นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2565
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 3107
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 3107
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบของงาน(Terms of ReferenceTOR)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาศเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง๘2564
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานพิเศษและภาระหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัดสุ สำหรับการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๓
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียเพิ่มเติม32
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)