นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2564
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานวันลอยกระทง
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
คำสั่ง เวรประจำวัน แก้ไขใหม่
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติตนเพื่อมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีขึ้น
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างคนดี ศรีภูเขาทอง
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
คำสั่งการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตรวจราชการ
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
การจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทองวันไหว้ครู 2563
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลและจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการเบเกอรี่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุโครงการเบเกอรี่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานพิเศษและภาระหน้าที่
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อตู้แช่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหุ้มโต๊ะแผ่นสเตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลห้องเรียนสีขาว
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอนักเรียนและจัดทำแผนพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ BIG CLEANING
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูชลิตา สุรการ
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)