นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนของาสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมต้อนรับคณะตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ อำเภอเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมต้อนรับคณะตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ อำเภอเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ (O-NET)
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)