุมงานวันครู
วันที่ 14 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/509
เลขรับ : 1307
184ครูวรากร
คณะกรรมการจัด การสถานที่
ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธ.ค. 60
ณ กองบิน 7
ศธ 04163/5118
เลขรับ : 1309
185ครูโกวิท
ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 14 ธ.ค. 60
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : 1306
186ครูวรากร
ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 01 - 04 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม

เลขรับ : 1270
187ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 พ.ย. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/4850
188ผอ.วณิชชา
ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
วันที่ 27 พ.ย. 60
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4753
189นายนันทวิทย์
การอบรมตัดต่อวีดีโอ
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 60
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
190ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
วันที่ 23 พ.ย. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/4875
เลขรับ : 1249
191สมาชิกสหกรณ์
สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วันที่ 17 พ.ย. 60
ณ ร.ร.บ้านบ่อผุด
สอ.สฏ. 132/2561
เลขรับ : 1149
192ผอ.วณิชชา
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
วันที่ 14 พ.ย. 60
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
12/2560
เลขรับ : 1221
193ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วันที่ 13 พ.ย. 60
ณ วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ศธ 04163.054/ว 329
เลขรับ : 1197
194ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 01 พ.ย. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4579
เลขรับ : 1181
195ครูวรากร
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
วันที่ 10 ต.ค. 60
ณ ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ศธ 04165/3657
เลขรับ : 1129
196ครูกัลยา
รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
รง 0504/ว 3832
เลขรับ : 1090
197ครูประสิทธิ์
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/4242
เลขรับ : 1113
198ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/4232
เลขรับ : 1111
199ครูบรรพต
ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
วันที่ 04 ต.ค. 60
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0031.03/ว 2201
เลขรับ : 1116
200ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
วันที่ 29 ก.ย. 60
ณ โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ศธ 04163/4178
เลขรับ : 1087
หน้า 4 / 8 (ทั้งหมด 399 รายการ)